Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Jak jsme Vás na začátku července informovali, před svátky 4.7.2017 stavební úřad MČ Praha 8 zveřejnil na úřední el. desce ÚMČ územní rozhodnutí o umístění stavby bytového domu Troja Horizons, který by měl vyrůst na zelené louce vedle polikliniky Mazurská. Lhůtu na odvolání stanovil na 15dní. Jak jsme následně zjistili, pro občany – účastníky řízení, kteří uvedené usnesení neobdrželi poštou, běží lhůta až od 15.dne zveřejnění na úřední desce, tzn. na případné odvolání mají 30dní.

Elektronická úřední deska… – pokud obyvatelé Prahy 8 nechtějí nic ve svém okolí prošvihnout, musí jí ve svém zájmu průběžně sledovat fyzicky nebo na následujícím odkazu: http://www.praha8.cz/deska

Poté, co nařízením města došlo k převedení všech podkladů z odboru dopravy MČ na nadřízený magistrát, obyvatelé SVJ Pomořanská vkládali své naděje do 79 námitek podaných na odbor územního rozvoje a výstavby MČ. Stavební úřad MČ Praha 8, v zastoupení Ing. arch. Evy Vávrové, však nepřihlédl k jediné námitce od obyvatel stejně jako od Institutu plánování a rozvoje Hl. města Prahy který zastupuje město v otázkách územního plánování a rozvoje, a všechny body v rámci odůvodnění bezprecedentně zamítnul. S nesouhlasným stanoviskem MČ Praha 8 se vypořádal, že zamítá pouhé konstatování zásadního nesouhlasu se záměrem, protože neobsahuje žádné konkrétní důvody.

Tisková konference k „Troja Horizons“ ze dne 19.5.2017 svolaná starostou MČ Praha 8 p.Petrusem za účasti novinářů a dotčených obyvatel.

Pro všechny dotčené od obyvatele po 9letech sporu, stejně jako IPR a MČ Prahu 8, se jednalo o velké překvapení a studenou sprchu. Ředitel IPRu Mgr. Boháč stejně jako starosta MČ Praha 8 Roman Petrus nám v okamžité reakci přislíbili, že zcela jistě podají proti rozhodnutí svá odvolání. Inciativa Proti-plotu se proto rozhodla podpořit stavbou dotčené obyvatele SVJ Pomořanská, a dát dohromady odvolání za veřejnost.

Je zřejmé, že i přes probíhající jednání o směně pozemku mezi investorem Prague Constructions a.s. a radními HL. m. Prahy, se miliardář Pavel Sehnal rozhodně nevzdává a souběžně vedle jednání o směně dále usiluje o získání stavebního povolení. Ano, jedná se o stejného Sehnala, který letos v lednu oprášil politickou stranu ODA a nyní v rámci předvolební kampaně láká voliče pomocí billboardů.

Tak tohle nás opravdu pobavilo. Investor Pavel Sehnal, s kterým 9let urputně bojuje MČ Praha 8 a obyvatelé za záchranu zeleně vedle polikliniky, osobně v nadživotní velikosti 😃  Pomůže to změnit jeho názor na městskou zeleň kolem našich domovů, obzvláště když v rámci kampaně uvádí: „více parků do měst“ ?

V každém případě po zběžném prostudování 76 stránek vydaného územního rozhodnutí jsme zprvu měli pocit, že se jedná o velmi precizně připravený dokument, který půjde jen velmi těžko něčím napadnout. Čím hlouběji jsme se ale do uvedeného rozhodnutí začetli, tím více jsme se nestačili divit. Jednak se potvrdilo naše přesvědčení, že velká část zdůvodnění, kde citace zněly spíše jako z prospektu developera než od nestranného stavebního úřadu…. opravdu úřednice opsala z projektové dokumentace dodané investorem – kde je text záměrně stylizován pro dosažení konkrétního cíle, tedy výstavby objektu. Z tohoto pohledu uvedené jednání v nás vzbuzuje opodstatněné obavy, zda se jedná opravdu o korektní a nestranný přístup ze strany úřadu.

Jako jeden z mnoha případů uvádíme odpověď k námitkám č. 10 a č. 30, ve kterých stavební úřad MČ zdůvodňuje naddimenzovanou hmotu objektu vůči okolí následovně:  „…objekt je navržen tak, že svou výškou vytváří spojovací článek mezi stávající osmipodlažní zástavbou a výškovými domy na druhé straně Lodžské. Objemově je dům upraven tak, aby svými posuvnými hmotami (severní část je oproti jižní části posunuta západním směrem) vycházel z principu, podle kterého jsou navrženy stávající sousední bytové domy. Vnějším vzhledem se objekt snaží začlenit do svého okolí…“ 

Text v průvodní a souhrnné technické zprávě DUR k akci Bytový dům Troja Horizons (revize 05/2014) RH-ARCH s.r.o. jako by vypadl z pera úřednice..

Mnoho dalších tvrzeních je vyloženě tendenčních nebo předjímají pozitivní vliv stavby na své okolí, např. když na námitku č. 5 uvedl: „ …z hlediska vazeb na bezprostřední okolí je důležitá existence komerčních ploch, což oživí lokalitu a nevyužívaný park při křižovatce K Pazderkám a Lodžská dostane nový smysl.“   Z výše uvedeného není zřejmé, která dostupná data stavební úřad pro svou úvahu použil. Rovněž citace v rámci zdůvodnění neobsahuje žádná data (ani odkaz na ně), ze kterých by takový závěr vyplýval.

V rámci dotazníkového šetření iniciativa Proti-plotu oslovila skoro 1.100 domácností v bezprostředním okolí obou zamýšlených staveb, tedy Kauflandu i Troja Horizons.

My ty podklady máme. S ohledem na výsledky dotazníkového šetření z března 2017, které proběhlo v bíle označených bytových domech, se v rámci vyhodnocení dotazníků přes 97.5% obyvatel zcela jasně vyjádřilo, že je zcela nebo podstatně spokojeno s nabídkou obchodů a služeb ve svém okolí a odmítá další zástavbu v okolí jejich domovů. Rovněž bychom rádi upozornili, že pouhých 250m se od záměru Troja Horizons se nachází nové moderní 3NP OC Krakov, které za 4 roky své existence stále hledá koncept na zvýšení návštěvnosti a rozšíření palety nabízených služeb.

Velmi detailně jsme se v rámci odpovědi věnovali i druhé části v podobě úsměvné fráze „nevyužívaného parku…“ viz. níže. S ohledem na všechna fakta se jedná pouze o další zavádějící a účelové tvrzení ze strany stavebního úřadu převzaté z podkladů investora. Jsme toho nátoru, že hodnotící obecná a ničím nepodložená tvrzení stavebního úřadu nemají v územním rozhodnutí orgánu státní správy, který má vystupovat nezávisle, své místo!

Dostatek volných zelených ploch, které umožňují bezpečné a sportovní vyžití pro naše nejmenší, je jedním z důležitých aspektů, které lidé v rámci bydlení požadují.

I malé dítě v dnešní době ví, že zelené plochy ve velkoměstech plní funkce rekreační, oddychové a volnočasové. Dále chrání zdraví obyvatel před mikročásticemi jemného poletavého prachu, který na sebe vážou a působí jako přírodní klimatizace. Veškerá městská zeleň tak výrazně snižuje teplotu a zvyšuje vlhkost vzduchu v bezprostředním okolí. Tuto funkci plní travnaté pásy, keře i jednotlivé stromy umístěné mezi stávající sídlištní výstavbou. Nemusí být proto každá městská a izolační zeleň hned parkem, který na údržbu potřebuje výrazně vyšší finanční prostředky. Toho si všimnul i IPR a Magistrát v rámci Strategie v boji proti extrémním teplotám ve velkoměstě a navrhují více zeleně do města. Důležitost stromů ve městě zmiňuje v článku Metro 27.7.2017 rovněž i radní Hl. města Prahy RNDr. Jana Plamínková, pod nichž spadá oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí.

Tato zjištění jsou však v rozporu s realitou, kdy dochází k postupné likvidaci zelených ploch obdobnými komerčními projekty jako bylo Ekocentrum, plán výstavby Kauflandu Troja a další. Určitě doporučujeme si přečíst velmi výstižný komentář Martina Fendrycha na toto téma na Aktuálně.cz  ZDE: Poučení z veder: Stromy jsou nejlepší klimatizace. Beton zlo

Jak ukazuje následující teplotní mapa Prahy v rámci projektu Českého rozhlasu, nejhorší situace je u velkých tmavých ploch, jakými jsou brownfieldy, tedy v metropoli oblasti nádraží, velká parkoviště, hustá zástavba či střechy továrních a nákupních hal.

Údaje ze satelitu Landsat 8 z 24.června 2016 jasně ukazují výrazné teplotní rozdíly mezi zastavěnou aglomerací města a zeleni v podobě Riegerových sadů na pravé straně. Zdroj: https://interaktivni.rozhlas.cz/horko-ve-mestech/

Chladněji je naopak u řeky nebo v blízkosti stromů,  např. Vltava je schopná ochladit stavby ve svém okolí asi o čtyři stupně, pocítí to lidé bydlící v první či druhé řadě domů ve směru od říčního břehu. Dva až tři stupně ale zvládnou srazit i malé stromy a trávník mezi domy. To je důvod, proč je na Vinohradech asi o 4 °C příjemněji než na Smíchově. Velké porosty, jako lesoparky, si udržují až o osm stupňů nižší teploty než bytová zástavba v jejich okolí.

Architekt Havránek navrhl v 70.letech ucelené urbanistické řešení nového sídliště Bohnice pro 30.000 obyvatel. Vůbec nevadilo, že zde chyběla divadla, kina a spousta dalších věcí, sídliště Bohnice bylo obklopené zelení a přírodou. Další v podobě stromů a parků byla nově vysazena. Díky zeleni a dostatku slunce, se toto místo stalo postupně novým domovem, na který do dnešních dnů jeho obyvatelé nedají dopustit.

Zde je proto až úsměvné, jak příslušný stavební úřad MČ obhajuje výstavbu Troja Horizons účelovým tvrzením, že zastavěná plocha s ohledem na okolní zeleň činí pouze cca. 10%, takže se nejedná o velký zásah. Nicméně již zapomněl uvést, že majitelem zmiňovaných okolních ploch (vedených jako městská zeleň IZ a ZMK)  je Hl. město Praha, nikoliv investor Prague Constructions a.s.! Nelze proto započítávat uvedené plochy a uvádět jako jeden z důvodů povolující investorovi naddimenzovanou výstavbu.

Je to stejné asi, jako bychom zastavěli prakticky celý pozemek a v rámci územního rozhodnutí uvedli, že v okolí je ještě velká zelená plocha v podobě Botanické zahrady, příspěvkové organizace hl. m. Prahy, tak proč si obyvatelé stěžují. Zároveň toto tendenční tvrzení je krajně nebezpečné a vybízí k tzv. „salámové metodě“, tedy k dalšímu ukrajování zelených ploch na rozhraní Troje a Bohnic, s čím dlouhodbě nesouhlasí ani radnice MČ Praha 8.

Zelené plochy v rámci sídliště jsou doslova zelenými plícemi a svěží oázou, kam se lze schovat před extrémními teplotami z rozpálených panelových bytů a ulic a relaxovat bez ohledu na věk.

Iniciativa Proti-plotu zastává názor, že velkou a i dnes oceňovanou hodnotou Sídliště Bohnice je původní urbanisticko-architektonický koncept, podle něhož bylo navrženo a vystavěno s velkým počtem veřejných a zelených ploch. Ty ani dnes nechápeme jako volné plochy k zastavění, ale jako jedinečnou přednost této čtvrti, kterou je potřeba důsledně chránit a rozvíjet.“

Vedle mnoha dalších nesrovnalostí vč. nedořešeného otáčení (4 x 1h/30dní + 450dní) nákladních vozidel Tatra 815 před serpentinkami do protisměru, jsme nalezli v dokumentaci nesmírné množství do očí bijící formálních a věcných nedostatků. Domníváme se, že tyto zásadní nedostatky, ze kterých v budoucnu mohou vyplynout neshody nebo dojít k ohrožení obyvatel, měl stavební úřad zrevidovat a řádně opravit, než přistoupil k vydání rozhodnutí. Nerozumíme tomu, že přes svou odbornost si nedokáže v rámci spisu tyto základní parametry analyzovat, ověřit a musí být na tuto skutečnost upozorněn občany bez patřičného odborného zázemí.

Investor v rámci projektové dokumentace TH tvrdí, že vozidla ze stavby neomezí provoz na okolních komunikacích. Tímto obrázkem to vyvracíme! Souhlasná stanoviska Policie hl. m. Prahy a odboru dopravy MČ Prahy 8 se týkají pouze napojení na ulici K Pazderkám, ale už neřeší otáčení vozidel ze stavby před serpentinkami, kde viz. obr. stojící naložená Tatra 815 o hmotnosti 22t omezí/ohrozí účastníky v obou směrech. Požadujeme proto přezkoumání vydaných povolení.

Nepodloženou naší domněnkou tohoto poněkud zbrklého jednání, mohla být snaha ÚMČ vydat za každou cenu územního rozhodnutí, aby byla splněna podstatná podmínka v rámci rozhodnutí MCP8 077395/2015 k napojení obslužné komunikace z domu Troja Horizons, a nedošlo tak k vypršení stanovené 2leté lhůty s vymezenou platností do 8.7.2017.  Vydáním územního rozhodnutí dne 4.7.2017 se tak vyvarovali dalšího napadnutí úřadu ze strany investora.

Z výše popsaného se právem domníváme, že stavební úřad MČ Praha 8 – odbor územního rozvoje a výstavby, dle námi nalezených a doložených skutečností, hrubě porušil nebo špatně vyhodnotil většinu podaných námitek. Rovněž neplnil svěřenou roli svědomitě a řádně, jak ukládá Stavební zákon. I z tohoto pohledu se následně jeví zamítnutí všech 79 námitek těmito zaměstnanci jako bezprecedentní, ne-li rovnou účelové a vybízí k otázce, co za tím stojí.

Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem mělo velké množství nedostatků, že jsme mohli připravit občanům rovnou 2x ODVOLÁNÍ viz obr. o celkem 32 stranách. Jedno připravila právnička na základě obdržených připomínek jejíchž služby občané zaplatili ze svého, druhé pak připravila zdarma iniciativa Proti-plotu.cz

Dotčeným občanům jsme v úterý 1.8.2017 předali dvě rozdílné verze odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí. Ve středu 2.8.2017 byly osobně podány na podatelnu MČ Praha 8 k postoupení na Magistrát. Uvidíme, jak s nimi úředníci naloží.

Ze shora výše uvedených důvodů jednoznačně vyplývá, že vydané územní rozhodnutí vedené pod spis. zn. MCP8 082629/2008/OV.Pet,Váv  je stiženo natolik zásadními vadami, které způsobují jeho nezákonnost a nepřezkoumatelnost, že musí být v celém rozsahu zrušeno a předmětné územní řízení zastaveno.

Radnice MČ Praha 8, která je proti dalšímu zahušťování sídliště Bohnice, občanům v časopise Osmička tvrdí:  „nemáme na stavební úřad a jeho rozhodnutí žádný vliv“. Jak se dnes ve zveřejněném dokladu na FB Proti plotu ukázalo, není tomu úplně tak..  Rada MČ Praha 8 odsouhlasila vedoucímu stavebního odboru ing Kryštofovi II.Q odměnu 83.000 Kč s odůvodněním mimo jiné: „…za profesionální reakci na tlak veřejnosti ohledně některých krizových stavebních projektů v území.“

Tedy myšleno projektů typu Troja Horizons, Fast Food Střelničná, BD Mazurská, Kaufland Troja a dalších, proti kterým bojují občané společně s tou samou radnicí. Nerozporujeme uvedenou částku. Jsme pouze toho názoru, že finanční motivace klíčových zaměstnanců stavebního úřadu by měla vést v rámci zákona ke shodě se stanoviskem radnice. V opačném případě se jedná o divadlo a výsledkem je, že občané si z vlastních prostředků musí hradit právníky a ve volném čase roky bojovat proti vydaným rozhodnutím stavebního úřadu. To by se stávat i v kontextu s nově vydanou strategii Magistrátu a IPRu „více zeleně do Prahy“, asi nemělo.

 

O novinkách v této kauze Vás budeme dále průběžně informovat. V každém případě dále věříme, že radní HMP naleznou s investorem shodu v otázce vhodného pozemku pro směnu a 9let dlouhý spor konečně dospěje ke zdárnému konci. Věřte, že uděláme pro to za podpory radnice a starosty, maximum.

Rada Hl. města Prahy se aktivně zapojila do pomoci občanům MČ Praha 8. Podpořte je v jejich snaze ukončit téměř 10let vleklý spor s kořeny v období vlády primátora Béma, Janouška a dalších.. Foto: Mikuláš Křepelka / EuroZprávy.cz / INCORP images

Pokud chcete pomoci a nechcete, aby se sídliště Bohnice dále nezahušťovalo na úkor zelených ploch mezi domy, napiště prosím celé Radě Hl. města Prahy  kontakty ZDE  email s poděkováním a prosbou, aby dotáhli avizovanou směnu pozemků do konce. Děkujeme

Vzor emailu, případně napistě vlastními slovy:                                                       ——————————————-

Vážená paní primátorko, vážení radní,

děkujeme za Vaší aktivitu a pomoc v rámci směny pozemku pod bytovým domem Troja Horizons. Máme velké obavy i s ohledem na čerstvě vydané uzemní rozhodnutí k umístění stavby Troja Horizons. Stavební úřad MČ Praha 8 nezohlednil ani jednu ze 79 námitek vč. těch z IRPu. Pevně proto věříte, že bude co nejdříve nalezena shoda s investorem p.Sehnalem v nalezení náhradního pozemku a parcela 1285/38 tak zůstane zachována jako městská a izolační zeleň sídliště Bohnice. Moc děkuji

S pozdravem

Advertisements

Stavební úřad MČ Praha 8 – odbor územního rozvoje a výstavby, překvapivě vydal územní rozhodnutí k umístění bytového domu Troja Horizons. Dům o 11NP by měl stát na zelené louce vedle polikliniky Mazurská. Informace byla zveřejněna před svátky dne 4.7.2017 na elektronické desce městského úřadu, tedy v období, kdy je většina obyvatel mimo Prahu. Doba na odvolání byla stanovena 15dní od uveřejnění.

Vizualizace bytového domu zasahujícího do izolační zeleně sídliště Bohnice. Podle institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy se zde stavět nikdy nemělo..

Přečetli jsme si podrobně celé 76ti stránkové rozhodnutí a nemůžeme se zbavit dojmu, že dokonale vypracovaná textová pasáž, kde se stavební úřad (ing. arch. Eva Vávrová) vypořádává se všemi námitkami, napsala ve skutečnosti „top právnička“ najatá investorem Prague Constructions. Všech 79 námitek BEZPRECEDENTNĚ zamítnuto – některá zdůvodnění jsou tendenčně upravená a předjímají pozitivní vliv stavby Troja Horizons na okolí, obyvatele nebo izolační zeleň. Pokud by tvrdil stavební úřad, že je napsal, pak ve stěžejních bodech evidentně straní pouze investorovi, což je po 9letech sporů poněkud překvapivý obrat. Co za tím stojí ?

Stavební úřad nezohlednil ani nevzal v potaz jedinou námitku ze 79 podaných ostatními subjekty a dotčenými obyvateli. Je opravdu nezávislý a nestranný ?

 

Citace stavebního úřadu zní jak z prospektu nebo pera developera: „Umístění a realizace navrhované stavby bude mít na své okolí pozitivní vliv a vybudováním nových prostorů na bydlení není v daném případě spojeno s narušením jednotlivých složek kategorie pohody bydlení. V důsledku umístění navrhované stavby dojde k navýšení investic do prostředí, oživení oblasti, zvýšení atraktivity okolí jako celku, posílení kvality a množství dostupných služeb apod., které v souhrnném efektu povedou k posílení pohody bydlení v daném místě.“

„Předmětné pozemky se dle územního plánu nachází na území se zvýšenou ochranou zeleně, které je pouze směrným prvkem a nikoliv prvkem závazným.“

„Z hlediska vazeb na bezprostřední okolí je důležitá existence komerčních ploch, což oživí lokalitu a nevyužívaný park při křižovatce ulic K Pazderkám a Lodžská dostane nový smysl.“ – vskutku filozofické pojednání. Komerčních ploch je zde dostatek viz. dotazníkové šetření  z března 2017 v rámci plánované výstavby obchodního domu Kaufland Troja vedle. Zřejmě právnička investora, respektive ing. arch. Vávrová na rozdíl od obyvatel na FB, asi nikdy neslyšela o Strategii adaptace hlavního města Prahy v návaznosti na klimatických změnách. Každá zelená plocha snižující teplotu rozpálené sídlištní aglomerace nemusí být jen park… Více informací v článku zde.

Za společností Prague Constructions a.s. stojí miliardář Pavel Sehnal, který v lednu 2017 oprášil značku ODA a nyní se uchází o hlasy obyvatel.

Přes 30.000 obyvatel sídliště Bohnice si velmi cení zeleně a okolní přírody, která jim z velké části kompenzuje bydlení v husté aglomeraci paneláků a jiných sídlištních nedostatků poplatných své době. Proto obyvatelé společně s radnicí MČ Praha 8 odmítají další zahušťování v okolí svých domovů na úkor volného veřejného prostoru mezi domy s klidnými zónami zeleně, tedy v místech, které nebyly v rámci ucelené urbanistické studie Severního města k další zástavbě určeny. Děkujeme, že investor Pavel Sehnal deklaruje ochotu přistoupit na směnu pozemku a touto cestou apelujeme, aby respektoval opakovaná nesouhlasné stanoviska k výstavbě Troja Horizons od MČ Praha 8 stejně jako Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy i přání místních obyvatel.

IPR doporučuje HMP odprodej nebo směnu pozemku pod Troja Horizons, neboť jsou pozemky 1285/38 a 1285/40 k.ú. Troja součástí okolních veřejně přístupných vegetačních ploch sídliště Bohnice.

S ohledem na  zmapovanou historii ZDE předmětného pozemku od roku 1946, rozparcelování a následný prodej městské parcely 1285/38 do rukou dle všeho účelově vzniklé a nastrčené společnosti LInZA DEVELOPMENT „instalatéra ze Struhařova“ za 18.550.350 Kč, kteří jí po dvou letech „prodali“ společnosti Pavla Sehnala Prague Construction a.s. (jediným akcionářem SPGroup) za částku 50.950.000 Kč, si říkáme, že dohoda s městem je tím nejlepším řešením, jak začít s čistým listem.

Pověřen vyjednáváním s investorem Prague Construction a.s. byl radní ing. Karel Grabein Procházka (ANO 2011), který nás o této skutečnosti informoval: dopis ze 20.1.2017. Tomu se podařilo za podpory náměstka primátorky Petra Dolínka a dalších radních dohodnout a připravit podklady pro směnu. Bohužel však zvolené náhradní pozemky u Letňan Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy (IPR) zamítl z pohledu, že území nemá v tuto chvíli nadefinované budoucí urbanistické řešení s vymezením jednotlivých ploch pro komunikace, veřejnou zeleň nebo inženýrské sítě. Nyní je opět na HMP, aby zkusilo navrhnout jiné pozemky – hovoří se o Modřanech a Chodově, případně odkup obou parcel do majetku města, aby tak jednou pro vždy pomohlo vyřešit 9let dlouhý spor s kořeny v období vlády primátora Pavla Béma. Aktuální TV reportáže:  Česka televize, události v regionech Praha – klikni zde  a  TV Praha – klikni zde.

Co mohu nyní dělat ?

Klasickým způsobem obrany proti územnímu rozhodnutí je odvolání, které se podává se k nadřízenému orgánu prostřednictvím úřadu, který ho vydal. Typickým důvodem k odvolání je chybějící či nedostatečné vypořádání námitek či nesoulad stavby s územním plánem, což je i tento případ. Pokud jste tedy účastníkem řízení, podejte za sebe odvolání k nadřízenému orgánu, odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním na MČ Praha 8.  S ohledem na to, že účastníků řízení bylo přes 30, stavební úřad zvolil oznámení tzv. veřejnou vyhláškou na elektronickou úřední desku MČ Praha 8. Dle § 25 správního řádu zde musí rozhodnutí nejprve patnáct dní viset, aby se s ním mohli všichni dotčení účastníci, kteří jej neobdrželi osobně nebo poštou, řádně seznámit. Teprve patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Od tohoto dne doručení se tak začínají počítat lhůty, v tomto případě avizovaných 15dní! Tzn. nejpozději je možné odevzdat odvolání občanů do 3.srpna 2017. Pro ty, jenž obdrželi rozhodnutí poštou, platí 15dní.

Dokladů a spisů za 9let sporů je už několik metrů a protože se rozhodně nevzdáme, další brzy přibudou.

Iniciativa Proti-plotu je v kontaktu s paní Vodrážkovou z BD Pomořanská 482/483 a s dalšími, aby připravila společně další kroky vč. odvolání. Dle vyjádření starosty Romana Petruse místní samospráva MČ Praha 8 s posvěcením Rady podá proti rozhodnutí odvolání stejně jako Institut plánování a rozvoje hl.města Prahy. Pokud by chtěl někdo pomoci, napiště prosím radním z magistrátu kontakty na radní ZDE email s prosbou, aby dotáhli avizovanou směnu pozemků do konce. Děkujeme

Vzor emailu, případně napistě vlastními slovy:

Vážená paní primátorko, vážení radní,

děkujeme za Vaší aktivitu a pomoc v rámci směny pozemku pod bytovým domem Troja Horizons. Máme velké obavy i s ohledem na čerstvě vydané uzemní rozhodnutí k umístění stavby Troja Horizons. Stavební úřad MČ Praha 8 nezohlednil ani jednu ze 79 námitek vč. těch z IRPu. Pevně proto věříte, že bude co nejdříve nalezena shoda s investorem p.Sehnalem v nalezení náhradního pozemku a parcela 1285/38 tak zůstane zachována jako městská a izolační zeleň sídliště Bohnice. Moc děkuji

S pozdravem

Proti záměru výstavby „Naučné a poznávací aktivity Troja“ v podobě restaurace, parkoviště pro 29 aut a rozhledny namísto vzrostlého lesa, se v polovině minulého roku velmi razantně vyslovila široká veřejnost v čele s iniciativou Proti plotu a podporou městské části Praha 8. Radnice podnítila Magistrát hl. m. Prahy, který od té doby začal, zejména pod vedením náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), vyjednávat o získání  pozemku do vlastnictví hl. m. Prahy tak, aby došlo k zachování přírodního charakteru této lokality a k zabránění jakékoli výstavby.

Investor měl v plánu vykácet 2.333m2 vzrostlého lesa, který je součástí ucelené zeleně Přírodního parku Draháň-Troja.

Po několika měsících velmi náročných jednání se situace dostala do stavu projednávání konkrétních podmínek přímého odkupu tohoto pozemku. V  úterý 13. 6. 2017 došlo na Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP za účasti náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), místostarosty městské části Praha 8 Radka Nepila (ANO) a zastupitele městské části Praha 8 Víta Cézy (ČSSD) ke schválení úplatného nabytí pozemku parc. č. 1304/1. Odsouhlasený materiál bude dále postoupen Radě hl. m. Prahy a následně zastupitelstvu hl. m. Prahy k definitivním schválením. Již v tuto chvíli se jedná o výrazný posun, neboť tento materiál obsahuje konkrétní podmínky odkupu a zároveň má širokou politickou podporu. Uvedenou dohodu s bližšími detaily nám oficiálně potvrdila i primátorka Adriana Krnáčová (ANO) – dopis ke stažení ZDE.

Proti stavbě Ekocentra se postavilo přes 8.500 obyvatel, za pouhé 2dny MŽP obdrželo přes 680 nesouhlasných stanovisek vč. od MČ Praha 8, MČ Troja nebo ředitele Botanické zahrady. Díky uvedeným skutečnostem a nalezeným chybám Ministerstvo životního prostředí nařídilo posuzovat projekt dle EIA. Investor následně souhlasil s možnou směnou/odkupem. Od léta 2016 veřejnost netrpělivě čeká, až město splní slib a pozemek vykoupí, aby les zůstal zachován pro obyvatele Prahy.

Starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) k tomu říká: „Jako městská část děláme vše pro to, aby se na tomto místě žádný projekt rozhledny ani ničeho podobného nikdy nerealizoval. Došlo by k narušení celistvosti zdejších zelených ploch, k velkému kácení zeleně a k nárůstu hluku v lokalitě“. Zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza (ČSSD) k tomu dodává: „S našimi aktivitami nekončíme. Stejně jako jsme razantně vystoupili v květnu 2016 na veřejném projednávání s developerem, stejně rázně budeme postupovat až do chvíle, než bude pozemek definitivně v majetku hl. m. Prahy. Nyní jsme se k tomu výrazně přiblížili.

Cílem iniciativy Proti-plotu je, aby vzrostlá zeleň na parcele č.1304/1 vedená v tuto chvíli jako orná půda, byla po směně a opětovném vlastnictví v majetku HLMP převedena zpět na les zvláštního určení jako les příměstský se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8 odst. 2 c zákona č.289/1995 Sb., o lesích), tedy zpět do původního stavu před rokem 1970. Pokud by se podařilo k němu postupně přičlenit další zelené plochy v okolí Botanické zahrady a přírodní památky Velké Skály, přineslo by to občanům sousedícího sídliště větší jistotu, že zelený prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity zůstane nadále zachován, jak slíbil občanům i náměstek primátorky Petr Dolínek a především..  bude uchráněn před dalšími pokusy jej zastavět.

 

Zdroj: Naše Praha 8

Iniciativa Proti-plotu.cz se připojila k výzvě Platformy 21 proti novele zákona omezující práva veřejnosti zasahovat do stavebních řízení. Za výzvou stojí nevládní organizace sdružené v asociaci Zelený kruh, tedy právní kancelář Frank Bold, Hnutí Duha, hnutí Brontosaurus, 70 občanských spolků a řada osobností veřejného života. Výzvu podpořilo behem krátké doby již přes 8.100 občanů.

Chybou přece není, že se občané mohou vyjádřit. Chybou je, pokud státní správa neumí na připomínky efektivně, rychle a v souladu s právem reagovat.

Poslanci v dubnu pozměňovacími návrhy změnili ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pro návrhy poslance Jaroslava Foldyna (ČSSD) hlasovali v poslanecké sněmovně zejména poslanci ANO, TOP09, KSČM a ODS. Přeloženo to znamená, že díky tomu nově zákon nedovoluje spolkům účastnit se územních a stavebních řízení.

V praxi jsou to přitom právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám, průmyslové činnosti (např. těžbě) či kácení stromů v jejich okolí. Jednotliví občané se účastnit řízení nemohou, pokud nevlastní v bezprostředním okolí stavby pozemek. Smůlu mají dokonce i tehdy, pokud například vlastní „jen“  byt ve společném bytovém domě !

Nové pražské předpisy změkčují požadavky kladené na investory, tedy např. zmenšují odstupové vzdálenosti mezi domy, výrazně snížují minimální hodnotu osvětlení obytných místností ve stávající zástavbě nebo předepsaný počet parkovacích míst. Schválením novely stavebního zákona, která jde na ruku developerům, by obyvatelé prakticky přišli o možnost se účinně bránit.

Jak uvedl učitel a senátor za KDU-ČSL Zdeněk Papoušek: „Lidé prostřednictvím svých spolků často zabránili bezohlednostem i nezákonnému chování různých firem. Dosáhli třeba toho, že příslušná stavba musela být upravena tak, aby nezohavovala panoráma města, výrobní hala, která porušovala hygienické normy, musela být odhlučněna, nebo skládka, která kontaminovala půdu, se odstranila. Základní lidské právo hovořit do záležitostí, které se ho týkají, zde nachází své konkrétní, rozumné vyjádření. Lidé, kteří takto změnili chod věcí k lepšímu, nemohou být označováni za ideology s nepřiznanými bočními úmysly či ekoteroristy. Jsou to lidé, kterým není jedno, co se kolem nich děje, a chtějí napravit nepravosti. V Senátu podpořím všechno, co povede k tomu, aby jejich právo vyjadřovat se k rozhodování o stavbách, bylo zachováno“.

Senátoři ČSSD i KDU-ČSL svorně požadují, aby veřejnosti toto právo v demokratické společnosti nebylo upřeno. I podle renomovaných právníků ze čtyř českých univerzit by vyškrtnutí práv občanů bylo v rozporu s ústavou. Stejného názoru je i Ústavně-právní výbor Senátu. V každém případě poslanci schválená novela v aktuálním znění neřeší základní vládní zadání – nezjednodušuje a nezrychluje povolovací řízení, jen (s)prostě vyloučila občany. Paradoxně povolovací procesy se tak nezkrátí ani o jediný den. Zaslali jsme proto všem senátorům z Prahy žádost o jejich podporu.

Obyvatelé sídliště Bohnice se postavili proti výstavbě účelového Ekocentra s 29 parkovacími místy namísto vzrostlého lesa v přírodním parku Draháň-Troja. Investor už měl v kapse většinu souhlasných razítek a podle úředníků se zamezením stavby už nešlo „nic dělat“. Šlo – našli jsme spoustu nesrovnalostí, projekt spadl nařízením MŽP díky těmto chybám a obdrženým 680 nesouhlasným vyjádřením, do EIA řízení. Následně investor raději rezignoval a souhlasil s odprodejem pozemku městu. Pokud ne, byli jsme připraveni stát se přes spolek  jedním z účastníků stavebního řízení. Nový zákon by toto už neumožnil.

Jestli navrhované znění projde po Poslanecké sněmovně i dnešním jednáním Senátu, bude veřejnost zbavena práva zapojovat se do správních řízení, v nichž mohou hájit svá práva. V praxi to znamená, že veřejnost zůstane:

  • bez dostupných informací
  • bez možnosti podat proti postupu developera námitku
  • bez možnosti požadovat přezkum postupu
  • bez analýzy odborníků

Bez účasti dotčené veřejnosti, tedy bez nezávislé (a bezplatné) kontroly kvality a zákonnosti, budou schvalovány a realizovány nejzásadnější a nejrizikovější projekty s dopadem na celou společnost s nevratným poškozením uvedené lokality. Tato skutečnost jde na roku dlouhodobé lobby ze strany developerů a investorů – miliardářů, kterým by už nic nestálo v cestě. Jinými slovy budou stavět bez ohledu na místní obyvatele, radnici, stávající zeleň i infrastrukturu.

Akorát jsme obdrželi informaci, že Senát schválil pozměňovací návrhy k novele stavebního zákona a ten se vrátí zpět do Sněmovny. Vrácení práv pro občany vyjadřovat se ke stavbám a jiným zásahům v jejich okolí mezi nimi však chybí! K přijetí tohoto návrhu chybělo pouhých pět hlasů… Z našich zdrojů přímo ze senátu máme informaci, že hned 8 senátorů bylo dnes mimo díky dlouhodobě plánované zahraniční cestě a proto se dnešního jednání nemohli zúčastnit. Minulý týden se proto snažili, aby projednání novely zákona proběhlo dne 1.6., tento návrh však nebyl schválen. Náhoda nebo dobře naplánovaný krok ?

V každém případě novela zákona i v senátní verzi tedy škrtá práva občanů připomínkovat svými spolky výstavbu a průmyslové činnosti v okolí svých domovů. Občanská práva navrhli v dubnu vyškrtnout poslanci. Novela se jim teď vrací zpět na stůl. Mají poslední šanci odvrátit největší omezení občanských práv po roce 1989.

Celou kauzu dále monitorujeme. Více informací naleznete na www.vrattelidemprava.cz

V neděli 28.5.2017 se na ukázkovém greenu uskutečnil první ročník golfového turnaje pod záštitou, dle všeho místostarosty Matěje Fichtnera, pod kterého spadá údržba zeleně na Praze 8. S ohledem na termín konání této prestižní akce i permanentnímu a neutuchajícímu zájmu občanů, o kterém informovala v hlavních zprávách i TV Nova, se nakonec podařilo většinu zelených ploch na sídlišti Bohnice dostat do odpovídajícího stavu prezentovatelného na stránkách časopisu Green, který se specializuje výhradně na trávnikářské praktiky.

Donedávna zarostlý pozemek, na kterém soukromý investor chce postavit bytový dům Troja Horizons, se proměnil v ukázkový green. Pro zvětšení rozklikni.

Startovním odpalištěm se stala zelená dlouho neudržovaná plocha vedle polikliniky Mazurská, o jejíchž zachování už 9let bojuje MČ Praha 8 a místní občané. Tropické nezvyklé horko pro toto roční období zaskočilo přihlášené účastníky, kteří s povděkem využili stínu okolních vzrostlých stromů, vychlazeného občerstvení i golfových buggy „autíček“ pro přepravu mezi jednotlivými jamkami. Aspoň z dálky tak vypadala.. Extrémní počasí a zpočátku i neznalost místního urbanisticky členěného terénu, za který vděčíme arch. Havránkovi, byla znát a notně se projevila i v konečném bodovém hodnocení turnaje, který by se rád jednou stal součástí PGA tour. S nejlepším výsledkem se umístila juniorka Andrea Kolebačová s double bogey, tedy s průměrem na jamce dva údery nad par. Snad jen škoda, že přes profesionální organizaci golfový turnaj poněkud zastínil tradiční festival Mezi ploty v areálu nedaleké psychiatrické léčebny Bohnice.

Třeba se kompetetní úředníci poučí a příští rok začnou s úpravami městské zeleně, v kontextu na aktuálním počasí, poněkud dříve. Ukončí tak záplavu FB příspěvků, kdy v přerostlé trávě s parametry deštného pralesa hlásí občané ztracené venčící se pejsky stejně jako menší děti, které byly na druhé straně vodítka 🙂  O kýchajících alergicích ani nemluvě.

Vozidlo tzv. carpark golfera poznáte vcelku snadno. Nejraději parkuje přímo na greenu 🙂 V tomto případě se však jedná o následek údržby zeleně někde na Praze 8. Foto: Luboš Dufek

Lze hrát vůbec golf ve městě? Při úpravě fotky v úvodu o tom autor ještě nic netušil.. Ale ano, lze. Jedná se o tzv. urban golf.  Hraje se v Paříži, Londýně, Barceloně, a dalších městech po celém světě. Jeho kořeny spadají do poloviny devadesátých let minulého století (USA). Nemá žádná pravidla, nevyžaduje speciální oblečení a neplatí se poplatky. Hráči potřebují pouze golfovou hůl, nejčastěji sedmičku nebo devítku a míček. Speciálně pro urban golf se vyrábí tvrdší a těžší míčky. Fantazii se zde meze nekladou a pravděpodobně i proto se řadí do skupiny extrémních sportů. Jediným problémem jsou chodci, lapiduchové z bohnické léčebny, výkladní skříně a další křehké překážky, kterých jsou města plná.

Golf je obecně velmi drahý sport díky výbavě i poplatkům za členství v klubech. Snad i proto, k jeho škodě a většímu rozšíření, je zaškatulkován jako snobská záležitost. V urban golfu všechny tyto drahé náklady odpadají. Zůstává jen talent a vůle něco dokázat. Dnes na ulici, zítra možná mezi nejlepšími na Masters..

Kořeny golfu spadají do 16.století v oblasti Skotska. Hrávalo se na veřejných pozemcích s přírodními překážkami, jak je tomu na některých místech dodnes. Roku 1754 byl v St Andrews založen golfový klub a o osmdesát let později tomuto klubu udělil William IV. status “Royal and Ancient“. Dnes je Royal and Ancient Golf Club of St Anrews spolu s United Golf Association (USGA) celosvětově nejvyšší instance pro všechny otázky ohledně pravidel. Oslovili jsme je proto s věcným dotazem, kdy doporučují sekání trávy ve městě.

Před rokem 1764 hřiště St Andrews mělo 22 jamek, jiná třeba jen 6 nebo i 25 jamek. V roce 1858 byla pravidla golfu sjednocena. Od té doby jedno kolo golfu má tvořit 18 jamek. Nepsanou 19.jamkou se pak stala klubovna s barem.

V každém případě golfová hřiště nejsou oplocená. Oplocení znamená určité vyčlenění z přírody, které není vhodné pro místní obyvatele, zvířata ani vegetaci. Jsme proto rádi, že vedle Pine Valley, které je golfovými architekty považováno za nejkrásnější, ojedinělé a zároveň i nejtěžší vnitrozemské hřiště na světě, máme díky nezvyklé aktivitě zahradníků v tuto dobu, vlastní Bohnické hřiště, které zcela jistě vystraší i nejlepší světové hráče, stejně jako všechny tzv. carpark golfery zvyklé donedávna parkovat své automobily na trávě vedle polikliniky.

Zatravněné tramvajové tratě nejen snižují hluk a propojují městské části.. dálo by jimi teoreticky jednou na jeden odpal poslat míček až do Prahy 6.

Někdy je až neuvěřitelné, kam jsou designeři a investoři schopni v jejich budování zajít. Nově vznikající hřiště se ženou za vidinou vizuální dokonalosti, kterou podporují televizní přenosy či upravené fotografie v médiích. Hřiště musí být prostě dokonalé a pokud možno vypadat jako americké Augusta National. Evokovat tak umělý ostrov zasazený v přírodním prostředí, v němž nalezneme vše od velmi drahého písku, přes palmy a orchideje, až po neuvěřitelně zelený trávník, vzdáleně připomínající sousední Botanickou zahradu. Investoři mají peníze a tak chtějí tuto krásu mít a ještě počítají s návratností investic. Teď Vám prozradím malé tajemství, např. zmiňovaná Augusta je téměř tři čtvrtě roku zavřená, jen aby byla v perfektním stavu pro ten jeden jediný týden, kdy hostí turnaj Masters. No, tady na sídlišti jsme rádi za každý kousek zeleně mezi panelovými domy, kde nemusíme platit vstupné, ani řešit otevírací dobu..  a to každý den po celý rok.

Kapské město – symbióza bydlení s okolní přírodou.

Jak jsme na začátku naznačili, krásně posekaný pozemek z úvodní fotky patří miliardáři Pavlu Sehnalovi, který o něj dlouhodobě nepečoval, když pomineme vykácení zdravých stromů.. Po 9letech sporů s MČ a místními obyvateli souhlasí se směnou pozemku za jiný, tak držíme palce, aby radní HMP směnu dotáhli do zdárného konce.

Jedno nostalgické ohlédnutí do Bohnic na sekání trávy v okolí Krakova. Místo 5 sekaček jeden pořádný kůň.. a taky to šlo. Foto: Tomáš Růžek

Udržovanou izolační a městskou zeleň potřebovali a stále potřebují obyvatelé sídliště Bohnice ke svému dennímu životu, procházkám se psy, běhání nebo jen posezení na lavičce ve stínu stromu, aby unikli úmornému vedru z panelových bytů, které panuje např. v těchto dnech. Budeme rádi, když náhradní společnost zajišťující údržbu zeleně za Komwag a.s., jejichž 5 sekacích vozítek v neděli doslova lítalo po místní zeleni, vydrží elán i nasazení v rámci péče o městskou zeleň i nadále.

 

S ohledem, že tento článek byl napsán při vnitřní teplotě místnosti 28´C, může obsahovat kombinaci skutečných a fiktivních údajů. Jádro a kostra příběhu je však skutečná. Děkujeme Martině Petříkové za cenné informace použité v rámci vypracované studie Environmentální pozadí golfových hřišť.

 

V pátek dne 19.5.2017 proběhla v 10:00hod v prostorách Krakova tisková konference svolaná starostou MČ Praha 8 Romanem Petrusem (ČSSD), předsedou komise pro životní prostředí Vítem Cezou, dotčenými občany panelových domů Pomořanská, zástupcem iniciativy Proti-plotu a novináři vč. TV Praha (reportáž zde).

Starosta Roman Petrus vysvětluje přítomným novinářům zamotanou 9ti letou historii celé kauzy k pozemku, který je vidět skrze prosklené okno.

V září 2016 iniciativa podpořila obyvatele a MČ Praha 8 bojující přes 8let proti výstavbě Troja Horizons zasahující do parkové a izolační zeleně našeho sídliště. Zde se podařilo posunout celý projekt díky zpracovaným 33 odborným připomínkám zaslaných na stavební úřad v rámci nařízeného veřejného projednání ke dni 6.10.2016 a rozšířit tak pohled s výrazným přesahem na budoucí rozvoj sídliště Bohnice a investice HMP.

Radnice MČ Praha 8 i občané jsou proti dalšímu zahušťování sídliště Bohnice na úkor zelených ploch i s ohledem na aktuální infrastrukturu, která je v mnoha ohledem za hranicí projektovaných možností ze 60.let 20.století.

Bod se dostal na projednání zasedání zastupitelstva HMP, kde jsme byli připraveni před přítomnými radními a zastupiteli v rámci prezentace vše vysvětlit. Nakonec byl bod stažen, nicméně Rada HLM dotčeným občanům přislíbila, že dojde k nápravě a nalezne nakonec řešení přijatelné pro všechny strany.

Pověřen vyjednáváním s investorem Prague Construction a.s. byl radní ing. Karel Grabein Procházka (ANO 2011), který nás o této skutečnosti ve vší slušnosti informoval: dopis ze 20.1.2017. V rámci směny se radnímu podařilo za podpory náměstka primátorky Petra Dolínka a dalších radních, dohodnout a přípravit podklady pro směnu.

Úspěšné dokončení celé 9ti leté kauzy Troja Horizons prozatím pozastavil IPR. Pro náměstkyni Mgr. Kolínskou se jedná snad už o zamotaný Gordický uzel, který se snaží dlouhodobě v rámci příprav nového Metropolitního plánu s IPRem vyřešit a nalézt tolik potřebnou shodu pro další rozvoj Prahy.

Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy (IPR) však nesouhlasí s vybranými pozemky v majetku města v k.ú. Vysočany a směnu 13.4.2017 zablokoval. Náhradní pozemky, které jsou v tuto chvíli zemědělsky obdělávány, považuje za příliš zásadní na to, aby je město s investorem směnilo s ohledem na jejich umístění v urbanisticky cenném území v docházkové vzdálenosti od metra Letňany. Dle platného ÚP se jedná o zastavitelné území, které však nemá nadefinované budoucí urbanistické řešení s vymezením jednotlivých ploch pro komunikace, veřejnou zeleň nebo inženýrské sítě. Dokud toto nebude nastaveno, se směnou uvedených pozemků IPR nesouhlasí. Rovněž ale IPR doporučuje HMP odprodej nebo směnu pozemku pod Troja Horizons, neboť jsou pozemky 1285/38 a 1285/40 k.ú. Troja součástí okolních veřejně přístupných vegetačních ploch sídliště Bohnice. Zamítnutím směny v tomto okamžiku došlo k zablokování shody mezi městem, MČ Praha 8 a investorem Pavlem Sehnalem po 9letech sporů, několikaměsíční práce radních HMP, metrových hromad dokumentů ležících na podlaze stavebního úřadu MČ Praha 8, několika soudních napadnutí stejně tak i naděje občanů, že po letech strádání a strachu najdou konečně zasloužený klid. Nyní je opět na HMP, aby zkusilo navrhnout jiné pozemky případně odprodej obou parcel do majetku města.

Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně, aktivně v rámci sociologického průzkumu mapuje a v publikaci shrnuje i Akademie Věd ČR.

V každém případě s ohledem na námi podrobně zmapovanou historii ZDE předmětného pozemku od roku 1946, rozparcelování a následný prodej městské parcely 1285/38 do rukou dle všeho účelově vzniklé a nastrčené společnosti LInZA DEVELOPMENT „instalatéra ze Struhařova“ za 18.550.350 Kč, kteří jí po dvou letech „prodají“ společnosti Pavla Sehnala Prague Construction a.s. (jediným akcionářem SPGroup) za částku 50.950.000 Kč, si říkáme, že dohoda s městem je tím nejlepším řešením, jak začít s čistým listem.

Společnost LInZA DEVELOPMENT se základním kapitálem 200.000 Kč vznikla 2.února 2004, tedy jen 8 měsíců před vznikem pozemku, který následně zakoupili. Dnes jako mnoho dalších společností, vytvořených ke konkrétnímu účelu, je v likvidaci.

Mezitím si investor najímá top právničku a napadá přerušení územního řízení. Požaduje, aby byl jeho případ odebrán stavebnímu úřadu MČ a předán k řešení na příslušné odbory Magistrátu, což se 22.5.2017 opravdu částečně stalo. Dopravní odbor MČ předává veškeré podklady k TH na magistrát. Jedná se tak de facto o nepřátelské převzetí rozhodovacích pravomocí MČ Praha 8 nesouhlasící s prosazovanou výstavbou na svém území. Napříč politickým spektrem celé radnice, 3. dosavadních starostů, zastupitelstva i rady MČ, byl přitom vydán nespočet nesouhlasných stanovisek k dalšímu nekoncepčnímu zahušťování sídliště Bohnice projektem Troja Horizons a jemu podobnými, které vznikají v zelených prolukách a parčících mezi jednotlivými bytovými domy. Celý 9let vleklý spor je protkán spoustou udělených výjimek i zázraků na hraně korupčního jednání a nekoncepčních postupů.

Projekt Troja Horizons za léta sporů má stále spoustu vad, jako naddimenzovanou výšku, nestandartní vyvedení přes izolační zeleň na páteřní komunikaci K Pazderkám atd.. Rovněž IPR se stavbou nesouhlasí.

Schválením investičního záměru by se jednalo o přímé zhoršení kvality bydlení místních obyvatel i nevratného poškození urbanisticko-architektonické koncepce celého sídliště. To zde nehovoříme o případném znehodnocení a zkomplikování vlastních dlouhodobých záměrů hl. města Prahy na spojení vltavských břehů v rámci plánované TRAM tangenty propojující Prahu 6 a Prahu 8, o které se asi i díky dotacím EU opět velmi živě v posledních měsících diskutuje. Ulice K Pazderkám je přitom dle vyjádření DP Hl.m Prahy vedena jako územní rezerva MHD v nadřazené územně plánovací dokumentaci, v tzv. Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy.

Proto i v tomto případě prosíme Radu HLM Prahy, stejně jako náměstkyni Mgr. Petru Kolínskou a ředitele IPRu Ondřeje Boháče, aby s ohledem na vývoj celé kauzy našli společnou shodu a odprodej (směna) byla konečně úspěšně dokončena. Iniciativa podpoří občany i MČ a podnikne všechny nezbytné kroky, které povedou k zamezení výstavby v uvedené zelené ploše mezi stávající bytovou výstavbou a poliklinikou Mazurská.

Rovněž i v tomto znovu otevřeném projektu se na Vás obrátíme s případnou žádostí o konkrétní pomoc.

V květnu 2016 se iniciativa Proti-plotu společně s širokou veřejností a radnicí, tvrdě postavila proti účelové výstavbě Ekocentra s parkovištěm pro 29 vozidel, restaurací a 34m rozhlednou namísto vzrostlé městské zeleně v přírodním parku Draháň-Troja. Během neskutečných dvou dní MČ Praha 8, MČ Troja, BZ a občané vyjádřili formou petice s 8.509 podpisy a 680 nesouhlasných vyjádření zaslaných na Ministerstvo životního prostředí zásadní NESOUHLAS k záměru výstavby „Naučné a poznávací aktivity – Troja“.

Občané i radnice dali jasně najevo, že o stavbu v podobě účelového Ekocentra s rozhlednou v uvedeném místě nestojí.

Díky medializaci projekt spadl na Ministerstvu životního prostředí do velké EIA a bylo investorům nařízeno vypořádat se s více jak 380 stránkami připomínek vč. vypracování dalších studií. Do té doby sebejistí investoři ustoupili a pochopili, že jejich záměr nemá šanci v tomto místě v žádném případě uspět. Lze právem předpokládá, že případný jakýkoliv jiný projekt bude posuzován s ohledem na lokalitu, stejně.

Do té doby sebejistý investor Marian Ješko si začíná pomalu uvědomovat, že bude čelit tlakům na všech rovinách, které z dlouhodobého hlediska nemůže ustát. Směna nebo odprodej pozemku HMP, která by byla výhodná pro obě strany, je nakonec tím nejlepším řešením.

Na základě uvedených skutečností náměstek primátorky Petr Dolínek radnici i občanům slíbil, že hlavní město Praha uvedený pozemek KN 1304/1 k.ú. Troja o výměře 14.459m², vykoupí a převede opět na městský les pro volnočasové aktivity a odpočinek občanů 30.000 sídliště Bohnice a Troje. Článek o záchraně Trojského lesa vyšel ve většině medií dne 16.8.2016 např. v článku ZDE na: Aktuálně.cz nebo v městském časopise Osmička.

Začátkem dubna 2017 jsme obdrželi informaci o plánu výstavby parkoviště pro návštěvníky ZOO v místě zachráněného lesa. Velké poděkování patří řediteli Miroslavu Bobkovi, který se 100% negativnímu ohlasu postavil okamžitě čelem a zajistil, aby tento návrh byl z generelu rozvoje zahrady ihned vymazán, což nám následně potvrdil i autor generelu arch. Tuček.

Iniciativa stejně jako občané nadále slibu věří a s napětím očekávali radostnou zprávu, kdy záchrana Trojského lesa bude stvrzena podpisem pod příslušnými smlouvami mezi investory a městem. Průběžně proto zasílala každý měsíc dotazy na Magistrát hlavního města Prahy, jak celá věc postupuje. Poslední zprávu jsme obdrželi emailem z kanceláře náměstka Petra Dolínka dne 25.4.2017 s tím, že: „město dle doporučení Majetkové komise MHMP jedná o výkupu tohoto pozemku do vlastnictví HMP. Slib pana náměstka samozřejmě stále platí a udělají vše pro to, aby zelený prostor zůstal nadále pro Pražany zachován“.

Myslím, že zde není třeba komentáře. Kvalitní šťastný lidský život vyčíslit penězi nelze.

Dne 15.5.2017 jsme obdrželi od náměstkyně primátorky Mgr. Petry Kolínské (SZ) emailem informaci, že „Majetková komise RHMP na svém jednání dne 8.12.2016 nedoporučila směnu, ale výkup pozemku. Jednání s vlastníky vede Odbor Hospodaření s majetkem HMP, který s nimi možnost výkupu projednal. Vlastníci souhlasí s výkupem za cenu dle znaleckého posudku a úhradu doposud vynaložených nákladů do projektové přípravy jejich záměru. Tento návrh bude předložen k projednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP.“

O to více nás zarazil a zároveň překvapil níže uvedený inzerát ze dne 28.4.2017, který jsme na základě upozornění několika občanů objevili na stránkách inzerce Sreality.cz.

Jak je patrné, majitelé Václav Paparega a Marian Ješko, kteří v roce 2008 zakoupili pozemek od restituentky Vlasty V. za 17.500.000 Kč   a/ nedokáží doložit HMP skutečné vynaložené náklady    b/ chtějí získat z pozemku co nejvíce bez ohledu na jeho další osud. V každém případě jednateli realitní kanceláře Ivo Herichovi jsme zaslali emailem i poštou upozornění  vč. příslušné dokumentace, z níž vyplývá, že se zástavbou tohoto území nelze perspektivně počítat. Proto jej na to výslovně upozorňujeme a oprávněně očekáváme, že každého případného zájemce o tento pozemek bude, ve vlastním zájmu, úplně a pravdivě informovat o těchto skutečnostech.

Zelené plochy v okolí sídlíště Bohnice navštěvují hojně cyklisté, maminky, starší lidé na procházce stejně jako sportovci nebo lidé s pejsky. Je nás každým rokem stále více.. Neberte nám kvůli krátkodobému zisku poslední zelené neoplocené plochy přírody v našem okolí.

Oslovili jsme rovněž neprodleně i HMP, kterým jsme zaslali veškeré zjištěné podklady s dotazem a žádostí o urychlené vyřešení výkupu tohoto pozemku. Dne 1.6.2017 jsme obdrželi od náměstka primátorky pana Dolínka následující email:

Dobrý den, dovoluji si Vás informovat o aktuálním stavu věci. Dne 15.3.2017 proběhlo ve věci výkupu pozemku ppč.1304/1 v k.ú. Troja jednání s vlastníky. Dohodli jsme se, že návrh vzešlý z tohoto jednání předložíme k projednání Hospodářskému výboru ZHMP po doložení dokladů k vynaloženým nákladům. Dle sdělení zástupce vlastníků z minulého týdne ještě kompletují tyto podklady. Předpokládám, že zbývající doklady doloží v nejbližší době  a materiál bude neprodleně předložen na nejbližším Hospodářském výboru. S pozdravem Petr Dolínek

Budeme proto rádi s ohledem na výjimečnou lokalitu i těsné sousedství Botanické zahrady, když hlavní město Praha svůj slib dodrží a zachrání tak neprodleně toto cenné území pro další generace v rámci souvislé zelené plochy využívané k rekreačním účelům Pražanů i návštěvníků BZ. Občané Prahy potřebují volné zelené plochy v okolí rozpálených panelových bytů k rekreaci, procházkám, venčení pejsků nebo sportu. Tomuto se velmi detailně věnují např. vypracované analýzy na objednávku magistrátu v rámci monitoringu městských lesů, které dokládají, že zatíženost hlavních městských parků v Praze typů Hvězda, Šárka apod. každým rokem narůstá s tím, jak se mění životní styl. Rovněž tyto prakticky bezúdržbové vzrostlé zelené plochy čistí vzduch od jemných mikročástic poletavého prachu produkovaného automobily, jsou domovem zvěře a ptactva a snižují výrazně teplotu v bezprostředním okolí. S hlediska dalšího rozvoje Prahy a plánovaného zahušťování je proto třeba bezpodmínečně tyto zelené plíce a oázy ve velkoměstech udržovat a chránit před jejich vykácením a zastavěním.

Budeme Vás nadále informovat, v případě potřeby Vás požádáme o konkrétní pomoc.