Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (oddělení posuzování vlivů na životní prostředí), na základě obdržených 169 připomínek dne 23.11.2020 zveřejnil rozhodnutí, že záměr lanové dráhy Bohnice-Troja-Podbaba bude posuzován dle EIA. Obyvatelé a instituce ve stanovené zákonné lhůtě v květnu správně poukázali, že dodaná dokumentace obsahuje veliké množství nejasností, chyb, opomíjení zásadních faktů, nezahrnutí parkovacích domů, i vynechání variantního řešení.

Jsme rovněž rádi, že se úřednici přiklonili k požadavku, aby byla zpracována SEA (nadřazená nad EIA) pro možné kumulace a synergie vlivů s vlivy jiných záměrů realizovaných, povolených, připravovaných a uvažovaných. Proces SEA tak stanovuje rámec pro budoucí povolení záměrů v okolí, aby se eliminoval negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví obyvatel.

Každý další projekt přináší do oblasti hluk překračující únosné hranice pro klidné bydlení. I když jednotlivé projekty splňují hygienické normy, není dostatečně brán zřetel na kumulaci negativních dlouhodobých vlivů z aktuálních i zamýšlených záměrů na tisíce místních obyvatel! To by se mělo nyní změnit.

Z vydaného oznámení dále vyplývá, že v dotčeném území se nachází nesmírně cenné přírodní oblasti s přísně chráněnými druhy i to, že zastavěná část je již nyní zatížena nad únosnou míru. S tím nelze jinak než souhlasit. Provoz na sídlišti Bohnice v posledních letech výrazně vzrostl především díky tranzitnímu silnému provozu do tunelu Blanka nebo k novému OC Krakov. Mnoho rodin, oproti pár rokům nazpět, pociťuje při otevřených oknech ve svých rozpálených panelových bytech i vyšší prašnost, hluk a ruch, který se posouvá dlouho do noci a ráno začíná čím dál dříve.

Naměřené výsledky společně s neaktuálními daty imisních příspěvků 2014-2018 neodpovídají absolutně skutečnému stavu 2019. Přesto i tak dochází k překročení denních hlukových limitů.

Upozornili jsme zodpověný úřad na zarážející skutečnost, že 2denní měření uskutečněné v roce 2019 na křižovatce Lodžská/K Pazderkám proběhlo během letních prázdnin – tedy v období, kdy je v Praze obecně nejnižší intenzita automobilového provozu, a k tomu ještě náhodou v týdnu nahlášené odstávky teplé vody v Bohnicích! Tedy v čase, kde je sídliště prakticky vylidněné..

Ilustrační foto. V roce 2019 bylo měření provedeno bílou dodávkou zaparkovanou 2 dny na trávě ulic Lodžská/K Pazderkám.. ale idylka to byla asi stejná, protože automobilový provoz byl s ohledem na letní prázdniny a odstavku teplé vody na sídlišti Bohnice opravdu minimální.

Můžeme se jen domnívat, zda se jednalo u úmysl, aby změřený výsledek byl pro výpočty studie dopravy, hluku nebo vlivu na zdraví obyvatel co nejoptimálnější, a směroval k rychlému schválení záměru mimo EIA / jinak si to vysvětlit neumíme. Rozhodně takový postup ale vypovídá něco o korektnosti ve vztahu k místním obyvatelům, kteří zde se svými rodinami a dětmi žijí.

Pomalu popojíždějící kolona od serpentinek přes celou MČ Troja až k ústí tunelu Blanka. To byla před Covid-19 každodenní ranní realita.

Přes měření v klidném letním měsíci i tak předložená akustická studie potvrdila, že v ulicích K Pazderkám a Trojská není dodržován denní hygienicky limit pro hluk z automobilové dopravy, a je překročen o 0,1-6,3 dB. Jak popisuje tzv. Weber-Fechner zákon, s nárůstem o každý 1 dB dochází desetinásobnému nárůstu akustického tlaku a z toho vychází zdravotní účinek na organizmus exponovaného člověka. Jsme toho názoru, že za běžného rušného provozu, jaký všichni známe z období před Covid-19, by byly naměřené hodnoty ještě výrazně vyšší.

Projekt neobsahoval žádný návrh řešení krytého vícepodlažního parkoviště P+R u nástupních stanic lanovky. Doporučoval pouze parkování aut před Botanickou zahradou a v neexistujícím OD Kaufland Troja při zavedení modrých zón do Bohnic.. Kdoví zda uvedenou studii nevytvořil nějaký pacient od nás 🙂

Jak mnoho obyvatel a institucí dále překvapeně zjistilo, projekt neobsahoval žádné řešení krytého vícepodlažního parkoviště P+R, přestože se očekává přesunutí části toku cestujících do Bohnic vč. parkování Středočechů ze severozápadu, kteří dle dokumentace odstaví své vozidlo (případně 4 autobusy) u Botanické zahrady nebo v neexistujícím OD Kaufland Troja, a budou dál pokračovat v systému MHD zmiňovanou lanovkou. V návrhu je pouze uvedena nicneříkající zmínka o nutnosti komplexního řešení pro jednotlivé městské části.

Tím, že parkovací domy investor vyčlenil z projektu lanovky, nemusí v rámci posuzování EIA řešit očekávané emise a hluk z parkujících několika stovek vozidel návštěvníků, kteří do Bohnic každý den přijedou. Takové triky by člověk spíše očekával od soukromého investora než od města..

No mezitím k dosud veřejnosti prezentované částce 1.5mld Kč za realizaci lanové dráhy, Rada MHMP odsouhlasila další investici ve výši 600 000 000 Kč v rámci „doplňujícího projektu“ výstavby dvou parkovacích domů. Ty mají stát v sousedství lanovky ve stanicích Podbaba a Bohnice.

V sousedství obytných domů pak vyroste strojovna s nástupní stanicí lanovky Bohnice. Vůbec se nelze divit místním obyvatelům, že s takto navrženým záměrem nesouhlasí. Jak by reagoval např. premiér Babiš, kdyby mu každých 30s měla projet nad domem v Průhonicích kabinka s lidmi mezi 6 – 22hod denně ??

S přihlédnutím na současnou nejistou dobu, kde oproti úřadům všechny soukromé firmy musí pečlivě několikrát zvážit každou investovanou korunu, je trvání na pokračování projektu minimálně diskutabilní i přes odsouhlasení Zastupitelstvem MHMP. Když připočtěme minimálně další 1mld Kč na provoz, elektřinu, údržbu a servis po dobu udávané životnosti lanovky, jsme už na celkové sumě přes 3,1 miliardy Kč za provizorní lanovku..

Doufejme, že projekt lanovky neskončí jako Opencard s utracenou 1mld Kč z rozpočtu města a v naprostém zapomnění, kdy se k němu nikdo z politiků dnes nehlásí..

V porovnání s celou Prahou je Troja městskou částí s malou hustotou zalidnění a Praha 6 s průměrnou hustotou zalidnění. Naproti tomu Praha 8 je nadprůměrně zahuštěnou městskou částí, ve které je započítaná i Liběň nebo Karlín.

Následující tabulka znázorňuje údaje o hustotě zalidnění k 31. 12. 2019. Zdroj: Český statistický úřad

Proto pokud zamíříme svůj pohled přímo na sídliště Bohnice, pak při udávané ploše území 4.66 Km² a 33.000 obyvatel činí hustota zalidnění neuvěřitelných 7.080 obyv./km²

Příroda v okolí domovů je to nejcennější, co mají obyvatelé velkoměst a betonového sídliště k dispozici. Proto společně s iniciativou Proti-plotu obyvatelé Bohnic už 10let městskou zeleň velmi striktně chrání před pokusy jí zastavět zbytnými projekty. Les přírodního parku Draháň-Troja se nakonec podařilo díky chybám v projektu, 8.500 obyvatelům a podpoře hl. města Prahy zastoupené P.Dolínkem od investorů vykoupit a zachránit.

Nelze se proto vůbec divit, že větší část veřejnosti je negativně dotčena všemi záměry, s kterými investoři do Bohnic přišli s cílem postavit záměr bez ohledu na místní obyvatele, a na úkor cenné okolní městské zeleně a klidu.

Ať už se jednalo o účelové Ekocentrum s parkovištěm namísto vzrostlého dubového lesa přírodního parku, 12letý boj obyvatel a radnice proti BD Troja Horizons miliardáře Sehnala, nebo záměr OD Kaufland Troja miliardáře Třešňáka naproti vstupu do Botanické zahrady. Všechny tyto projekty mají z pohledu místních obyvatel jeden společný jmenovatel: jsou zbytné (nejsou potřeba).

Dnes už by něco takového určitě možné nebylo, přesto místní obyvatelé jsou právem hrdí a nedají dopustit na bydlení v Bohnicích. Je jen otázkou a na politicích, jak dlouho tento stav ještě vydrží. Zdroj: FB Bohnice-Čimice-Troja

Jejich realizací a dalším zahušťováním sídliště dochází k trvalému úbytku zeleně, zvýšení teploty v okolí, vyššímu permanentnímu ruchu, prachu i celkovému zatížení celé oblasti vč. nedostačující původní infrastruktury. To obecně vede k postupnému zhoršení kvality bydlení i neméně důležitého pocity ztráty pocitu bezpečí s ohledem na vlastní děti. Výsledkem je, že čím dál víc rodin se z Bohnic stěhuje za hranice Prahy do přírody. Osobně znám 12x úžasných a společensky proaktivních rodin, které se v uplynulých 3letech bohužel odstěhovali pryč..

Ano i takto vypadá bydlení na sídlišti Bohnice. Nelze se proto divit maminkám s kočárky, pejskařům, sportovcům nebo seniorům, že hledají klid a utíkají z rušného a rozpáleného betonového sídliště do stínu lesa, na procházky nebo hry do okolní přírody.

Opuštěné byty jsou pak pronajímány nejčastěji cizincům, kteří nemají k místu logicky žádný vztah, po večerech pijí alkohol na lavičkách, a i díky jazykové bariéře se nezapojují do dění v okolí. Rozhodně jim to ale nelze vyčítat s ohledem, že vykonávají v ČR často podřadnou a náročnou práci za nízký plat, aby uživili svou rodinu na Ukrajině. Malé místnosti vybavené základním laciným nábytkem se tak stávají jen ubytovnou pro přespání.

V Bohnicích vyrostlo několik generací spokojených dětí, kteří na místo vzpomínají s láskou. Ano, i přesto, že bydlení na hustě obydleném sídlišti má svá specifika.. Zdroj: FB Bohnice-Čimice-Troja

Kdysi se o sídlištích na okrajích velkoměsta s úšklebkem hovořilo jako o „králíkárnách“ určených pouze k přespání. Přesto v Bohnicích od 70.let vyrostlo několik generací spokojených dětí, kteří na místo vzpomínají s láskou. Ano, bydlení na hustě obydleném sídlišti má svá určitá specifika.

Nicméně díky okolní ojedinělé přírodě v pěším dosahu, občanské vybavenosti, poliklinice, hřištím, Trojské kotlině s Vltavou a dalším se v posledních letech ukázalo, že se jedná o jedno z nejzajímavějších bydlení v Praze v kontextu cena/dostupnost do centra/příroda.

Bydlení na sídlišti v Bohnicích díky prstenci zeleně v podobě svahů Trojské kotliny je zatím stále žádaným místem pro bydlení a založení rodiny. Zdroj: FB Bohnice-Čimice-Troja

Teď to ale vypadá, že vrcholu křivky bylo již dosaženo a popisovanými jevy, nevhodnými rušivými stavebními projekty, vyšším hlukem a denním ruchem některé části sídliště již pozvolna upadají, stejně jako to lze už delší dobu pozorovat v centru Prahy, kde odcházející místní obyvatele nenápadně nahradily opuštěné kanceláře, cizinci a byty v nabídce Airbnb.

Stále vyšší denní ruch a permanentní hluk obecně vede k postupnému zhoršení kvality bydlení i neméně důležitého pocity ztráty pocitu bezpečí s ohledem na vlastní děti.

Výsledkem je, že okrajová lokalita postupně ztrácí svou atraktivitu, bezpečí a aktivní rodiny ve střední třídě se stěhují do většího klidu za hranice Prahy. Při rozhodování hraje i roli vyšponovaná cena bytů 3+kk v Praze, za kterou se dá pořídit v okruhu 80km od Prahy už pěkný dům se zahradou. Penězi z pronájmu pak splácí hypotéku a byt si nechávají jako rezervu jednou pro své děti. Do města pak denně cestují do zaměstnání a škol často i automobilem, čímž paradoxně sami zvyšují hustotu provozu v metropoli.

Děti jsou naše budoucnost a je třeba okolní cennou zeleň chránit i pro další generace, tak jako v tomto případě, kdy 450 obyvatel Troje a Bohnic vyrazilo na pochod proti plotu, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s kácením lesoparku a omezením prostupnosti území. Při troše dobré vůle vždy existuje řešení.

To jsme ale odbočili, nicméně názorně jsme si ukázali, jak vše často nesouvislé se vším úzce souvisí. Stejně tak i projekt lanovky je třeba vidět v širších souvislostech a snažit se najít kompromis, který bude přijatelný pro všechny zúčastněné strany, nesníží kvalitu bydlení, ani cenu nemovitostí v okolí záměru.

Zdroj: Praha.eu

Ještě tedy flintu do žita rozhodně neházíme.. 😊 Je především i v zájmu města, aby svým přístupem udrželi aktivní rodiny žijící a platící daně nadále v metropoli.. Ta možnost stále existuje, jen je v rukou politiků MHMP, kteří po zvolení do své funkce na „(ne)obyčejné“ obyvatele tak trochu zapomněli.

Projekt eletrobusů Volvo s dobíjecími stanicemi může být šetrnou náhradou za dieselové autobusy. Oproti tramvaji dokáží zajistit tichou obslužnost v rámci celého sídliště Bohnice bez nutnosti instalace kolejí a drátů.

Pokud by lanová dráha v žádné variantě nakonec nevznikla, převážné části obyvatel Bohnic to asi vadit nebude. Za 3.1mld Kč se dá postavit důležitější projekty, jako třeba nové přemostění Vltavy, a stále zůstane dost i na testovací projekt např. elektrobusů s dobíjecími stanicemi ve stanici, které zajistí plnohodnotnou obslužnost (oproti TRAM) celého sídliště Bohnice s 33.000 obyvateli s napojením na metro Kobylisy v rozumném intervalu 8 min.

Jak se k záměru lanové dráhy vyjádřili jednotlivé městské části uvidíte po kliknutí na příslušnou lokalitu: MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Troja, MČ Praha 8, OSZ HMP.

Nyní je na investorovi (hl. m. Praze), aby předložil upravenou dokumentaci k projektu, kde se vypořádá se všemi obdrženými připomínkami požadující eliminaci negativního vlivu lanovky na cennou přírodu Trojské kotliny a kvalitu bydlení obyvatel sídliště Bohnice, pokud je to vůbec možné. Následně se budu moci účastníci řízení opět k přepracovanému návrhu vyjádřit.

 

*                 *                *                *                *

 

Příslušný úřad doporučil, aby dokumentace obsahovala přehledné vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení včetně:

 

 • přehled oznamovatelem zvažovaných variant vedení trasy lanovky s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí

 

 • výsledky posouzení (SEA) změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (podnět č. P392/2019, změna č. Z3516), která má umožnit realizaci předmětné lanové dráhy

 

 • srovnání vyhodnocení variant řešení záměru (umístění a velikost stanic, umístění pohonných jednotek a shromaždišť kabin v závislosti na zvolený způsob provozu jednotlivých větví lanovky apod.)

 

 • alternativy umístění podpěry mimo lokalitu třešňového sadu Palírka

 

 • komentář, zda a jakým způsobem oznamovatel zvažoval varianty umístění stanice Podbaba, které jsou zmiňovány ve vyjádřeních k oznámení záměru (pozemky parc. č.1508, 1366/2, obav k. ú. Troja apod.)

 

 • průkaz prostorové koordinace záměru s významnými dopravními stavbami plánovanými v dotčeném území

 

 • vyhodnocení dopadů na způsob využívání pozemku parc. č.1285/38, k. ú. Troja, který je určen k čistě obytné funkci

 

 • popis hmotového řešení stanic lanovky, zejména s ohledem na potřebu posoudit dopady na krajinný ráz, zábor půdy, kácení dřevin, ovlivnění akustické situace, změny odtokových poměrů apod.

 

 • dobu trvání stavby (dočasnost či trvalost)

 

 • způsob likvidace, sanace a rekultivace v případě dočasnosti stavby

 

 • srozumitelný popis přepravních kapacit lanovky

 

 • rozbor změn v dopravních vztazích vyvolaných zprovozněním záměru, včetně porovnání s nulovou variantou

 

 • odborný odhad nezbytných nároků na parkování

 

 • popis volných kapacit pro parkování v blízkosti stanic lanovky

 

 • způsob řešení dopravy v klidu, včetně údajů o časové posloupnosti výstavby případných nových ploch (objektů) pro parkování ve vztahu k výstavbě lanovky

 

 • podrobné vyhodnocení ovlivnění obyvatelstva v okolí záměru, včetně pohody bydlení

 

 • odhad možných rizik souvisejících se záměrem pro pěší a cyklisty, včetně orientačního návrhu opatření pro zajištění bezpečnosti provozu

 

 • výsledky hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 

 • zhodnocení vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, se zvláštním zřetelem k výskytu užovky podplamaté, se zohledněním dalších zásahů v krajině (viz např. Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí a Generel rozvoje a výstavby Zoologické zahrady hl. m. Prahy)

 

 • výsledky průzkumu pastviny ovcí v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy (dílčí plocha 13 podle závěrečné zprávy z biologického průzkumu území – Ing. et Ing. Pavel Cornelius Jaroš, Ph.D., revize k 19. 3. 2020)

 

 • popis postupu ukotvení podpěr a způsobu výstavby, především s ohledem na biologické hodnoty dotčených ploch (významné krajinné prvky)

 

 • návrh opatření pro eliminaci (zmírnění) negativních vlivů na avifaunu

 

 • podrobnější určení rozsahu nezbytného kácení dřevin s vyhodnocením jejich funkčního a estetického významu a přibližným návrhem kompenzací

 

 • možnosti ochrany nadprůměrně hodnotného jedince jilmu vazu (dřevina č. 674 podle zprávy o dendrologickém inventarizačním průzkumu – Ing. et Ing.Pavel Cornelius Jaroš, Ph.D.,revize k 9. 3. 2020)

 

 • návrh ochrany dřevin při výstavbě a při udržovacích pracích

 

 • popis přírodních, kulturních a historických charakteristik dotčeného území s vyhodnocením zásahů do krajinného rázu doplněným o vizualizace stavby

 

 • vyhodnocení vlivů na hmotný majetek a kulturní památky, zejména s ohledem na umístění záměru v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze (hodnoty památkové rezervace zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO) a blízkost usedlostí Sklenářka a Pazderka, které jsou nemovitými kulturními památkami

 

 • prověření rizik v souvislosti s umístěním podpěr a stanice Troja (včetně případné pohonné jednotky) v záplavovém území

 

 • výsledek projednání přechodu lanovky přes areál Ústřední čistírny odpadních vod Praha s jejím vlastníkem, správcem a provozovatelem

 

 • popis předpokládaného způsobu nakládání s dešťovými vodami
 • bližší vymezení dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a zemědělského půdního fondu

 

 • vyhodnocení záměrem vyvolaných změn v dopravě na kvalitu ovzduší, akustickou situaci a veřejné zdraví

 

 • komplexní porovnání variant řešení dopravního propojení Podbaba – ZOO – Bohnice z hlediska hluku, zejména s ohledem na uvažovanou tramvajovou trať Podbaba – ZOO – Bohnice

 

 • posouzení hluku ze souběžného provozu lanové dráhy a tramvajové dopravy

 

Není toho zrovna málo. Jsme zvědavi společně s Vámi, zda avizované spuštění provozu lanovky v roce 2025 investor stihne a nebo změní názor.

Připravili jsme pro Vás souhrn toho nejzajímavějšího za letní měsíce. Zastavte se na chvilku a třeba s šálkem kávy si přečtěte, co je v našem okolí nového. V článku se dozvíte o aktuálních informacích k lanovce, zastřešení skladu Billy v OC Krakov, zahradě snů vedle hřbitova, zajímavostech z Troje, konci uhlí v Praze, nebo také o potupném odvolání miliardáře Sehnala z postu místostarosty Letňan.

Kdo strávil léto mimo Prahu, udělal nejlíp. Svěží zážitky z prázdnin, tajuplná dobrodružství z prozkoumávání starých půd a kůlen, dopolední snídaně v zahradě, horko z rozpálených žlutých pouští či výpravy do zelených oáz plných voňavých letních plodů dodaly tolik potřebnou energii do dalšího školního roku. Níže už najdete vše, co Vám přes léto uniklo 🙂

 

Novinky k lanové dráze Podbaba-Troja-Bohnice

Instituce, samosprávy a dotčení obyvatelé odeslali do stanoveného termínu 11.5.2020 své připomínky k projektové dokumentaci výstavby lanovky do Bohnic, kde z mnoha popsaných důvodů požadují, aby záměr s ohledem na životní prostředí a jeho vliv na místní obyvatele byl posuzován v rámci EIA. Výsledek dosud není rozhodnut z důvodu podané námitky podjatosti.

V politické rovině schvalovací proces nicméně postupuje dále. Dne 15.6.2020 schválila Rada HMP rozšíření záměru LD Podbaba – Troja – Bohnice o investiční akce „Parkovací dům Podbaba“ a „Parkovací dům Bohnice“. Zveřejněné výdaje ve výši 1.5mld Kč tak navýšila o dalších 600.000 Kč (viz. usnesení Rady č. 1224).

Následně byl bod „investiční záměr výstavby lanovky..“ dne 2.7.2020 schválen pražskými zastupiteli s předpokládaným zahájení provozu v roce 2025.

Přímé a rychlé propojení s okrajem Prahou 6 a ZOO zní bezesporu lákavě..

Nicméně vybízí se otázka, kolik obyvatel by lanovku skutečně denně využívalo, aby v současné nejisté době s jistým výpadkem finančních příjmů od obyvatel i státu, byla takto výrazná investice do provizorní stavby lanovky za 2.1 mld Kč + cca 1.2 mld na provoz a údržbu, vůbec opodstatněná.

Z minulosti obyvatelé znají mnoho „pozoruhodných“ projektů města, které skončily za veliké peníze bez slibovaného užitku. Zdroj: Český rozhlas

Zastavený projekt Opencard stál nakonec hl. město Prahu (daňové poplatníky) neskutečných 1.74 mld Kč. Začíná to vždy stejně – originální nápad, následuje schůzka v kuchyňce, neprůhledné výběrové řízení, předražená realizace a často tragický výsledek. A nemusí to být ani investice za miliardy… stačí betonové květináče za 18 mil Kč rozdané za odvoz, nefunkční chytré lavičky, prázdné cyklopruhy na páteřních komunikacích, nebo podivná kuželka Marie Terezie za 4 mil Kč.

Části vypracované dokumentace k lanovce nápadně připomínají osvědčené triky developerů v honbě za souhlasnými razítky – v tomto případě je však investorem hl. m. Praha.

Investorem projektu lanové dráhy z Podbaby přes ZOO do Bohnic je hl. město Praha, přesto některé zjištěné aspekty v rámci předložené projektové dokumentaci připomínají spíše triky developerů.

Studie hluku a intenzity dopravy v oblasti Bohnic, ze kterých se počítá vliv na zdraví obyvatel a množství škodlivých látek ve vzduchu, byla zkreslená, nepřesná a účelová.

Poukázali jsme např. na to, že měření proběhlo během dvou dnů začátkem července, tedy v období letních prázdnin a ještě k tomu v týdnu odstávky teplé vody na sídlišti. Tedy v období, kdy je sídliště Bohnice vylidněné a provoz minimální. Přesto i tak došlo na křižovatce Lodžská/ K Pazderkám v některých hodinách k překročení povolených hlukových limitů 70–75 dB! Jak by tedy vypadaly hodnoty ve skutečném běžném skutečném provozu?

Za poslední roky se život na sídlišti Bohnice přeci jen změnil.. Proto data pro posuzování takto stěžejního projektu by měla být opravdu aktuální. Za tím si stojíme. Foto: FB Bohnice-Čimice-Troja

Ani další použitá dopravní data z období 2014-2018 nereflektují skutečnou intenzitu automobilového provozu po zkolaudování tunelového komplexu Blanka. Pak jen velmi těžko lze věřit zpracovaným výhledovým modelům po otevření lanovky.

Když k tomu připočteme permanentní hluk z denního provozu lanovky (vč. víkendů), vyšší obecný ruch a sníženou kvalitu bydlení v okolí záměru na dalších 30let bez možnosti cokoliv změnit..  je zcela zásadní, aby z relevantních připomínek byly stanoveny hranice a jasné podmínky pro posuzování stavby lanovky na životní prostředí a veřejné zdraví Pražanů!

Situaci nadále monitorujeme a budeme Vás o novinkách v této otázce informovat.

 

Zastřešení venkovního skladovacího prostoru společnosti BILLA v OC Krakov

Dlouholetý nevyhovující stav otevřeného zásobovacího dvora prodejny Billa, který svým vzhledem i omezenou funkčností skladování potravin nezapadal do koncepce revitalizace veřejných prostor sídliště Bohnice, stejně jako sloganu „přesně podle mého gusta“, je pomalu minulostí.

Avizovaná dostavba zastřešení zásobovacího dvora bohnické provozovny Billa začala. Jsme rádi, že slib, který jsme vloni v předvánočním čase dostali osobně od generálního ředitele společnosti Billa pana Jaroslawa Szczypka, a potvrdilo jej i vedení společnosti Krakov Holding a.s., tak spěje ke zdárnému konci. Pevně věříme, že bude přínosem pro všechny zúčastněné strany vč. obyvatel sousedního bytového komplexu Trojský vrch.

Impulsem našeho zapojení se stal článek na webu zboží a prodej, kde JS v rámci své vize nastínil, jak vidí Billu za pár let, tedy: vstřícnou, voňavou, moderní, férovou, ekologickou, připravenou pomoci a splnit veškerá naše přání a požadavky.

 

Radnice se chystá pronajmout část plochy parku vedle Krakova

Dne 26.8.2020 radnice MČ Praha 8 zveřejnila záměr pronajmout předem známému zájemci část revitalizovaného parku o výměře 940 z celkové plochy 7.825pozemku č. 1307/1 k.ú. Troja. Pozemek v majetku hl. města Prahy je ve správě MČ Prahy 8.

Připomeňme si, že park byl po celkové rekonstrukci za 30 mil Kč slavnostně otevřen před dvěma roky 11. září 2018.

Dnes už všichni zainteresovaní přiznávají, že vítězná architektonická podoba z ateliéru Rusina Frei Architekti je vizuálně možná působivá, nicméně pro stromy umístěné na vyvýšených kopečcích z hlediska zálivky naprosto nevhodná.

Zrenovovaný park rozhodně centrální část sídliště pozvedl, i když dnes už je zřejmé, že mnoho věcí se dalo udělat praktičtěji. Vizualizace: Rusina Frei Architekti

Když přejdeme těžkosti s vodotryskem, borovici „zazděnou“ v dřevěném schodišti, nebo opožděnou kolaudaci dřevěného pavilónu s kavárnou, zrekonstruovaný park svou koncepcí navazuje na opravený KD Krakov i nové OC Krakov vcelku zdařile, a místo rozhodně pozvedl. V centrální části sídliště tak vznikl zamýšlený nový důstojný prostor, na kterém se mohou pro obyvatele 30.000ti sídliště Bohnice konat společenské akce, farmářské i vánoční trhy, a další akce.

Velké vydlážděné plochy byly koncipovány pro pořádání společenských akcí. Vizualizace: Rusina Frei Architekti

Vraťme se k záměru pronajmout část pozemku. Dle veřejně dostupných informací zájemcem o pronájem pozemku je paní Veronika Brabcová, IČO: 64766268. Jedná se o totožnou osobu, která v městské společnosti SZM Praha 3 a.s. (Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.) měla na starost pořádání trhů na Jiřáku.

Společnost s nečitelnými a nehospodárnými toky peněz odmítala zveřejnit výsledky sveho hospodaření, za což musela uhradit 17.000 Kč za výlohy v soudním řízení s Transparency International. Po zveřejnění výsledků hospodaření za rok 2018, kde se dle všeho jednalo o promyšlený tunel jak vytáhnout z městské společnosti peníze, manažerka trhů Veronika Brabcová ze společnosti po dohodě odešla. Podat námitky k tomuto konkrétnímu pronájmu lze do 10.9.2020.

V celé Praze se těší čím dál větší oblibě farmářské trhy s lokálními surovinami, nejlépe pak v bio kvalitě plné chutí, vůní, a bez zbytečné chemie. Vizualizace: Rusina Frei Architekti

V této souvislosti se vybízí otázka, proč by si MČ Praha 8 organizaci trhů nebo jiných akcí na zamýšlené ploše v rámci personálního obsazení ÚMČ nezajistila sama? Pak by každoroční zdroj příjmů z pronájmu v jednotkách milionů (které v pokladně radnice v současnosti chybí) mohl být investován zpět do městských projektů v rámci zlepšení kvality bydlení nebo podpory sociálních služeb na našem sídlišti.

 

Společnost Lidl zvažuje výstavbu druhé prodejny v Bohnicích

Společnost Lidl Česká republika zakoupila opuštěný objekt bývalé prodejny Billa v Lodžské o výměře 3.157m²na pozemku č. 827/333 k.ú. Bohnice. V rámci saturace trhu lze proto očekávat výstavbu druhé 1-2NP prodejny Lidl s podzemním parkingem, která svou, minimálně dvojnásobnou prodejní plochou, předčí první Lidl vedle blázince. Ten zůstal po kompletní modernizaci v roce 2019 rozměrově beze změny. Potýká se tak s malými uličkami, minimálními zásobami akčního sortimentu a nepřehledným rozložením zboží.

Vizualizace jedné z připravovaných prodejen dle nové koncepce. Zdroj: Lidl Česká republika

Obchodní maloobchodní řetězec Lidl vstoupil na český trh v roce 2003 a aktuálně provozuje v ČR celkem 254 prodejen. Na počátku roku 2019 však musel změnil svou strategii a již nestaví nové prodejny jen na zelené louce. Důvodem je nedostatek pozemků v centrech velkých měst. Firma tak musí hledat prostory i tam, kde by dříve nestavěla.

Ne všechno bylo v minulosti u prodejny Lidl v Bohnicích pořádku.. Dnes však lze říct, že společnost se již poučila z předchozích chyb poškozující její značku.

Vstup německého diskontního řetězce Lidl na český trh tehdy provázely opakované aféry s kácením a poškozováním stromů v blízkosti budovaných prodejen. Vyhlášení bojkotu prodejen Lidl skupinou občanských iniciativ bylo ukončeno smlouvou, v níž se společnost Lidl ČR zavázala ke kompenzační výsadbě a odpovědnějšímu postoj.

Pro všechny případy okolní zanedbaný zelený pás kolem budovy je stále v majetku hl. m. Prahy. V případě stavebního řízení je tak město účastníkem řízení, kde může velmi efektivně požadovat úpravy v projektu vedoucí k eliminaci negativních vlivů na místní obyvatele. Stejně jako tomu bylo i u výstavby první prodejny Lidl v Bohnicích, kde po stížnostech obyvatel z okolí došlo alespoň k výsadbě stromů mezi prodejnou a bytovými domy a úpravě zásobovací rampy.

V každém případě nákupem opuštěného objektu v Bohnicích, společnost Lidl (patřící společně s Kauflandem do skupiny Schwarz Gruppe) efektivně eliminovala i případnou budoucí konkurenci na sídlišti např. v podobě expanze nových diskontů nizozemského Action nebo německého Tedi.

Nechme se tedy překvapit, zda slogan „Lidl – správná volba“, ocení i okolní obyvatelé.

Pozitivním trendem je, že nová prodejna by stála v místě dnešního nefunkčního objektu. Nejedná se tak o další zbytnou zástavbu namísto městské zeleně Bohnic.

 

Miliardář Sehnal (ODA) byl odvolán z postu místostarosty

Ano jedná se o stejnou osobu, s kterou úředníci, obyvatelé Pomořanské, IPR i dosavadní 4 starostové MČ Praha 8 již 12let svádí tvrdý boj v rámci záměru výstavby naddimenzovaného bytového domu Troja Horizons.

Ten by měl stát na zelené louce vedle polikliniky Mazurská. Část pozemku v Bohnicích je vedena stále jako izolační zeleň sídliště. Zmapovali jsme celou historii pozemku od roku 1946 až po odprodej pozemku nastrčené firmě LInZA DEVELOPMENT s.r.o. instalatéra z Mukařova s následným přeprodáním společnosti Prague Constructions a.s. ing. Pavla Sehnala. Časově tyto kroky probíhaly v období primátora Pavla Béma, Pavla Janouška, i prokázaných machinací úředníků Magistrátu hl. města Prahy s falešnými restitucemi a městskými pozemky.

Ing. Pavel Sehnal v 90. letech začal podnikat s 5.000 Kč v kapse. Foto: E15

Zatímco spor o Troja Horizons předal zkušené právničce, koupil v roce 2016 miliardář Pavel Sehnal zadluženou politickou stranu ODA. Neúspěšně za ní kandidoval na primátora pod subjektem Krásná Praha. Nevyšel ani jeho kandidát na prezidenta Vratislav Kulhánek, který skončil v prvním kole se 0.47% hlasy.

S ohledem, že mu vedle Aquaparku v Praze Čestlicích patří např. Výstaviště Letňany, nebylo ani velkým překvapením, že po masivní kampani byl za subjekt Krásné Letňany ve volbách 2018 zvolen alespoň na prvního místostarostu Prahy 18 – Letňany.

V kontextu s předvolebními billboardy nás zajímalo, co za dva roky na pozici 1.místostarosty Letňan splnil. Dle obdrženého vyjádření z Odboru hospodářské správy a investic ÚMČ Prahy 18, nebyl dosud zadán žádný projekt či realizace parku nebo hřiště na popud zastupitele ing. Pavla Sehnala. To o něčem vypovídá..

Dne 26.8.2020 zastupitelstvo městské části Praha 18 pak v nepřítomnosti Pavla Sehnala (ODA) odvolalo z pozice místostarosty a člena Rady městské části. Dle oficiálního vyjádření důvodem odvolání bylo opakované prosazování vlastních obchodních záměrů na úkor zájmů MČ Letňany.

 

Magistrát zamítnul odvolání obyvatel k Troja Horizons

Magistrát zamítnul odvolání obyvatel, kde předmětem sporu bylo stavebním úřadem MČ Praha 8 prodloužení lhůty o 10 měsíců pro doložení podkladů stavebníkem. MHMP nevyhověl a prodloužení lhůty nezrušil. Jednalo se o odvolání, další odvolání tak již není možné. Rovněž žaloba je nepřípustná, protože se tímto rozhodnutím pouze upravuje průběh řízení (viz § 70 písm. c) s.ř.s.).

Jako by nestačilo, že stres a nejistota obyvatel z Pomořanské přes sliby politiků o směnu nebo vyřešení, trvá již 12let. Miliardář Sehnal dál usiluje o stavbu na pozemcích vedle polikliniky.

Stavební úřad MČ Praha 8 vydal oznámení o zahájení stavebního řízení a nařízení ústního jednání. Původně stanovený termín dne 19.11.2020 byl přesunut na nový termín 15.12.2020 v 9:00. Jednání se uskuteční v prostorách ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

 

Nový jížní vstup do Botanické zahrady

Kompletně dispozičně vyřešený nový vstup do Botanické zahrady v Troji (tzv. pokladna Kovárna) směřuje po 6ti měsíčním zpoždění ke svému slavnostnímu otevření. Investorem je hl. město Praha.

Kameny obložená budova vizuálně zapadá do celkové koncepce, a díky zapuštění do svahu prakticky nenarušuje pohledově výhled na vinici sv. Kláry.

 

Otevření Trojské lávky se blíží

Stavební práce na nové Trojské lávce se zpožděním skutečně finišují. To je i pro obyvatele Bohnic skvělá zpráva. Připomeňme si, že původní lávka pocházející z roku 1984 byla důležitou pěší spojnicí rekreačních cílů Pražanů mezi Stromovkou a Trojským zámkem, Zoologickou a Botanickou zahradou v Troji až do prosince 2017, kdy se i se čtyřmi osobami zřítila do řeky.

Původní lávka si u dětí získala oblibu zejména pro svůj houpavý pohyb.

Unesla ale mnohem více – během zátěžového testu na ní tehdy najelo 38 nákladních vozidel Praga V3S.

Nicméně tak dlouho jsme na ní všichni hopsali, až se jednu sobotu poroučela k zemi a bylo vymalováno.

Následující 3 roky přepravu návštěvníků zajišťoval provizorní přívoz s kapacitou 30 osob, později od srpna 2018 s novou na zakázku postavenou lodí schopnou pojmout až 100 cestujících.

Nová lávka má pět betonových pilířů a skládá ze tří částí mostovky. V rámci protipovodňového opatření má i sklopná zábradlí.

Celý projekt v ceně 128 mil Kč nabral zdržení jak díky byrokratickým formalitám v územního plánu města, tak i koronaviru. V každém případě v září by měla proběhnout ještě statická a dynamická zkouška a pokud vše dopadne, nová lávka bude otevřena pro veřejnost na konci října 2020.

 

Panský statek v Troji ožívá

Panský statek a hospodářský dvůr, postavený v 2. polovině 17. století hrabětem Václavem Vojtěchem ze Šternberka, byl s okolními polnostmi důležitým obchodním centrem celé Trojské osady po celá staletí.

Jak je z historické fotografie vidět, sídlila zde jeden čas i Trojská mlékárna, pak továrna na mucholapky, státní statek, sklady skláren Kavalier, byl zde obchod a v části ještě v 50. letech 20. století i trojská pošta a obchod s potravinami, než došlo za komunistů k úplné devastaci celého areálu. Foto: publikace Ztracená Troja a Podhoří, František Malý

Po 40ti letech smutného chátrání vč. zatopení areálu povodní v roce 2002, se nyní Panský dvůr probouzí díky citlivé rekonstrukci do další etapy svého unikátního života. I když dodejme, že je to za cenu zahuštění nádvoří o další vila domy.

Projekt s 69 luxusními byty vzletně nazvaný Chateau Troja Rezidence s francouzskou zahradou propojuje šest původních památkově chráněných historických budov a sedm nových moderních budov. Za zdařilým projektem v sousedství Trojského zámku stojí team LOXIA architects engineers, stavební práce provedla společnost Metrostav a.s.

Dle slibu investora bude veřejnosti zpřístupněno nádvoří a budovy staré pošty v jinak uzavřeném rezidenčním areálu.

Hrubá stavba pavilonu goril již stojí

Jeden z velkých snů Zoologické zahrady v Troji se každým dnem více zhmotňuje do reálné podoby. Projekt nového pavilonu goril o ploše 2.500m2 a výšce 10m, rychle roste ve svahu údolí Vltavy pod kulturní památkou usedlostí Sklenářka.

Pavilon je částečně zapuštěn do terénu a po dokončení bude mít „zelenou střechu“, která pohledově rozbije výraznou hmotu stavby.

Zoologická zahrada usilovala od roku 2013 u přemístění nevyhovujícího pavilonu goril ze záplavové oblasti do nové lokace v části výběhu žiraf. Se záměrem však nesouhlasila MČ Troja, která poukazovala na nedořešenou dopravu a nedostatečné parkovací kapacity, i nad dimenzovanost projektu umístěného do svahu údolí Vltavy, které je součástí přírodním parku Draháň-Troja. Projekt nebyl posuzován dle EIA.

Umístění nového pavilonu goril v krajině. Vizualizace: ABM architekti

Stavba nového pavilonu za téměř 210 milionů korun by měla být dokončená na konci roku 2021. Projekt vychází z návrhu ABM architekti a realizuje jej stavební firma Strabag a.s. Investorem je z větší části hl. m. Praha i soukromí dárci, kteří přispěli částkou přesahující 35mil Kč.

 

Paralelní dráha letiště Praha

Podle dřívějšího vyjádření ministerstva financí, které je stoprocentním akcionářem společnosti Letiště Praha, jsou investice do rozšíření letiště nezbytné, protože do budoucna lze očekávat další růst počtu cestujících a letiště v loňském roce již bylo na hraně své kapacity s 17.8 mil odbavených cestujících. Celková investice do rozšíření letiště by měla přesáhnout 55mld Kč, kde paralelní dráha je jednou ze stěžejních záměrů.

Odpor proti nové paralelní dráze, který má už patnáctiletou historii, pokračuje paralelně proti snahám o její prosazení. Krajský soud v Praze dne 24. 6. 2020 vyhověl pražským městským částem Nebušice a Suchdol (a jedné fyzické osobě) a zrušil část aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje z dubna 2018. Ta mimo jiné vymezovala plochu pro paralelní ranvej, která do Středočeského kraje zasahuje.

Nová ranvej s označením RWY 06R – 24L o délce dráhy 3.550 m má sloužit pouze pro přistávání letadel, stávající hlavní dráha pak bude určena jen pro vzlety. Svým nasměrování vytvoří nový letecký koridor s rozšířením hlukového pásma o cca 1.5 km směrem k sídlišti Bohnice, a zasáhne i části Prahy 6, Lysolaje, Nebušice a Suchdol.

 

Jak je z obrázku patrné, otevřením paralelní dráhy s dalším leteckým koridorem by se hlukové a imisní pásmo přiblížilo ještě více k hustě obydlené zástavbě metropole.

Rozšíření kapacit letiště vedle pokroku znamená i vyšší permanentní hluk a imisní zátěž pro městské části a obce, nad jejichž územím by letadla přistávala, větší dopravní zatížení města, více turistů, a především nárůst letecké dopravy, která je zodpovědná za značný podíl emisí oxidu uhličitého do ovzduší.

Se stavbou ranveje se aktuálně počítá v letech 2025 až 2028 s odhadovanými investičními náklady 15 mld korun.

Záměr nové runwaye prošel posuzováním vlivů na životní prostředí EIA cca před deseti lety na nižší plánovanou kapacitu 21mil cestujících, nikoliv však na aktuálně avizovaných 30 – 35mil cestujících ročně. Mezitím se Česká republika přidala ke klimatickým závazkům, které by nyní rozšířením letiště vědomě porušovala. Námitky obcí také požadují stanovení maximálního únosného zatížení z hlediska vlivů letecké dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel v okolí letiště, a případné navyšování kapacity letiště řádně zdůvodnit ve vztahu k ochraně zdraví obyvatel v okolí letiště.

Se stavbou ranveje se aktuálně počítá v letech 2025 až 2028 s odhadovanými investičními náklady 15 mld korun. Zastáncem stavby s ohledem na pracovní místa a rozvoj v regionu je Středočeský kraj a stát. Proti se staví okolní obce a obyvatelé, část senátorů, a nově s ohledem dosažené maximální kapacity a odvrácenou tvář turismu v centru Prahy, i část vedení MHMP.

Letadla společnosti Smartwings v Praze na Ruzyni. Stejné fotky uzemněných flotil najdete ve všech koutech světa.

Pandemie Covid-19 celosvětově zasáhla celé letecké odvětví i navazující průmysl, proto mnoho leteckých společností i výrobců doslova balancuje hraně propasti. Bez výrazných dotací ze strany vlád by již možná ani neexistovaly. Letecké společnosti ohlásily v první vlně propuštění 100.000 zaměstnanců, zánovní letadla společností Lufthansa nebo British Airways se ve Španělsku rozebírají na náhradní díly, došlo k zastavení objednávek na nová letadla i neúspěšné snahy nepřevzít již objednaná letadla pro Emirates. Blíží se i neodvratný konec obřího A380 s návratem menších letadel s ohledem na ekonomičnost provozu. Vidět to bylo názorně i na letišti Václava Havla Praha, které za duben 2020 odbavilo pouze 5.031 cestujících oproti 1.390 000 za stejné období před rokem.

Za takové situace by určitě nebylo na škodu znovu racionálně korigovat/přehodnotit dosavadní rozhodnutí, zda PRG opravdu potřebuje navýšit kapacitu odbavených cestujících a počtu letadel na dvojnásobek? Vybízí se otázka víc než kdy jindy, zda v projektu pokračovat.

 

MŽP vyhlásilo program na zlepšení kvality ovzduší v Praze

Ministerstvo životního prostředí vyvěsilo dne 4.8.2020 na portálu CENIA oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“. Jako jedno z hlavních opatření pro zlepšení kvality ovzduší v pražské aglomeraci pak uvádí „Kompletní dostavbu Pražského okruhu“, a to v trase skrz Prahu.

Podle části odborníků však toto řešení povede paradoxně k výraznému zhoršení ovzduší v pražské aglomeraci. Některé městské části a spolky proto trvají na vynětí „SOKP“ z této koncepce v rámci zjišťovacího řízení. Námitky mohly dotčené samosprávní celky (vč. MČ Praha 8) podat do 31.8.2020.

Město by se mělo určitě poučit z historických chyb, kterou bylo bezesporu trasování rušné magistrály Legerovou a Sokolskou skrze centrum města. Obytná zástavba se mezitím rozšířila a tím i hranice Prahy, proč trvat na původním trasování navrženém v 30. letech 20. století? Mohl by být z jedním důvodů spekulativní nákup pozemků vlivnými osobami napojených na politiky?

 

Zahrada snů vedle hřbitova

Developerská společnost ZWU Czech s.r.o. patřící do skupiny Masák & Partner Group, a. s. architekta Jakuba Masáka, který stojí za více než 400 projekty vč. rekonstrukce Státní opery v Praze nebo chaty Libušín na Pustevnách, připravuje záměr výstavby rezidenční projektu v segmentu hyperluxusních staveb na pozemcích č. 737 a 738 k. ú. Bohnice. Jedná se o pozemky severně přiléhající ke zdi bohnického „hřbitova bláznů“. Na ploše o celkové rozloze 15.143m² by měl vzniknout nejspíše originální soubor 5ti domů v provensálském stylu se zahradami a koupacími jezírky, případně obdobný koncept s avizovaným umístěním na Praze 6.

Na základě dopravně inženýrského opatření jste proto mohli v letních měsících zaznamenat výkopové práce podél ulice u Draháně pro pokládku vedení vysokého a nízkého napětí + distribuční stanice. Investorem akce byla PREdistribuce a.s.

Pro ty, kteří hledají soukromí může být paradoxně sousedství dvou hřbitovů zárukou klidu. To se však už nedá říct o nedalekém připravovaném silničním obchvatu s odhadovaným denním hlučných provozem 125.000 aut a 25.000 kamionů, nebo nového leteckého koridoru přímo nad místem. Vizualizace: Zahrady snů_Masák & Partner.

S přihlédnutím na dosavadní pokusy vytěžit z území vždy maximum na hranici koeficientu zastavitelnosti, se v tomto případě dle vizualizace jedná o citlivé, harmonické a nadčasové provedení. Ceny obdobných hyperluxusních domů s důrazem na každý detail začínají na hranici 150mil Kč. V kontextu se zaměřením na cílovou skupinou použitý slogan: „jen pět minut na metro“ působí úsměvně. No nechme se překvapit, třeba nás ochranka pustí kousek za bránu, abychom mohli nahlédnout do pohádkového světa.

 

Zákaz spalování uhelných paliv v Praze se blíží

Uhelná paliva na územní Hlavního města Prahy letos od 1.října 2020 končí. Mnoho obyvatel sídliště si tak možná konečně v následujících měsících oddechne a nadechne, kdy při zimním větrání do bytu už nenatáhnou se vzduchem těžký smrad z jediného nedalekého domku používající k topení výhřevný koks.

Zdroj: Prague.tv

Praha se už dlouhé roky potýká s nadlimitními hodnotami škodlivin v ovzduší na 69 % svého území, které pocházejí především z automobilové dopravy a lokálních topenišť. Hlavními látkami, kterým Pražané a jejich zdraví čelí, jsou na předním místě látky benzo(a)pyren, oxid dusičitý a drobné prachové částice PM10 a PM2.5. Benzo(a)pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 °C a proto z 90% jeho zdrojem jsou lokální topeniště během zimního období. Látka je vysoce karcinogenní, způsobuje mutace naší DNA, poškození mozku, sníženou imunitu a další.. Zbývajících 10 % produkuje automobilová doprava a ostatní zdroje.

Zákon o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů proto nařizuje povinnou výměnu teplovodních kotlů na pevná paliva nejnižších tříd 1 a 2 (popřípadě kotlů s nezjistitelnou třídou) o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW do termínu 1. září 2022. Vedle toho však dal obecním úřadům možnost zakázat provoz nevyhovujících kotlů prakticky ihned.

Toho využilo zastupitelstvo hlavního města Prahy a dne 19.9.2019 byla schválena obecně závazná vyhláška, která zakazuje spalování uhlí, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích spadající do nejnižších emisních tříd 1 a 2 (popřípadě kotlů s nezjistitelnou třídou) o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW na území hlavního města Prahy od 1.10.2020. Ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy byla tato obecně závazná vyhláška publikována pod č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy. Na výměnu starých kotlů mohli lidé dosud získat výraznou finanční podporu z evropských fondů v rámci tzv. kotlíkových dotací.

Zákaz platí nejen pro zmíněné kotle, ale i pro lokální topidla na uhelná paliva, tedy krby, kamna, sporáky nebo krbová kamna. Jen na území hlavního města se jedná o tisíce domů, domků a chat, využívající dosud uhelná paliva nebo uhelné brikety k příležitostnému vytápění.

Pokud kamna nebo kotel mají v návodu k použití od výrobce stanoveno, že vedle uhelných paliv lze využít i dřevo, lze v nich dále topit dřevem do 1. září 2022. V případě vyhlášené smogové situace na celém území Prahy platí zákaz topení v krbech i dřevem za předpokladu, že topeniště je využíváno v rámci přitápění a není hlavním zdrojem tepla.

 

Vydan návrh 5. aktualizace Zásad územního rozvoje

Magistrát hl. města Prahy odbor územního rozvoje, vydal oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Prahy a souběžně i Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rámci dokumentace vypracované Ministerstvem životního prostředí. Návrh by měl mimo jiné sladit ZÚR a návrh Metropolitního plánu hl. m. Prahy. Jde o významnou aktualizaci, ze které do určité míry vyplývá podoba MPP ve verzi, která bude předložena ve fázi veřejného jednání.

Ano, i tak mohou vypadat návrhy na změnu v územním plánu inicializované politiky, kde po schvalovacím procesu se městská zeleň ZMK promění na stavební pozemek OB s x-násobnou hodnotou. Pak už je pro místní obyvatele velmi obtížné zastavit investora v realizaci stavebního záměru.

Vláda schválila nový stavební zákon

Dne 24.8.2020 schválila vláda návrh stavebního zákona z dílny Ministerstva pro místní rozvoj. Již teď je více než zřejmé, že se na podzim nad návrhem v Poslanecké sněmovny strhne velmi bouřlivá diskuze. Současný upravený návrh totiž neodpovídá věcnému záměru zákona a dle expertů ani neurychlí zamýšlené zrychlení stavebního řízení. Některé změny pak nahrávají developerům a přes deklarovanou průhlednost mohou vést k vyššímu korupčnímu jednání. Rozbor návrhu nového stavebního zákona připravil pro Hospodářskou komoru Frank Bold Advokáti.

Koronavirová krize ukázala, že s určitými specifiky lze vcelku efektivně vykonávat pracovní povinnosti i z domova v rámci home office. Zůstanou do budoucna studené kancelářské budovy v centru poloprázdné nebo se budou ve velkém stavět dál?

Ostatní

Bendovka – dle vyjádření místostarosty MČ Praha 8 Jiřího Vítka kontrola České inspekce životního prostředí – Oblastního inspektorátu Praha, dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) není stále ukončena. Poslední ústní jednání s kontrolovaným subjektem proběhlo v měsíci červnu. Ve věci bylo zadáno zpracování odborného posudku Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Mezi ulicí Řešovskou a výše zmíněným pozemkem se objevily výkopy, které vypadají jako výkopy pro sítě. K případnému zasíťování uvedených prostor se MČ Praha 8 odvolala a nesouhlasí. Dle našeho zjištění se jedná o přípravu veřejného osvětlení, které s Bendovkou nesouvisí.

NC Odra – bylo obnoveno územní rozhodnutí ke stavebního záměru Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra“, kde soukromý vlastník připravuje dostavbu severní části komplexu s přeměnou na vyšší administrativní budovu.

BD Troja Glowackého – na zeleném plácku mezi panelovými domy plánuje soukromý investor postavit bytový dům, jehož hmota částečně zastíní i okna učeben sousední ZŠ Glowackého. Stavební úřad MČ P8 vydal letos souhlas k umístěním obslužné komunikace a zpevněných ploch. Začátkem července proběhly procesní změny v rámci vydaného stavebního povolení pro stavbu retenční nádrže (vydal odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8 dne 23. 1. 2020 pod č. j. MCP8 024264/2020).

BD Mazurská – na zeleném pozemku č. 1355/31 k.ú. Troja, přímo naproti vstupu do ZŠ Mazurská, plánuje investiční společnost a podílový font postavit bytový dům Mazurská. Stavební úřad MČ Praha 8 vydal oznámení o zahájení stavebního řízení k obslužné komunikaci a pozval dotčené k osobnímu jednání v místě dne 3.11.2020 v 9:00 hod. Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

EKOSPOL a.s. – společnosti již patří veliké plochy několika pozemků vedených jako orná půda. Obklopují zadní části léčebny Bohnice kolem koní a vedou až ke zvířecímu hřbitovu. S ohledem na developerské aktivity společnosti lze jen spekulovat, zda do budoucna připravuje rozsáhlou bytovou výstavbu v této atraktivní lokalitě v návaznosti na dostavbě okruhu stavby 518 a 519 SOKP.

Pojďme se společně podívat detailněji na záměr, který připravuje hlavní město Praha. V následujích řádcích zjistíte vše o záměru, který přivede s lanovkou do Bohnic i větší dopravní ruch, parkující automobily cestujících, prodlouží intervaly autobusů a může být důvodem pro zavedení modrých zón na sídlišti. Týká se to tedy nepřímo všech obyvatel sídliště Bohnice.

V rámci aktuálně probíhajícího zjišťovacího řízení EIA je nyní ta správná chvíle požadovat případné úpravy projektu, dořešení nevyřešených otázek nebo jeho celkové přehodnocení.

Každá mince má dvě strany, proto i projekt lanovky má bezesporu vedle negativních aspektů i ty pozitivní, jakým je přímé a rychlé propojení s Prahou 6 a ZOO. Je tedy na radnici MČ Praha 8 a obyvatelích, aby zasláním relevantních připomínek byly stanoveny hranice a jasné podmínky pro posuzování stavby lanovky na životní prostředí a veřejné zdraví.

Pokračovat ve čtení

Od pondělí 20. dubna 2020 si můžete opět vyzvednout na pokladnách Botanické zahrady Troja Vaší roční sousedskou permanentku. Ty jsou vydávány od roku 2011 společně s vybudováním 4x samoobslužných vstupů v rámci dohodnuté kompenzace pro místní obyvatele, za trvalé oplocení lesoparku s vyhlídkou.

Kdo má nárok na sousedskou permanentku ?

Pokračovat ve čtení

Stejně jako většina příspěvkovkých institucí, i Botanická zahrada v Troji musela dočasně dne 13.3.2020 uzavřít své expozice s ohledem na nařízení Vlády ČR v rámci zpomalení šíření koronaviru.

Rozkvetlá Japonská zahrada v Troji už čeká na své návštěvníky. Foto: BZ

Pro obyvatele Bohnic a Troje je proto potěšující zpráva, že již od pondělí 20.4.2020 budou venkovní expozice znovu pro veřejnost otevřeny za uvedených preventivních pravidel:

👉 Do zahrady bude možné vstoupit pouze hlavními vstupy s pokladnou (z ulice K Pazderkám, Nádvorní a u zastávky MHD Kovárna). Samoobslužné vstupy budou až do odvolání mimo provoz


👉 Pro platbu vstupného je vhodné používat bezkontaktní metodu

Pokračovat ve čtení

Pro sousedy z Kobylis: stavební úřad MČ Praha 8 – odbor územního rozvoje a výstavby, vydal ROZHODNUTÍ o umístění stavby „Rezidence Rolnická“

Jak je z fotky prezentovaného projektu patrné – v místě, které je klidovou zónou pro okolní obyvatele a rozhodně nebylo nikdy určeno pro bytovou zástavbu 🤨

Rozhodnutí bylo zveřejněno 16.4.2020 na el. úřední desce s 15denní lhůtou (respektive 15+14!) pro případné odvolání. Ano je to legální, zatímco všem ostatním účastníkům řízení je rozhodnutí zasláno poštou, dotčení obyvatelé si musí bohužel permanentně hlídat úřední desku… Je však s podivem, že v počátku stavební úřad nebral sousedy jako účastníky řízení, přestože dle zákona § 109 zákona č. 183/2006 Sb. na to mají nárok!

Pokračovat ve čtení

žijeme společně v hustě obydlené zástavbě v rámci pražské metropole. Z toho samozřejmě plynou i vyšší rizika pro potenciální přenos koronaviru SARS-CoV-2 mezi obyvateli. Není třeba panikařit, ale s ohledem, že se tomu nelze vyhnout… je zcela namístě maximální zodpovědnost, ohleduplnost a připravenost na náročné období, které přichází.

Oficiální údaje o nemocných a mrtvých z Číny nesedí… v Itálii, Španělsku nebo USA o tom ví už své.

Eventualitu rozšíření viru z Číny i naše Vláda podcenila a je proto škoda, že některá zásadní opatření a nákupy ochranných pomůcek nebyly realizovány dříve 1).

Pokračovat ve čtení

Rád bych touto cestou vzdal hold neskutečně skromné, ale duchem i srdcem neuvěřitelné dámě, která i přes pokročilý věk se zajímala o své okolí, historické fotky děvčat v moravských krojích, a nikdy nezapomněla na své kamarádky, které k ní chodily rády na skleničku vína. Bylo mi ctí poznat Danu Zátopkovou osobně v rámci kampaně proti Kauflandu v Troji.

Foto: Milan Malíček, Právo

Patřila k lidem, u kterých jejich ztráta bolí a vykouzlí slzičku v oku. Pevně proto věřím, že je opět šťastná po boku svého manžela tam někde nahoře.. 🌹

Dovolte nám touto cestou poděkovat Vám všem za úžasnou podporu i pomoc, díky které občanská iniciativa Proti-plotu.cz během krátkých 12 měsíců ušla společně s vámi ohromný kus cesty. Loňský rok, nesoucí se ve znamení dobrosrdečného Vepře, symbolizoval v čínské mytologii pozitivní energii, chuť pomáhat ostatním, inteligenci a sílu. S ohlédnutím zpět si myslíme, že se nám to s Vaší pomocí podařilo beze zbytku naplnit.

Jednoznačně to byl rok velmi rozmanitý i náročný s ohledem, že veškeré aktivity děláme ve svém volném čase. Jsme však rádi, že přes několik aktivních projektů jsme si vždy našli čas a pomohli dalším obyvatelům ve složitém boji s developery bezplatným poradenstvím, předáním kontaktů nebo zpracováním podkladů.

Zelená příroda kolem našich domovů, kde si v bezpečí můžete hrát hry s dětmi, projít se s pejskem, zaběhat si, nebo jen tak sednout si na lavičku ve stínu stromů, je jednou z nejcennějších deviz bydlení ve velkoměstě. Městskou zeleň je třeba důsledně chránit.

Pokračovat ve čtení

Některé přírodní zajímavosti jsou k vidění po celý rok, zatímco jiné můžeme obdivovat pouze v nejchladnějším ročním období. Nezbytnou podmínkou pro jejich vytvoření je mráz. Díky němu dokáže příroda vykouzlit fantastickou podívanou na místech jindy obyčejných.

Nechte se inspirovat k jedinečnému zimnímu výletu, a vyrazte společně s námi z předvánočního ruchu velkoměsta na krátký okamžik do tiché přírody Botanické zahrady.

Na hladině zmrzlého jezírka se třpytí v odpoledním slunci kousky ledu, barevné sýkorky nalétávají jedna za druhou do krmítka pro semínka slunečnice, spadané listí schovalo brouky a rostlinky před mrazem. Ztichlá příroda se uložila ke spánku..  když v tom zaznamenáte, jak kolem jezírka prosviští zahradní traktůrek s valníkem, z lesa se ozývá zvuk bagru, ze zaparkované dodávky u expozice Mexika hučí agregát a lesní cestou se k nám blíží respekt budící zablácený ohromný náklaďák.

Pokračovat ve čtení