Feeds:
Příspěvky
Komentáře

V rámci schůzky s ředitelem Botanické zahrady jsme vznesli dotaz, zda je opravdu nutné pokácet 14x vzrostlých borovic a 2x duby podél pěší cesty v borovicovém lese. Stromy poznáte podle malé oranžové značky nastříkané kousek od země.

Jak nám bylo vysvětleno, jedná se o přípravu na rekonstrukci cesty vedoucí kousek od jezírka přes kamenný kruh k plechounům. Původní mlatový povrch není určen pro provoz techniky a je v období dešťů měkký, nahradit by jej proto měly v lese kamenné kostky. Jak jsme upozornili ředitele, kvalita nové cesty v jiných částech zahrady je velmi diskutabilní díky nerovnostem jednotlivých kostek a již rozjíždějícím se mezerám. Důvodem je dle všeho neodbornost zaměstnanců 2. zvolené společnosti. Skutečný dlaždič již pohledem vybere vhodnou kostku, uchopí do rukavice, natočí na vhodnou stranu a zručným pohybem případně kladívkem upraví, než následně vloží do pískového lože. Tito dělníci pokládají kostky spíš jak housky z běžícího pásu. Výsledek je patrný.. chůze po takové cestě není pro návštěvníky i z ortopedického hlediska moc příjemná, tak je otázkou, jak si užijí okolní krásu trojské přírody a expozic zahrady.

V každém případě jak jsme na setkání uvedli, iniciativě Proti-plotu přijde velká škoda rozšiřovat cestu na úkor okolní vzrostlé zeleně. Ta je svou šířkou již dnes plně dostačující pro provoz nákladního automobilu V3S a jiné techniky zahrady. Jsme toho názoru, že vykácením stromů podél cesty dojde k vizuální fragmentaci lesa na více celků, což možná vychází z generelu, ale uvedené místo tím ztratí část svého kouzla.

Les je rovněž jedním z mála míst, kde se mohli návštěvníci botanické ukrýt před sluncem v období letních veder, kdy otevřené plochy zahrady a rozpálené okolní ulice sídliště vč. bytů jsou neobyvatelné. Nyní po zvětšení mezery v korunách stromů dojde k zvýšení teploty a úbytku stínu nad hlavami pěších návštěvníků. Kámen také oproti hutněné drti více akumuluje teplo ze slunečního svitu. Zajímal nás proto i názor kolemjdoucích návštěvníků. Ti shodně kroutili hlavami s tím, že připravované úpravy jim přijdou zbytečné.

Zástupce iniciativy měl možnost projít si nádhernou expozici zahrady v jižním Irsku, kde díky příznivým klimatickým podmínkám z Golfského proudu hlavní část zahrady tvořila divoká příroda sama. Jednalo se o dokonalou ukázku funkčního ekosystému před architektonicky čistým, ale poněkud neosobním stavebním projektem.

Reklamy

Vedení Botanické zahrady hl. města Prahy v loňském roce zahájilo architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh vzhledu nového severního areálu. Budova by dle jejich plánu měla odlehčit přetížené Troji a stát se v sousedství sídliště Bohnice novou hlavní vstupní branou do venkovní expozice zahrady a skleníku Fata Morgana. Doprava návštěvníků je plánována autobusy ze stanice metra Kobylisy, pro individuální dopravu se připravuje výstavba parkoviště až pro 250 vozidel.

Jak se zadáním architekti popasovali mají možnost obyvatelé Prahy posoudit do 12.1.2017 v rámci expozice ve výstavním sále Botanické zahrady v ulici Nádvorní.

Plán výstavby nového vstupu se zázemím vychází ze schváleného Generelu rozvoje Botanické zahrady z roku 2002 a je graficky znázorněn i v následné aktualizaci pro další období 2018-2028, který pro zahradu připravuje ateliér AND pod vedením arch. Dandy. O výstavbě nového hlavního vstupu hovořil v roce 2016 i bývalý ředitel RNDr. Oldřich Vacek, který jej viděl výhledově za 3-5let.

Veškeré stavební plány a vize budoucí podoby Botanické zahrady vychází z odsouhlaseného Generelu rozvoje zahrady – aktualizovaný nyní schvaluje HMP.

Dle zadání se mělo jednat o administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt s navazující infastrukturou, skleníkem a venkovním velkokapacitním parkovištěm. Stavba by měla stát v místě současného parkoviště, valu a pěstebního zázemí, nebude však přesahovat do zóny pivoňkové louky. Finanční limit pro realizaci stavby je stanoven maximálně 200 milionů bez DPH. S ohledem na fakt, že pro některé z účastníků se jedná o limitující částku, lze předpokládat, že výstavba parkoviště proběhne v další etapě.

Zástupci iniciativy v roce 2011 na trojstranném jednání s vedením Botanické zahrady a architektonickým ateliérem AND diskutují nad Generelem územního rozvoje Trojské botanické zahrady.

Investice zapadá do schválené představené koncepce rozvoje zahrady do roku 2019, kterou projednala v roce 2012 Rada hl. města Prahy. V příštích letech by Botanická tak ráda investovala do dalšího rozvoje asi 725 milionů korun, z větší části z příspěvků od zřizovatele zahrady, tedy města.

Aktuální severní vstup do Botanické zahrady. V těchto místech v oblasti pěstebního zázemí má vyrůst nový komplex s restaurací, sály, kancelářemi, prodejní plochou a skleníkem.

Do vyhlášené veřejné soutěže se přihlásilo celkem 24 účastníků a další 2 po stanoveném termínu. Následně v září 2017 vybrala odborná porota do užšího výběru 6 soutěžních návrhů, které architekti dopracovali a předali do stanoveného termínu 13. 11. 2017 k posouzení.

Jeden z oceněných návrhů. Ohromná vybetonovaná plocha by se stala v tropických letních dnech výrazným teplotní ostrovem, což je v rozporu s koncepcí HMP o snižování teploty ve velkoměstě stejně jako současným pojetím zeleného území.

Kritéria, podle nichž byly soutěžní návrhy hodnoceny:

 • míra naplnění soutěžního zadání
 • kvalita krajinářsko-architektonického řešení stavby
 • ekonomická přiměřenost a realizovatelnost s ohledem na provozní náklady, energii a údržbu

Se zprovozněním nové vstupní budovy Botanická předpokládá zvýšení návštěvnosti ze současných 320.000 na 600 000 osob ročně. Z jakých výpočtů vychází nám není známo. Pro představu celková návštěvnost Botanické zahrady Troja v roce 2016 činila 318.805 osob, z toho 108.434 navštívilo skleník Fata Morgana a 210.371 pak venkovní expozice.

Úvozová cesta se po oplocení lesoparku Botanickou zahradou stala jednou z hlavních tras mezi Bohnicemi a Stromovkou.

Obecně lze konstatovat, že v celé Praze výrazně roste návštěvnost zelených ploch, parků a městských lesů každým rokem s tím, jak se mění životní styl a jsou kladeny stále vyšší nároky na zaměstnance. Je proto nasnadě, že obyvatelé velkoměsta potřebují klidná místa k odpočinku, relaxaci a sportování mimo rušnou městskou aglomeraci a rozpálená sídliště. Nemusí to být vůbec extenzivně udržované území, stačí i obyčejný les s minimálními náklady na údržbu.

Krásný pohled na obyvateli Bohnic zachráněný trojský les. Místo stromů zde mělo stát Ekocentrum s restaurací, rozhlednou a parkovištěm pro 29 aut.

Bohužel stále platí, že jediným měřitelným ukazatelem úspěšnosti příspěvkové organizace hl. m. Prahy je její návštěvnost. Proto z pohledu Botanické zahrady chápeme, že nový vchod může důstojně reprezentovat instituci i její náplň v podobě edukační, pěstební a výstavní. Je však otázkou, zda je to opravdu nutné v takovém rozsahu.

Dle reakcí v knize, kam návštěvníci výstavního sálu píší své názory a dojmy, spíše převládají příspěvky, aby zahrada raději zrenovovala současné nevyhovující prostory a nerozšiřovala se dále na úkor cenné přírody Trojské kotliny, kvůli které toto místo rádi navštěvují.  V nejbližší době se iniciativa Proti-plotu setká s ředitelem zahrady a toto bude určitě jedním s probíraných bodů.

V každém případě z dosavadního postupu je zřejmé, že celkovým důsledným a pečlivým pojetím transparentní soutěže se současný ředitel BZ Bc. Bohumil Černý snaží nedělat chyby svých předchůdců, kteří měli rovněž sny o velkém atraktivním skleníku z pera Zdeňka Deyla pro pěstování tropických rostlin, a výstavbě zázemí ředitelství se skleníky za 200 milionů…

Rok 2001. Výstavba skleníku Fata Morgana. V tu dobu ještě nikdo netušil, že stavba vyjde nakonec na 10x násobek původní ceny a bude stát místo ředitele J. Haagera. Foto BZ

Jak však ukázal čas, díky zásadních chybám v přípravě, podcenění nevhodného stavebního postupu, zvolených materiálů, neautorizovaných změn v projektu i politických tlaků, se stavba protáhla na 7let a kolaudace skleníku Fata Morgána za účasti primátora Béma proběhla až na jaře 2008.  Z původně deklarovaných 20 milionů Kč stál skleník nakonec desetkrát tolik, tedy přes 200 milionů korun. Po deseti letech je patrné, že prostory ředitelství naprosto nedostačují kapacitně pro potřeby zahrady a skleník díky nevhodně použitých technologiím a opláštění se rozpadá.. potřebuje další investici v řádu 30-50 milionů. Tyto prostředky mohly být použity účelněji např. na projekt vybudovaní retenční nádrže pro přečerpávanou vodu z Vltavy na zavlažování zahrady namísto současného pitnou vodou z vodovodního řadu.

2. cena ve výši 360 000 Kč – účastník: D3A, s.r.o, /návrh č. 4/

Vraťme se ale zpět k vyhlášení vítězného projektu soutěže. Sedmičlenná odborná porota se shodla, že přestože všechny návrhy byly zpracovány velmi precizně, každý měl své klady a zápory. Některé návrhy řešení působí příliš ambiciózně a není v nich dostatečně řešen vztah stavby a jejího začlenění do krajiny a města. V jiných zase není zohledněn požadavek zachování trasy biokoridoru pro migrující zvěř na pravé straně řeky nebo navrhované velkokapacitní parkoviště je příliš dominantní s ohledem na upozaděný vstupní prostor do zahrady. Odborná porota doporučila autorům podněty k dopracování. V následující diskuzi a hlasování se porota shodla, že ocení dva návrhy, které jsou architektonicky kvalitní a zároveň splňují požadavky zadavatele.

Nejvíce 9 nominací obdržel návrh č. 3 od Fránek architects s.r.o., který si odnesl první cenu ve výši 390.000 Kč (Pro hlasovali 4, Proti 2, Zdržel se 0).

Autoři: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Spolupráce: Ing. arch. Martina Hamrová, Ing. arch. Tereza Horňasová, Ing. arch. Ing. Jiří Vítek, Ing. arch. Adam Lacina (architektura), Bc. Libor Šenekel, Norbert Walter (vizualizace)

Autorská anotace návrhu: Objekt je navržen pro město Prahu a vychází z pražských inspirací. Návrh je jednoduchý, nakreslený jednou čarou. Tato čára by měla být zapamatovatelná a měla by navždy Botanickou zahradu charakterizovat. Navrhli jsme zážitkový dům, který bude vybízet k opakovaným návštěvám. Objekt je řešen jako úsporný, jak svým provedením, tak i ve svém provozu. Dominovat v něm a jeho okolí budou hlavně rostliny.

Při zběžném pohledu na vítězný projekt č. 3 bez důkladnějšího studia je patrné, že designovému pojetí geometrických křivek Paula Klea dojde v prostoru zvětšeného parkoviště k pokácení 18ti letých stromů vysazených Botanickou zahradou a nahrazení soustavou pergol kryjící parkovací stání. Pokud by měli být dle projektu zelené všechna čtyři roční období, pak vzrostlé stromy nahradí pnoucí břečťan nebo něco podobného. Není to škoda a trochu zbytečné?

Dle odborné poroty je návrh č. 3 dopracován do detailů. Pouze při zběžném pohledu na vizualizaci nás napadá:

 • na střeše objektu chybí skleněné nebo jiné zábrany, které ochrání pobíhající děti nebo slepé návštěvníky před pádem ze střechy
 • nelíbí se nám, že autoři návrhu nepočítají se současnými stromy v prostoru parkoviště. Dle projektu by pnoucí břečťan musel být hodně hustý, aby nedocházelo k oteplování nové rozsáhlé vyasfaltované plochy v oblasti hlavního vchodu do BZ. To je proti koncepci HMP, která se naopak snaží ve velkoměstě výsadbou nové zeleně teplotu v parných dnech snižovat. Z tohoto pohledu současná plastová zatravňovací dlažba s rostoucí trávou je vzhledově i z pohledu funkce přirozené retence srážkové vody, zcela jistě vhodnější i s ohledem na nedaleký pramen Halštýře
 • na střeše objektu je vyobrazena zeleň, která betonovo-skleněný objekt vizuálně odlehčuje a propojuje s okolní přírodou. Pokud bude na střeše zajištěna celoplošná závlaha sprinklery, jsou kladeny vyšší nároky na správný postup během výstavby a kratší životnost izolace. Pokud nebude, jak je řešena otázka protipožární ochrany střechy ? ( během pár po sobě jdoucích tropických dnů dojde díky působení slunce k naprostému uschnutí veškeré vegetace. Pak stačí jediný odhozený nedopalek od nevychovaného návštěvníka a požár na střeše objektu je nevyhnutelný).

Vybízí se zde i další otázky:

 •  jak je přihlédnuto k faktu, že ve všední dny 8-16:00 ve venkovní expozici skoro nikdo není, zatímco o slunečném víkendu nebo akci již teď zahrada praská ve švech
 •  zda by před investicí několika stovek milionů z penez daňových poplatníků nestálo za úvahu zmapovat názor a přání návštěvníků formou dotazníkového šetření, co si opravdu přejí v rámci dalšího rozvoje Botanické zahrady ?
 • jak ovlivní architektonicky vystylizovaný návrh č. 3 plánovaná výstavba nevzhledné 2NP bedny OD Kaufland naproti novému hlavnímu vchodu ?

No uvidíme..  Porota je nyní přesvědčena, že soutěž dobře splnila svůj účel a umožní zadavateli jednat s autory oceněných návrhů v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Členové poroty doporučili autorům oceněných návrhů zabývat se slabšími stránkami a uvažovat o dopracování soutěžních návrhů tak, aby plně odpovídali požadavkům zadavatele.

Více k soutěži naleznete na vytvořených stránkách BZ. Budeme rádi za Váš názor v rámci vloženého komentáře pod tímto článkem. Děkujeme

Ohlédnutí za rokem 2017

Dovolte mi touto cestou poděkovat Vám všem za úžasnou podporu i pomoc, díky které občanská iniciativa Proti-plotu během krátkých 12 měsíců ušla společně s vámi ohromný kus cesty. Letošní rok, nesoucí se ve znamení Ohnivého kohouta, symbolizoval v čínské mytologii všeobecné nadšení pro věc a úspěchy, kterých lze dosáhnou pílí, trpělivostí a tvrdou prací. S ohlédnutím zpět si myslíme, že se nám to podařilo beze zbytku naplnit.

Byl to jednoznačně velmi zajímavý a poměrně náročný rok i s ohledem, že veškeré aktivity děláme ve svém volném čase bez nároku na honorář. Jsme rádi, že přes několik aktivních projektů jsme si vždy našli čas a pomohli dalším obyvatelům ve složitém boji s developery poskytnutím rad, kontaktů nebo zpracovaných podkladů. Jednalo se např. o výstavbu logistických hal ve Zdibech, výškových domů na Písečné, velmi diskutovaných věžáků CPI v Kobylisích nebo domu Troja v těsném sousedství ZŠ Glowackého. Třešničkou na dortu jsme se stali součástí diplomové práce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obdrželi dopis z prezidentské kanceláře nebo milé poděkování z Ministerstva životního prostředí 🙂

 

Nebylo vůbec snadné shrnout do následujících řádků všechny aktivity za celý rok, proto pokud by Vás nějaký z bodů zaujal, najdete v textu vždy odkaz na celý archivní článek.

*     *     *     *     *

LEDEN

Nádherné trojské údolí kolem řeky je občany MČ Praha 8 hojně navštěvováno nejen o víkendech a bezesporu se jedná o velmi cennou lokalitou, která si zaslouží naší ochranu. Jsme proto rádi, že jsme mohli na lednové vernisáži výstavy TROJSKÉ PLÁNY X v útulných prostorách Galerie U Lávky představit přítomným novinky a naší činnost v rámci ochrany zeleně v této lokalitě. Děkujeme místostarostovi MČ Troja Ing. arch Drdáckému za pozvání. Akce se stala za léta již tradicí a zároveň ideální příležitostí přiblížit místním občanům připravované návrhy spojené s trojskou kotlinou a jejich domovy.

Hlavním motivem plakátu pro výstavu byla kresba od kreslíře a autora dětských knížek Pavla Čecha, který iniciativě napsal: „Budu rád, když mé postavičky znovu obživnou a budou pomáhat dobré věci“.

Jedním ze stěžejních bodů v letošním roce byl kontraverzní projekt výstavby Ekocentra s parkovištěm, restaurací a rozhlednou, který chystal soukromý investor postavit v místě vzrostlého lesa přírodního parku Draháň-Troja. Iniciativa Proti-plotu zásadně nesouhlasila s uvedeným účelovým záměrem a spustila v červnu 2016 rozsáhlou kampaň. Následná prezentace zástupce majitelů se změnila v protest občanů proti záboru lesa. Poněkud úsměvné bylo, když zaskočený zástupce investora společně s architektkou se zamotali ve vlastních argumentacích a museli přiznat, že výšku v projektu uvedli asi nesprávně. Vše jsme zdokumentovali díky partnerům z Argumentoru ve videu zde.

Po 2.5 měsících se nám podařilo za podpory MČ Praha 8 a 8.500 obyvatel projekt zastavit a získat příslib náměstka primátorky p.Dolínka o odkupu parcely. Během vyjednávání s městem se majitelé ještě pokusili nabídnout komerční projekt přes Sreality k prodeji.

To se nám podařilo zastavit, stejně jako pokus v místě zachráněného lesa vybudovat parkoviště pro návštěvníky ZOO. Zde musíme poděkovat řediteli Zoologické zahrady, který se k uvedenému návrhu postavil čelem a do 24hod nám zaslal: „..moje stanovisko, které pokládejte za závazné, je takové, že z dalších verzí aktualizace generelu Zoo Praha již bude zákres tohoto parkoviště odstraněn. S pozdravem Miroslav Bobek“.

Těší nás rovněž, že dle našeho návrhu bylo zvoleno vhodnější řešení v podobě vybudování provizorního parkoviště u ústí trojského tunelu Blanka s následnou kyvadlovou autobusovou dopravou.

 

ÚNOR

V únoru jsme se připojili k aktivitě hnutí Duha za záchranu Národních parků a vystoupili proti senátnímu návrhu. Jsme toho názoru, že divoká příroda v národních parcích patří k tomu nejcennějšímu, co v ČR zatím máme. Jak se v minulosti ukázalo, invazivní přístup člověka k „ochraně přírody“ v podobě narovnávání toků, vysoušení mokřadů, plošného kácení nebo výsadby nevhodných stromů např. kleče na hřebenech hor nebo akátů ve městech, se zpětně ukázal jako zcestný a poplatný své době.

Příroda je schopna s většinou věcí si poradit sama – potřebuje jen čas a rozumnou ochranu. Jsme proto rádi, že i v tomto případě nakonec zvítězil odborný názor nad zájmy developerů a lobbistů.

 

BŘEZEN

V březnu jsme se setkali s Bc. Bohumilem Černým, který je od prosince 2016 po odvolání RNDr. Oldřicha Vacka dočasně pověřen řízením Botanické zahrady Troja.

Hned v úvodu jsme zopakovali naše obavy a nesouhlas většiny obyvatel z necitlivého kácení borovicového lesa v severní části na úkor nových cest a palouků.

Byli jsme ubezpečení, že rozsáhlé kácení „nepůvodního“ lesa, které v předchozích letech bývalé vedení zahrady v rámci probírky každý rok provádělo, již nebude tak rozsáhlé a pokácené stromy nahradí BZ výsadbou nových. Jednání se obecně neslo v konstruktivní rovině s cílem nalézt shodu ve stěžejních bodech.

Připravované změny i stavební vize lze nalézt ve schválené aktualizaci Generelu rozvoje zahrady pro období 2018-2028, který pro zahradu připravuje ateliér AND pod vedením arch. Dandy připravil aktualizaci generelu BZ, s kterým jsme měli možnost o návrzích několikrát diskutovat. Byl to jeden z hlavních důvodů setkání – eliminace třecích ploch mezi obyvateli a botanickou zahradou, které v minulosti vznikly díky oplocení lesoparku nebo plánu výstavby restaurace Hájenka na okraji lesa (ta byla po protestu obyvatel a společném setkání v KD Krakov z Generelu stažena).

Nový hlavní vstup v severní části trojské botanické zahrady navrhl Zdeněk Fránek. Zdroj: BZ

Na základě podnětů od občanů jsme rovněž požádali o úpravy pravidel tzv. sousedských permanentek ( 1kč/rok + záloha 100Kč za plastovou kartičku) a zvážení prodloužení otvírací doby přes samoobslužné vstupy. Výdej sousedských permanentek pro obyvatele s trvalým bydlištěm v seznamu 174 vybraných ulic byl letos zahájen 1.března.

Obě věci se podařilo v roce 2011 pro místní obyvatele v rámci kompromisu vyjednat společně s politiky MČ Praha 8 a zastupiteli HMP jako kompenzaci za oplocení lesoparku BZ, který do té doby desítky let využívali obyvatelé sídliště Bohnice a Troje pro neorganizované volnočasové aktivity a procházky.

Kvalitní životní prostor nás ovlivňuje mnohem více, než si uvědomujeme“. Neutěšený a zanedbaný stav na mnoha místech Prahy 8 vč. sídliště Bohnice inspiroval v březnu iniciativu Proti-plotu k představení nového projektu, který měl za cíl pozvednout úroveň bydlení a kvalitu veřejných ploch, stejně jako zaktivovat větší veřejný zájem o dění kolem našich domovů.

Jsme rádi, že i díky časopisu Naše Praha 8 a FB komunitě Bohnice-Čimice-Troja p.Vítka se strhla obrovská diskuze, která přinesla první pozitivní vlaštovky v podobě sousedských úklidových akcí. V návaznosti na lavinu stížností i naše zveřejněné fotografie se MČ Prahy 8 postavila k problému čelem.

V zastoupení místostarosty Matěje Fichtnera zodpovědného za životní prostředí, MČ spustila od března nový pilotní projekt „pohotovostní úklidové čety“, která na ohlášení přijede a nepořádek na pozemcích města neprodleně uklidí bez ohledu na správcovskou firmu. Rovněž došlo k výměně poskytovatele údržby zelených ploch. Navrhli jsme další opatření v podobě nahlašovací aplikace atd. tak jsme sami zvědavi, co z toho nakonec bude realizováno.

Na základě pozvání komise pro životní prostředí Akademie věd ČR se zástupce iniciativy Proti-plotu zúčastnil 2. odborného pracovního semináře na téma „Metropolitní plán Prahy – jak dál?“ Akademie věd ČR se zapojením svých odborníků, připravila platformu pro otevřenou diskuzi mezi odbornou veřejností, zástupci spolků a kompetentními úředníky Magistrátu nad připravovaným Metropolitním plánem Prahy, který výrazně ovlivní manévrovací možnosti obyvatel v boji proti budoucí výstavbě.

V souvislosti se zjištěným záměrem investora Jaroslava Třešňáka JTH Trend s.r.o. postavit další 2NP obchodní dům Kaufland Troja na zarostlém pozemku Na Pazderce, iniciativa Proti-plotu provedla u místních obyvatel ve třech etapách dotazníkově šetření.

Do schránek domácností ve 20 panelových vchodech a 6 domcích byl vhozen dotazník a na nástěnky umístěn letáček. Pro obyvatele bytového domu Bussmark jsme nechali přeložit dotazník i do ruského jazyka.

Vyplněné dotazníky měli obyvatelé možnost vhodit do připravených sběrných boxů umístěných u hlavních vchodů.

Následně bylo všech 530 vyplněných dotazníků z domácností vyhodnoceno a bez ohledu na místo nebo vchod se v nich přes 95% obyvatel velmi jasně vyjádřilo: „v našem sousedství si Kaufland nepřejeme!“ Jedná se o jasný vzkaz vedení Kauflandu i zastupitelům MČ Praha 8. Výsledky průzkumu byly rovněž zaslány vedení Kauflandu ČR na Bělohorské.

Dvoupatrová bedna 82x46x12.5m se zásobovacím dvorem by v případě realizace stála v klidové oblasti plné zeleně, hned naproti novému hlavnímu vstupu Botanické zahrady a přírodnímu parku Draháň-Troja, který občané i návštěvníci vyhledávají především pro naučné, relaxační a volnočasové aktivity.

Jeden z mnoha příkladů. Vizualizace Rezidence Trilobit (JRD 2015). Projekt představuje luxusní bydlení, které propojuje špičkové provedení a materiály s citlivým zasazením do okolní krajiny Prokopského údolí.

S ohledem, že se jedná o stavební pozemek ve výjimečné lokalitě, místu by spíše prospěl komornější nízký objekt do 4NP, např. bydlení pro seniory v kombinaci s parkem, který by doplnil a zároveň pozvedl současné sídliště a navázal na okolní přírodu ke spokojenosti místních obyvatel v rámci dotazníkového šetření.

 

DUBEN

V dubnu jsme si udělali výlet na stavební úřad na Praze 8 – odbor územního rozvoje a výstavby, abychom si ověřili informace a zjistili co je nového k plánu výstavby OD Kauflandu Troja v blízkosti Botanické zahrady. V kontextu s výše uvedeným nás ani nepřekvapilo, že na základě požadavku investora už Odbor územního rozvoje v tichosti udělil a schválil 1. výjimku v otázce vyššího počtu parkovacích míst, než pro toto území povolují pražské stavební předpisy.

O probíhajícím řízení ani stanovené 15ti denní lhůtě podat odvolání nikdo z okolních obyvatel netušil, protože stavební úřad stanovil jediného účastníka řízení pouze investora, který si udělenou výjimku osobně vyzvedl.. Zde bychom rádi poděkovali Straně zelených i zastupitelce Elišce Vejchodské za informaci, stejně jako nadaci VIA, která nám poskytla rychlý grant na právní služby. Díky tomu jsme mohli již 2.května podat právníkem připravené odvolání proti udělené výjimce a společně s tím napadnout omezený okruh účastníků řízení. Zde v součinnosti s právníkem dále postupujeme.

Budoucí vzhled parku vedle KD Krakov. Zdroj: MČ Praha 8

Jsme si vědomi, že pokud chceme změnit okolí našich domovů, je třeba se aktivně zapojit. V dubnu jsme se proto zúčastnili akce Veřejné fórum 2017 v KD Ládví organizované místní Agendou 21 ve spolupráci s MČ.

Občané Prahy 8 zde měli v rámci příprav strategického plánu udržitelného rozvoje Prahy 8 pro období 2017 – 2026 příležitost podávat podněty a diskutovat s příslušným úředníky a politiky u kulatých stolů na následující témata:

 • Školství, kultura, volný čas, sport, cestovní ruch
 • Doprava, parkování, stav komunikací
 • Životní prostředí
 • Rozvoj městské části, bydlení, podnikání, investice
 • Sociální oblast, bezpečnost, zdraví obyvatel
 • Občan a úřad, informovanost, služby občanům
 • Názory mladých

Tímto novým přístupem se MČ Praha 8 více otevřela a mizí postupně neviditelná bariera úřad/občan, což je jenom dobře.

Na to navazovala prezentace pravidel participativního rozpočtu MOJE OSMIČKA v prostorách reprezentativní Grabovy vily. Obyvatelé Prahy 8 měli následně příležitost navrhnout projekty za 10mil Kč vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 8. Po vzoru dalších městských částí je dle Agendy 21 cílem větší zapojení občanů v otázce zvýšení úrovně životního prostředí na Praze 8 na základě námětů, tipů a nápadů ze stran veřejnosti. I když jsme se setkání zúčastnili s připraveným projektem, díky nepředpokládané prodlevě v jednání mezi investorem a hl. m. Prahou jsme nemohli dle pravidel projekt přihlásit. Třeba to příští rok už vyjde.

 

KVĚTEN

Komunikace s magistrátem, prověřování aktuální stavu jednání v otázce schválení výkupu pozemku pod tzv. Ekocentrem.

Rovněž zaslán dopis  jednateli realitní kanceláře Herich s příslušnou dokumentací, z níž vyplývá, že se zástavbou tohoto území nelze perspektivně počítat. Na tento fakt jsme jej výslovně upozornili a oprávněně očekávali, že každého případného zájemce o tento pozemek bude, ve vlastním zájmu, úplně a pravdivě informovat o těchto skutečnostech.

 

ČERVEN

Iniciativa Proti-plotu.cz se připojila k výzvě Platformy 21 proti novele zákona omezující práva veřejnosti zasahovat do stavebních řízení.

Za výzvou stojí nevládní organizace sdružené v asociaci Zelený kruh, tedy právní kancelář Frank Bold, Hnutí Duha, hnutí Brontosaurus, 70 občanských spolků a řada osobností veřejného života. Výzvu podpořilo během krátké doby přes 8.100 občanů. Jsme toho názoru, že chybou přece není, že se občané mohou vyjádřit. Chybou je, pokud státní správa neumí na připomínky efektivně, rychle a v souladu s právem reagovat.

 

ČERVENEC

Stavební úřad MČ Praha 8 – odbor územního rozvoje a výstavby překvapivě vydal územní rozhodnutí k umístění bytového domu Troja Horizons.

Dům o 11NP by měl stát na zelené louce vedle polikliniky Mazurská. Informace byla zveřejněna před svátky dne 4.7.2017 na elektronické desce městského úřadu, tedy v období, kdy je většina obyvatel mimo Prahu. Doba na odvolání byla stanovena 15(30)dní od uveřejnění.

Proti výstavbě soukromého investora miliardáře Pavla Sehnala bojují obyvatelé sídliště Bohnice a již třetí starosta MČ Praha 8 neskutečných 9let. Iniciativa Proti-plotu nabídla obyvatelům pomoc v létě 2016, kdy se okamžitě zapojila do zpracování podkladů a zastřešila veškeré procesy a jednání. Díky tomu se podařilo získat nový pohled na věc a následně slib radních hl. města Prahy vyřešit jednou provždy chybu z období primátora Béma a pozemek s investorem směnit za jiný. Bohužel dosavadní 2 pokusy nevyšly z důvodu nevhodně vybraných pozemků.

Miliardář Sehnal souběžně s jednáním o směně dále podniká veškeré právní kroky, aby mohl stavbu zasahující do izolační zeleně sídliště Bohnice realizovat. Dali jsme si práci a zdokumentovali historii pozemku od roku 1946, přes velmi zvláštní rozparcelování, až následný nákup přes pravděpodobně nastrčenou firmu LInZA DEVELOPMENT instalatéra ze Struhařova a následný odkup společnosti Sehnala Prague Constructions a.s. – více zde.

Přes 30.000 obyvatel sídliště Bohnice si velmi cení zeleně a okolní přírody, která jim z velké části kompenzuje bydlení v husté aglomeraci paneláků a jiných sídlištních nedostatků poplatných své době. Proto obyvatelé společně s radnicí MČ Praha 8 odmítají další zahušťování v okolí svých domovů na úkor volného veřejného prostoru mezi domy s klidnými zónami zeleně, tedy v místech, které nebyly v rámci ucelené urbanistické studie Severního města k další zástavbě určeny.

Jsme rádi, že investor Pavel Sehnal slibující na billboardech zdravou přírodu a více parků do měst, deklaruje ochotu přistoupit na směnu pozemku. Touto cestou apelujeme, aby respektoval opakovaná nesouhlasné stanoviska k výstavbě Troja Horizons od MČ Praha 8 stejně jako Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy i přání místních obyvatel.

Po zběžném prostudování 76 stránek vydaného územního rozhodnutí jsme zprvu měli pocit, že se jedná o precizně připravený dokument, který půjde jen velmi těžko něčím napadnout. Čím hlouběji jsme se ale do uvedeného rozhodnutí začetli, tím více jsme se nestačili divit.

Text v průvodní a souhrnné technické zprávě DUR k akci Bytový dům Troja Horizons (revize 05/2014) RH-ARCH s.r.o. jako by vypadl z pera úřednice..

Jednak se potvrdilo naše přesvědčení, že velká část zdůvodnění, kde citace zněly spíše jako z prospektu developera než od nestranného stavebního úřadu.. úřednice opravdu opsala z projektové dokumentace dodané investorem, kde je text záměrně stylizován pro dosažení konkrétního cíle, tedy výstavby objektu. Z tohoto pohledu uvedené jednání v nás vzbuzuje opodstatněné obavy, zda se jedná opravdu o korektní a nestranný přístup ze strany stavebního úřadu MČ Praha 8. Nebylo by to první jejich pochybení v tomto roce.

Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem mělo takové ohromné množství nedostatků, že jsme mohli připravit občanům rovnou 2x ODVOLÁNÍ o celkem 32 stranách. Jedno připravila právnička na základě obdržených připomínek jejíchž služby občané zaplatili ze svého, druhé pak připravila zdarma iniciativa Proti-plotu.

 

ŘÍJEN

V návaznosti na pondělním totálním kolapsu veškeré dopravy v severní části Prahy 8, který způsobila jediná dopravní značka do Troje doplněná vozidlem městské policie, kteří nekompromisně otáčeli všechny řidiče zpět. Iniciativa Proti-plotu se okamžitě zapojila do protestu proti tomuto nesmyslnému pokusu udělat z občanů Prahy rukojmí.

Dokonce ani zaměstnance ZOO nepustili strážníci dolů pod kopec. Musel tak popojíždět 70min v kolonách místo 2min.

Dopravní značku zakazující vjezd osobních vozidel ( po-pá 7:30-9:30 ) před serpentinky umístilo TSK na popud starosty Troje. Ten chtěl tímto krokem upozornit na dlouhotrvající problém husté transitní dopravy, která se každé ráno valí skrze jejich městskou část i podivné uzavření Trojské iniciované starostou MČ Praha 8 p.Petrusem. Již druhý den byla značka dočasně dopravním odborem Prahy 7 naštěstí zneplatněna.

Díky totálnímu dopravnímu kolapsu naštvaní obyvatelé Prahy 8 šli v pondělí raději několik kilometru na metro Kobylisy pěšky.

Na základě následných jednání starostů MČ Troja, MČ Praha 7 a Praha 8 za účasti Petra Dolínka došlo k dohodě a navržení dopravních opatření, která jsou:

 • otočení provozu v Trojské, nově povolen vjezd automobilů pouze z Kobylis dolů
 •  světelná závora-signalizace do Troje umístěna na křižovatce Lodžská/K Pazderkám
 • průběžný radar v serpentinkách 30km/h
 • informační cedule
 • zpracování rozsáhlé dopravní studie

Zdroj koláže: Blesk.cz

Navrhovaný soubor opatření budí o obyvatel sídliště zasloužené rozpaky. Dle našeho názoru navržená opatření provoz nesníží, pouze na dosud bezproblémovém sídlišti Bohnice zahustí veškerou dopravu, která v konečném důsledku přinese nutnost další výstavby světelných signalizací, vyhrazení pruhu pro autobus, zvýšení tranzitního provozu kolem škol v rámci objízdných tras i skokový nárůst dopravy kolem přechodu Na Pazderce. Ve studii je třeba zohlednit případný dvoupatrový obchodní dům Kaufland Troja, který přitáhne do oblasti další dopravu a zásobování. Rovněž dle generelu Botanická zahrada v Troji plánuje vybudovat nový hlavní vstup na severu doplněný o novou kancelářskou centrální budovu. Vzniknou další 1-2x semafory po 100m ??

Iniciativa Proti-plotu doporučuje: Místo experimentů za peníze daňových poplatníků by stačilo plně obnovit provoz na všech třech hlavních tazích, aby se automobilový provoz opět rozložil a řidiči měli více variant, jak se dostat dolů do centra a k Blance. Situaci v střednědobém horizontu může vyřešit navazující tunel z Blanky směrem na sever v rámci MO, nové přemostění na Prahu 6 a především realizace stále odkládaného chybějícího severního okruhu kolem Prahy. Vedle toho musí být účelněji podporovány alternativní možnosti omezení individuální dopravy v rámci skutečně promyšlených koncepcí po vzoru západních měst.

Obyvatele Bohnic rovněž vyděsil pohled na stoupající tmavý kouř z lesa přírodního parku Draháň-Troja. Když následně vyšlehly 10metrové plameny nad koruny stromů, mnohým z nás při představě, že hoří les, kam rádi chodíme na procházky, u srdce skutečně zatrnulo. Naštěstí několik jednotek hasičů ze stanice č.3 požár zahradní chatky na okraji lesoparku rychle uhasilo.

Pevně doufáme, že hasiči z pražských Holešovic se konečně dočkají důstojného a odpovídajícího zázemí, které nahradí ostudné provizorní dřevěné domky z roku 1942 nacházející se v areálu na rohu Argentinské. Zaslouží si to více, než kdo jiný..  denně riskují své životy pro záchranu našich životů a majetku obyvatel Prahy.

V rámci příprav proti výstavbě OD Kauflandu Troja analýza nových zarážejících podkladů a příprava předmětů pro start crowdfundingového Hithitu v roce 2018.

 

LISTOPAD

Rada a následně i Zastupitelstvo Hl. města Prahy schválilo odkup parcely č.p. 1304/01 k.ú. Troja pod Ekocentrem a nařídilo Radě v uvedené věcí majetkové vyrovnání s investory dle odsouhlasených znaleckých posudků ve výši 20.470.000 Kč.

Jsme rádi, že se nám podařilo společně s obyvateli a politiky zachránit vzrostlý les v Troji na ploše 14.500m2. Nyní je naším cílem, aby vzrostlá zeleň na parcele č.1304/1 vedená v tuto chvíli jako orná půda, byla převedena zpět na les zvláštního určení jako les příměstský se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8 odst. 2 c zákona č.289/1995 Sb., o lesích) pod správu Lesů hl. m. Prahy. Tedy tak, jak tomu bylo před rokem 1970, než došlo k vynětí parcely z lesního fondu viz.  historický dokument.

Zelené plochy v rámci sídliště jsou doslova zelenými plícemi a svěží oázou, kam se lze schovat před extrémními teplotami z rozpálených panelových bytů a ulic a relaxovat bez ohledu na věk.

Pokud by se k pozemku podařilo přičlenit další zelené plochy v okolí Botanické zahrady a přírodní památky Velké Skály, přineslo by to občanům sousedícího sídliště i Botanické zahradě větší jistotu, že zelený prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity obyvatel Prahy zůstane nadále zachován a bude tak uchráněn před dalšími pokusy jej necitlivě zastavět.

 

PROSINEC

Stavební úřad MČ Praha 8 vydal 4.12.2017 oznámení o zahájení územního řízení bytového domu Troja, který by měl stát na volném zeleném plácku vedle ZŠ Glowackého. Uvedenou informaci jsme okamžitě dali na nástěnky dotčeným obyvatelům v obou panelových domech Glowackého, kteří nic netušili. Následně poskytly předsedkyni SVJ podklady, postupy i kontakty na právníky pro vypracování odvolání.

Cítíme, že i když se aktivně a úspěšně pohybujeme přes 6let v oblasti ochrany zeleně, je spousta dalších projektů a lidí kolem nás, kteří by si zasloužili naší pozornost a pomocnou ruku. Víme, že na vše čas, prostředky ani naše energie nemůže stačit.. ale i to málo, kde můžeme pomoci, je to nejmenší, co můžeme udělat. Jak pravdivě pronesl Albert Einstein: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“.

Finančně jsme proto podpořili vydání publikacePéťa potřebuje pomoc“ určené pro menší děti a jejich rodiče, kterou vydala v rámci projektu „Bezpečně na silnici“ International Police Association. Informační kreslená příručka popisuje reálné situace ze života a radí dětem formou příběhů, jak se v krizových situacích zachovat.

Zaslali jsme už tradičně balíček s víčky a dárky velké bojovnici Kačence z nedalekých Přezletic, která i když nemá vůbec lehký život, dokáže se usmát a radovat z maličkostí. Velký podíl na tom mají rodiče, kteří se nevzdali a pomocí cvičení, terapií a léčebných procedur bojují krůček po krůčku. Pomoci můžete i vy, více informací naleznete zde.

Jako poděkování za dosavadní pomoc jsme letos poprvé zaslali všem politikům, ředitelům a organizacím, tradiční vánoční papírová přání.

 

A co přinese následující rok 2018 ? Nechme se překvapit.. Prozradíme snad jen, že máme pro Vás – naše podporovatele, několik hodně originálních dárků v rámci připravované kampaně Hithitu.

Přejeme Vám krásné svátky vánoční a hodně štěstí do Nového roku. Iniciativa Proti-Plotu

 

Pro informaci: Stavební úřad MČ Praha 8 vydal 4.12.2017  „Oznámení o zahájení územního řízení bytového domu Troja“, který by měl stát na volném plácku vedle ZŠ Glowackého. Pozemek je tradičně veden jako zeleň..  Je škoda, že předmětný soubor pozemků nezůstal v majetku města jako rezerva pro případné budoucí potřeby a rozvoj základní školy.

Postupně a nenápadně mizí z 30.000 sídliště Bohnice jedna zelená plocha za druhou.

Na iniciativu Proti-plotu se v této otázce nikdo od roku 2014 neobrátil, proto jsme se v uvedené záležitosti neangažovali. Pro jistotu dnes připíchneme na nástěnky obou domů vytištěné oznámení, které je již elektronicky vyvěšeno na úřední desce MČ Praha 8.

Dotčeným účastníkům řízení ( což budou asi obyvatelé dvou sousedních panelových domů Glowackého čp. 554/4 a 554/2), můžeme doporučit, aby podali své věcné a odborné námitky zpracované právníkem na stavební právo do 15dní /resp. 30dní od zveřejnění dle § 25 správního řádu, a neprošvihli tak poslední šanci stavbě zabránit.

Případné dotazy o radu směrujte prosím na email: proti.plotu@email.cz

Na 30. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy dali zastupitelé zelenou odkupu parcely č. 1304/1 vedle Botanické zpět do majetku města! To je vynikající zpráva pro všechny, kteří se odmítli před rokem smířit s účelovou výstavbou Ekocentra s parkovištěm v místě vzrostlého lesa přírodního parku Draháň-Troja, a pustili se do boje.

Zda v uvedeném území žil kdysi loupežník přepadávající bohaté pocestné, se dnes už trojští pamětníci nedokáží shodnout, v každém případě les byl, je a bude hojně navštěvován občany sousedního 30.000 sídliště v rámci procházek, her s dětmi, venčení pejsků a sportovních aktivit. V roce 1995/96 byl pozemek vrácen v restituci do soukromých rukou. Následně v roce 2008 prodán a v roce 2016 přišli dva majitelé s projektem, kde se netajili využít a vytěžit z pozemku maximum bez ohledu na MČ i obyvatele Prahy 8.

 

Investoři měli v plánu vykácet část dubového lesa, který je součástí přírodního parku Draháň-Troja. Veřejnosti zmateně prezentovali Ekocentrum s parkovištěm a založili společnost Rock arena Troja s.r.o..

V případě, že by se účelový projekt napasovaný do mezer v zákoně podařil investorům zrealizovat a moc už nechybělo, došlo by k prolomení zeleného území kolem Botanické zahrady a návodu pro další spekulanty a majitele pozemků, jak parcely zhodnotit bez ohledu na určení pozemku, krajinný ráz Trojské kotliny nebo veřejný zájem.

Vzrostlý dubový les, vysázený za asistence místních obyvatel v 60. letech 20. století, tvoří přírodní protihlukovou bariéru mezi rušným sídlištěm Bohnice a klidovou venkovní expozicí Botanické zahrady. Místem prochází jeden nejčastějších vstupů z Bohnic k cyklostezkám podél Vltavy a navazujícímu parku Stromovka. I z tohoto pohledu by byla škoda, kdyby došlo k defragmentaci ucelené souvislé městské zelené plochy zcela zbytečnou zástavbou, zvláště když už obyvatelé přišli částečně oplocením BZ o lesopark s vyhlídkou.

Občané Prahy potřebují volné zelené plochy v okolí rozpálených panelových bytů k rekreaci, procházkám, venčení pejsků nebo sportu.

V květnu 2016 se iniciativa Proti-plotu proto společně s širokou veřejností a radnicí MČ Praha 8 nekompromisně postavila za 5minut dvanáct proti účelové výstavbě Ekocentra s parkovištěm pro 29 vozidel, restaurací a 34m rozhlednou namísto vzrostlé městské zeleně v přírodním parku Draháň-Troja. Všechny aktivity, které investor v projektu zmiňoval, a díky kterým obdržel souhlasná razítka od kompetentních odborů magistrátu, již má, nebo v brzké době bude mít v rámci nového severního hlavního vstupu 50m vedle Botanická zahrada – příspěvková organizace hl. města Prahy.

Během neskutečných dvou dní MČ Praha 8, MČ Troja, BZ a občané vyjádřili formou petice s 8.509 podpisy a 680 nesouhlasných vyjádření zaslaných na Ministerstvo životního prostředí zásadní NESOUHLAS k záměru výstavby „Naučné a poznávací aktivity – Troja“.  Více ZDE: popis kauzy

Do té doby sebejistý zástupce investorů p.Oubracht si začíná pomalu uvědomovat, že bude čelit tlakům na všech rovinách, které z dlouhodobého hlediska nemůže ustát.

Díky objeveným nesrovnalostem v projektové dokumentaci i ohromnému množství nesouhlasných stanovisek nechalo Ministerstvo životního prostředí ČR spadnout záměr do EIA, kde se velmi detailně posuzuje vliv plánované stavby a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí. Zástupci investora p.Oubrachtovi rovněž nařídilo vypořádat se s více jak 380 stránkami připomínek vč. vypracování dalších studií. Například iniciativa Proti-plotu během prezentace veřejně investora konfrontovala s faktem, že ve vizualizaci účelově zmenšili skutečnou výšku rozhledny, místo parkoviště zakreslili louku s maminkami na dekách, a výšku okolních stromů navýšili o 10m oproti skutečnosti, aby pohledově projekt splňoval pražské stavební předpisy.

Naše vizualizace dle skutečných rozměrů se zakreslením rozpáleného parkoviště pro 29 automobilů už tak idylicky nevypadá. Pod tohle by už žádný úředník souhlasné razítko nedal.

Posledním hřebíčkem byla změna stanoviska Botanické zahrady k napojení na jejich rozvody. Do té doby sebejistí investoři ustoupili. Pochopili, že jejich záměr nemá šanci v tomto místě v žádném případě uspět a lze právem předpokládat, že případný jakýkoliv jiný projekt bude posuzován s ohledem na lokalitu, stejně. Proto přistoupili na nabídku města pozemek směnit nebo odprodat.

Jednání byla vedena v několika variantách, přičemž nakonec byla odsouhlasena varianta přímého odkupu. Trpělivou prací radního Grabein Procházky došlo k dohodě se soukromými investory o odkupu parcely dle zpracované odhadní ceny.

Během vyjednávání majitelé Václav Paparega a Marian Ješko, kteří v roce 2008 zakoupili pozemek od restituentky Vlasty V. za 17.500.000 Kč, se ještě pokusili pozemek prodat přes Sreality.cz  za 36.147.500 Kč. V textu uvedli, že se jedná o komerční pozemek. Výjimečné přípustné So4 opravdu vymezuje přesně, co a za jakých podmínek je v uvedeném území přípustné. Asi i proto si vybrali účelový projekt tzv. Ekocentra, s kterým nakonec stejně neuspěli.

I když už se jednalo o výstřel do prázdna, přesto jsme preventivně jednateli realitní kanceláře Ivo Herichovi zaslali poštou upozornění  s příslušnou dokumentací, z níž vyplývá, že se zástavbou tohoto území nelze perspektivně počítat. Na tento fakt jsme jej výslovně upozornili a oprávněně očekávali, že každého případného zájemce o tento pozemek bude, ve vlastním zájmu, úplně a pravdivě informovat o těchto skutečnostech.

Občané i radnice dali během veřejné prezentace záměru jasně najevo, že o stavbu v podobě účelového Ekocentra s rozhlednou v uvedeném místě nestojí. A vyhráli!

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se připojili k iniciativě Proti-plotu.cz v boji za záchranu lesa v přírodním parku Draháň-Troja. Pokud se občané spojí a podpoří je vedení MČ Praha 8 a následně Magistrát hl. města Prahy, lze zvítězit i nad mnohem silnějším soupeřem. Výsledkem je cenné usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 2.11.2017 schvalující odkup pozemku zpět do vlastnictví města.

Pevně věříme, že vzrostlá zeleň na parcele č.1304/1 vedená v tuto chvíli jako orná půda, bude převedena zpět na les zvláštního určení jako les příměstský se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8 odst. 2 c zákona č.289/1995 Sb., o lesích) pod správu Lesů hl. m. Prahy. Tedy tak, jak tomu bylo před rokem 1970, než došlo k vynětí parcely z lesního fondu viz. historický dokument vynětí LPF-1970-Troja ZDE.

Pokud by se k pozemku podařilo přičlenit další zelené plochy v okolí Botanické zahrady a přírodní památky Velké Skály, přineslo by to občanům sousedícího sídliště i Botanické zahradě větší jistotu, že zelený prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity obyvatel Prahy zůstane nadále zachován a bude tak uchráněn před dalšími pokusy jej necitlivě zastavět.

Velké poděkování patří níže vyjmenovaným i mnohým dalším úředníkům a lidem, kteří nám celou dobu nezištně krok za krokem, pomáhali.

 •  obyvatelům sídliště Bohnice i Troje
 •  primátorce hl. města Prahy Adrianě Krnáčové (ANO)
 •  náměstkyni primátorky Petře Kolínské (SZ)
 •  náměstku primátorky Petru Dolínkovi (ČSSD)
 •  celé Radě hl. města Prahy s radním Karlem Grabein Procházkou (ANO)
 •  zastupitelům hl. města Prahy
 •  vedoucímu péče o zeleň hl. města Prahy Danu Frantíkovi
 •  starostovi MČ Praha 8 Romanu Petrusovi (ČSSD)
 •  místostarostovi MČ Praha 8 Petru Vilgusovi (SZ)
 •  místostarostovi MČ Praha 8 Radomíru Nepilovi (ANO)
 •  předsedkyni finančního výboru Elišce Vejchodské (SZ)
 •  předsedovi komise pro životní prostředí MČ Praha 8 Vítu Cezovi (ČSSD)
 •  Ministerstvu životního prostředí ČR
 •  starostovi MČ Troja Tomáši Bryknarovi
 •  ex-řediteli Botanické zahrady Oldřichu Vackovi
 •  řediteli Zoologické zahrady Praha Miroslavu Bobkovi
 •  obvodnímu mysliveckému spolku Praha 8
 •  Jitce Fašianokové a Dagmar Šustové
 •  redaktorovi týdeníku Naše Praha 8 Oskaru Kuptíkovi
 •  TV Praha Johance Hubičkové
 •  FB skupině Bohnice-Čimice-Troja Jiřího Vítka
 •  Argumentor.cz Lucii Vurbsové
 •  výboru SVJ Trojský Vrch
 •  nadaci VIA

S ohledem na výjimečnou lokalitu i těsné sousedství Botanické zahrady budeme rádi, když hlavní město Praha uchrání toto cenné území pro další generace v rámci souvislé zelené plochy využívané k rekreačním účelům Pražanů i návštěvníků Botanické zahrady a ZOO.

Se stále vyššími nároky na jedince v zaměstnání, zrychlujícím se životním stylem i omezenými možnostmi seniorů, se obyvatelé města snaží kompenzovat stres a únavu sportovními aktivitami či procházkami v přírodě. Tomuto se velmi detailně věnují i zpracované opakované analýzy na objednávku magistrátu tzv. monitoring městských lesů, které dokládají, že zatíženost hlavních parků v Praze typů Obora Hvězda, Divoká Šárka…  Ta každým rokem narůstá.

Dostatek volných zelených ploch, které umožňují bezpečné a sportovní vyžití pro naše nejmenší, je jedním z důležitých aspektů, které lidé v rámci bydlení oceňují.

Tyto prakticky bezúdržbové vzrostlé zelené plochy rovněž čistí vzduch od jemných mikročástic poletavého prachu produkovaného automobily, jsou domovem zvěře a ptactva a snižují výrazně teplotu v bezprostředním okolí.  Z hlediska dalšího rozvoje Prahy a plánovaného zahušťování je proto třeba bezpodmínečně tyto zelené plíce a oázy ve velkoměstech udržovat a chránit před jejich vykácením a zastavěním.

… a to se nám nakonec společně podařilo. Děkujeme

 

Pokud do hlavního proudu umístíte umělou překážku nebo dokonce jej uzavřete, doprava stejně jako voda se rozlije do celého okolí, a paralyzuje vše kolem. A co se stane, když jednu z tras omezíte, druhou uzavřete, třetí začnete rekonstruovat a čtvrtá je stále jen na papíře??? Pak desetitisícům obyvatel na severu Prahy, aby se dostali do práce a škol nezbude nic jiného, než si koupit rogalo 🙂 Ti co mají strach z létání, a není jich málo, si mohou dojít několik kilometrů pěšky na metro nebo využít alternativní objízdnou trasu přes Kralupy… ale pěkně popořádku.

Naštvaní obyvatelé jdou do práce pěšky. Cestou asi měli dost času přemýšlet, koho letos volit, aby se situace už neopakovala..  Foto: PID

V těchto dnech mnoho zodpovědných obyvatel Prahy 8 zamířilo do volebních místností splnit svou povinnost občana České republiky, aby tak podpořili svého kandidáta nebo politickou stranu v rámci probíhajících sněmovních voleb. Většina z nich má ve své volbě už jasno. Pamatují si, co dotyčný politik udělal/a prospěšného pro blaho obyvatel nebo zlepšení kvality bydlení v okolí jejich domovů.

Voleb do Poslanecké sněmovny se zúčastnilo přes 60% všech voličů. Necháme se překvapit, jak jejich názor na lokální a státní politiku posledních let zamíchá s kartami preferencí politických stran.

Samozřejmě najdou se i tací, kteří za přepážkou ještě naposledy nerozhodně prohrabou hromadu lístků s miniaturním písmem, aby zpocenou rukou a bez brýlí našli alespoň ten zaručený tip, který dostali na chodbě ZŠ od sousedky. Jediné, na co si místo jména v tu chvíli vzpomenou je, jak vítězoslavně pronesla: „konečně mi v televizi poběží opět moje oblíbená Ordinace v růžové zahradě namísto těch strašných politických debat“. No i to je život, s kterým se musí politici umět vyrovnat.

Mohlo by se tak zdát, že svět kolem našich domovů se pomalu vrací zpět do poklidných kolejí. Jen to ale jen zdání, dalo by se říci, ticho před bouří…

Bezradní řidiči na fotce právě přišli již o druhou ze tří tras propojující sídliště Bohnice s tunelovým komplexem Blanka. Druhý den byla cedule zakazující vjezd do Troje odborem MČ Praha 7 přelepena – zatím pouze dočasně za předpokladu, že bude nalezena shoda v politické rovině.

Jak jsme Vás podrobně informovali v předchozím článku, v návaznosti na kolapsu veškeré dopravy v severní části Prahy 8, kterou zapříčinilo umístění jediné dopravní značky zakazující vjezd motorových vozidel v ranních hodinách dolů serpentinami do Troje, se dne 9.10.2017 sešli starostové MČ Prahy 7, MČ Troja a MČ Praha 8 s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem zodpovědný za otázku dopravy v Praze. V rámci politického kompromisu byla dohodnuta opatření, která by měla dle jejich názoru přinést zklidnění a vyřešení dopravy v oblasti Troje a Prahy 8.

Průběžný radar nastavený na 30km/h v ranní špičce moc pokut řidičům nerozdá… stejně tak hustou dopravu nevyřeší ani navržené informační cedule.

Iniciativa Proti-plotu.cz však neskrývá výrazné obavy, že soubor navržených dopravních opatření nic neřeší, naopak výrazně zkomplikuje automobilovou i MHD dopravu nejen v oblasti 30.000 sídliště Bohnice, ale zároveň poškodí i další městské části a sníží kvalitu života Pražanů. To je poněkud v rozporu s volebními hesly na billboardech.

Jen pro úplnost doplňujeme, že uzavření ulice Trojská inicializovala na jaře 2017 MČ Praha 8 z důvodu ochrany 300 obyvatel, kteří zde bydlí. Jako důvod uvedla i/ připravovanou kompletní výměnu asfaltového povrchu,  ii/ nevyhovující parametry obslužné komunikace pro tranzitní dopravu cca. 5.000 vozidel, která ulicí po otevření Blanky denně projížděla. Video s vyjádření starosty MČ Praha 8 p.Petruse, proč se rozhodl uzavřít Trojskou (od 1:30)  ZDE.

Dle našich informací starostové MČ Troja a MČ Praha 7 na jednání 9.10 navrhovali opětovné úplné otevření ulice Trojské, případně střídavý provoz nebo otevření ulice Trojská ze severu v ranních hodinách od 7:00-10:00 při zachování volného průjezdu z jihu. Všechny tyto návrhy byly ze strany MČ Praha 8 odmítnuty jako nepřijatelné.

 

Za vznikem sporu stojí jarní uzavření ulice Trojská MČ Praha 8, což přineslo do Troje ještě delší kolony popojíždějících vozidel. Starostovi MČ Troja tak došla trpělivost. Jednou jsme součástí Prahy a není možné uzavírat komunikace na úkor jiných. Řešením by mohlo být zavedení střídavého provozu v Trojské ulici, ráno dolů a odpoledne nahoru – tuto variantu však MČ Praha 8 zatím odmítá.

Nejsme tedy jediní, kteří se domnívají, že dočasným řešením celé nepříjemné situace by mělo být opětovně otevření ulice Trojské po avizované celkové rekonstrukci (i za cenu střídavého provozu/čas). K dispozici by tak byly opětovně alespoň 3 trasy propojující severní oblast Prahy s tunelovým komplexem Blanka s novým přemostění, jehož stavba stála neuvěřitelných 39miliard Kč. Zároveň by došlo alespoň k částečnému snížení zátěže z tranzitní dopravy u obyvatel bydlících v Troji, podél Zenklovi a V Holešovičkách.

I v jiných městských částech Prahy se snaží vyřešit nárůst tranzitní dopravy přes jejich území. Nikde však kvůli tomu nezavírají komunikace jako u nás.

Na jakých konkrétních opatřeních se politici na schůzce 9.10.2017 dohodli?

 • zvažovaná výstavba světelné signalizace na křižovatce Lodžská/ K Pazderkám *  TSK dostala za úkol vypracovat studii
 • úsekový radar v serpentinách 30km/h
 • otočení provozu v Trojské od 1.11.2017, nově by se smělo jezdit pouze směrem dolů
 • instalace světelných informačních tabulí, které každé ráno ukážou přijíždějícím motoristům, že trasa přes Kobylisy i Troju je ucpaná
 • studie dopravy v oblasti

Při pohledu na uvedené body se jedná spíše o regulaci než konstruktivní řešení.

Místo 2 minut Trojskou budu řidiči nově absolvovat 12min okružní jízdu přes celou Troju, kolem ZOO a sídliště Bohnice. Zatížení poznají jak motoristé, autobusy v Troji tak i Pražané bydlící v těsném sousedství ulic. Pokud ulice nevyhovuje parametry, lze je částečně napravit v rámci připravované rekonstrukce a nastavit střídavý provoz. Ráno dolů, večer nahoru a o víkendu bez omezení.

Výsledkem realizace navrhovaných opatření bude jen zahuštění dopravy a uměle vytvořené kolony popojíždějících automobilů vypouštějící exhalace pod okny obyvatel Troje i sídliště Bohnice jak na páteřních trasách, tak nově i vedlejších komunikacích. Následovat budou další a další navazující restrikce a omezení dopravního systému v oblasti s vynaložením vysokých investic. Jak už všichni známe z minulosti, chybné prvotní rozhodnutí už nikdo z politiků nepřizná. Byla by proto škoda neuváženým krokem spustit celou lavinu.

Plánovaná světelná signalizace zastaví v ranní špičce veškerou dopravu z Bohnic a způsobí totální kolaps vč. autobusových linek MHD. Sanitky na polikliniku Mazurská mohou jezdit přes chodník a trávu. Koláž: Blesk.cz

Jedním z diskutabilních návrhů je uvažovaná výstavba světelné signalizace na křížení ulic Lodžská / K Pazderkám. Jak si asi mnoho starousedlíků vzpomene, jednou už v uvedené křižovatce stála a byla nakonec v 90.letech odstraněna jako nepotřebná. Její opětovné umístění by v ranní špičce způsobilo totální kolaps na páteřní komunikaci Lodžská, která odvádí veškerou místní i tranzitní dopravu pryč ze 30.000 sídliště Bohnice.

Popojíždějící kolony kladou výrazně vyšší nároky na psychiku a pozornost řidičů. Stačí chvilka nepozornosti, a komunikace je díky nehodě neprůjezdná. Jedním z takových míst jsou i serpentinky. Po instalaci úsekového radaru budou někteří řidiči raději hlídat tachometr, místo aby sledovali provoz a bílý okraj vozovky bez krajnice. Nebrzděme proto dopravu zbytečnými omezeními.

V případě kolon tak dojde i k ucpání a skokovému nárůstu dopravy na vedlejších komunikacích napojující se na Lodžskou. Tedy ulice Hnězdenské, kde se nachází největší bytový komplex Trojský vrch se 700 byty, SOL a rušné OC Krakov s KFC. Rovněž tak i v Mazurské, kde je poliklinika a odkud vyjíždějí autobusové linky 144 a 177 propojující obyvatele 30.000 sídliště Bohnice s metrem Kobylisy. Asi i málokdo ví, že každé ráno zahýbá do ulice velké množství automobilů rodičů, které své ratolesti na cestě do práce vyhazují před ZŠ Mazurská. Jen s obtížemi, a za cenu prodloužení dojezdového času, se tak stojícími kolonami proderou sanitky záchranné služby vezoucí ze sídliště akutní případy nebo pacienty z/do polikliniky Mazurská. A co na to úředníci z odboru dopravy, kteří v uvedené lokalitě nebydlí? Už avizují realizaci vyhrazeného pruhu pro autobusy. Toto řešení však ulice Mazurská bez výrazných zásahu do parkování, ani krátký úsek Lodžské, neumožňují.

Jsme toho názoru, že pokud se otevře opět ulice Trojská, MČ Troja odstraní značky zakazující vjezd do serpentinek a pak už bude jen na Hlavním městu Praze, aby urychleně začalo s realizací navazujícího pokračování Blanky MO a tlačilo na stát v rámci stále odkládaného a chybějícího severního silničního okruhu SOKP kolem Prahy s přemostěním na Prahu 6. Jen tak může alespoň z části odlehčit oběma městským částem zasažených denní tranzitní dopravou mimopražských řidičů.

Stačí malý impuls, zkrat a dítě Vám vběhne bez rozhlédnutí pod kola. Reakční doba na zastavení prakticky nulová. Uvědomí si následky svého rozhodnutí MČ Praha 8 včas ? Foto: auto iDnes.cz

Navržené nekoncepční opatření může ohrozit nepřímo i děti chodící každé ráno do škol ulicemi sídliště Bohnice. Takovou ulicí bude např. Hnězdenská, kde díky její poloze lze očekávat výrazný nárůst automobilové dopravy, protože řidiči jí začnou využívat automaticky jako objízdnou trasu před ucpanou světelnou křižovatkou Lodžská/ K Pazderkám. V Troji stojí každé ráno strážník MP u přechodu před školou a dbá na bezpečnost pelášících malých školáků. Má už MČ Praha 8 spočítáno, kolik strážníků bude potřeba na všechny stěžejní přechody v Bohnicích každý den?

Na řešení konceptu dopravy v Praze je třeba se dívat jako celek i z pohledu připravovaných projektů, jakým je rekonstrukce páteřní komunikace Zenklova nebo uvažované zavedení tramvajové linky na sídliště Bohnice. To by mimo jiné přineslo další úbytek 2 silničních pruhů v ulici Lodžská. Budou kolony aut následné popojíždět už od Zdib ?

V návrhu politiků rovněž není zohledněn aspekt budoucích vlivů na dopravu v podobě připravované cca. 1-2leté kompletní rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Zenklova pod Bulovkou, případné tramvajové trati do Bohnic nebo výstavby obchodního domu Kaufland v zeleném pásu Na Pazderce, kde investoři z JTH Trend sami v projektu přiznávají, že stavba přinese do uvedené oblasti očekávaný nárůst automobilové dopravy.

V odpolední špičce mezi 16-18:30hod hlavní tahy v Praze přestávají kapacitně stačit.

Iniciativa Proti plotu si je vědoma, že současná nevyhovující dopravní situace zatěžující obyvatele Prahy stálé vyšší hustotou dopravy, není ovlivněna rozhodnutími současných politiků. Jakkoli se zdá obyvatelům uvedený stav aktuálně neúnosný a dramatický, jeho podstata se tiše a postupně rodila po desítky let, jednak rozhodnutím o trasování městského okruhu a jeho realizací bez dalších navazujících opatřeních, stejně jako nepřímým přispěním levných hypoték, které umožnily raketový nárůst půjček na výstavu rodinných domů v okolí Prahy, ale opět už bez navazujících nezbytných dopravních staveb.

S trochou nadsázky použita fotografie s historickým autobusem ŠKODA. V každém případě fantazii, jak přitáhnou více lidí do MHD, se meze nekladou. Expresní linka propojující Prahu 8 s Prahou 6 za zvážení určitě stojí. Foto: Pražský patriot.cz

Paralelním řešením může být i zvýšením atraktivity MHD oproti individuální dopravě za využití nových možností, které dnes máme. Každý den ze sídliště Bohnice odjíždí velké množství obyvatel za prací a do škol na sousední Prahu 6. Automobilem trvá cesta na Vítězném náměstí 15minut, zatímco při využití městské hromadné dopravy (autobus + 2x metro) se jedná o neuvěřitelných 40min. Pro představu pěškyjste tam za cca. 60min. Elegantním a levným řešením oproti tramvajové trati tak může být, za podpory Ropidu, zavedení nové expresní autobusové linky propojující Prahu 8 s Prahou 6 skrze tunel Blanka. Věříme, že mnoho obyvatel by toto možnost uvítalo a nechalo následně svá vozidla doma. Rozhodně by město udělalo radost tímto rychlým spojením i studentům koleje Karlovy univerzity z Troje. Pokud se projekt v testovacím provozu osvědčí, může expresní linka z Prahy 6 klidně pokračovat tunelem ještě dále na Prahu 5.

Rovněž na Ořechovce na Praze 6 se museli vypořádat s extrémním nárůstem dopravy proudící denně z Blanky. Na průjezdné trase zvolili omezení rychlosti na 30km/hod s nastavenou předností zprava. S ohledem, jak komunikace vypadá,  stále mnoho řidičů tuto skutečnost neregistruje, takže kolize a troubení jsou zde nově na denním pořádku.

Doprava v Praze je už v dnešní době komplexní živý systém, kde jakýkoli nekoncepční zásah nebo omezení způsobí kolaps veškeré dopravy nejen v inkriminovaném místě, ale i na opačné straně Prahy, kde by to laik vůbec neočekával. S ohledem na to, že ve hře jsou výrazné investice jak do úprav stávajících komunikací, avizovaného přemostění Vltavy, nových tramvajových tratí nebo P+R parkingu, nepovažujeme tento postup rozhodnutí za ideální.

Informační cedule v ranní špičce jen ukazují to, co každý motorista dávno ví. Ať zvolí jakoukoliv trasu, stejně bude popojíždět v koloně. Tu samou službu Vám dnes nabízí i Google maps, a zdarma.

Společně si musíme uvědomit, že hledáme okamžité řešení krizové situace, kterou zřejmě nelze považovat za definitivní ani trvale vyhovující. Jsme proto toho názoru, že adekvátním řešením by mělo být vypracování studie v rámci krátkodobých a dlouhodobých opatření skutečnými dopravními experty – projektanty, kteří připraví odbornou studii širších efektů jednotlivých opatření s vlivem na dopravu v celé Praze. Průběžné výsledky takové studie by měly být následně projednány s veřejností, kde experti mohou výsledky studie ověřit a případně upravit i díky věcným argumentům a poznatkům vycházejících z každodenních postřehů místních obyvatel.

Nikdo z řidičů netuší, zda se závora na Prašném mostě zvedne za 10 nebo 20minut.. Pokud bude od listopadu zakázán vjezd vozidlům do ulice Trojská směrem nahoru, v odpolední špičce se tím výrazně prodlouží kolony stojících aut. Ty budou popojíždět už od Plynární přes Trojský most, další pak zablokují výjezd z tunelu Blanka. Následuje omezení rychlosti v tunelu na 50km/h a zavření nájezdů do Blanky na Praze 6 nebo Praze 5.. Výsledkem je totální kolaps dopravy na povrchu i z důvodů, že i/ tunel natáhl do oblasti více automobilů  ii/ MČ zklidnili dopravu snížením počtu pruhu (např. Veletržní).

Dopravní studie lze modelováním dopravní situace poměrně jednoduše vytvořit. Víme, že pro podobné případy vlastnil, bývaly útvar hlavního architekta, dnes asi útvar plánování rozvoje města, počítačový program s obrovským množstvím dat parametrů celé komunikační sítí v Praze, včetně komplexních statistický dat o jejich dopravní zátěži v jednotlivých obdobích, dni a hodinách. Do uličních sítí je možné vkládat aktuální údaje o  stavu sítí, do dopravních proudů vkládat odpory v podobě omezení počtu pruhů, omezení rychlosti, jednosměrnosti komunikací, zúžené silniční pruhy kolem tramvajových zastávek, světelnou signalizaci nebo její intervaly. Praha je prostě tak komplexní systém, že otevření výkopu ve vozovce někde na Smíchově se může v důsledku projevit v Troji popojíždějící kolonou z Blanky, což přinese spuštění závor na Praze 6, a následuje kolaps dopravy na Letné a oblasti Holešovic. Stejně tak lze pozorovat vliv vyššího zatížení Troje při stavebních pracech na Jížní spojce.

V nově zrekonstruované ulici Veletržní byl kupodivu položen velmi hlučný hrubý asfalt. Pruh pro kola využívá jen minimum cyklistů. Nebylo by lepší na ušetřeném místě vysadit městskou zeleň, která alespoň částečně vykompenzuje místním obyvatelům exhalace a prach z hustého provozu ?

Jak jsem si vysvětlili, alternativní situace v Bohnicích a Troji lze opakovaně modelovat s různými opatřeními navrhovanými tak, aby na sledovaných úsecích bylo dosaženo potřebných kapacitních parametrů a současně byly zjištěny dopady na okolní části města. Různými opatřeními navzájem působícími lze dosáhnout i jisté optimalizace návrhu s ohledem na současnou funkční infrastrukturu.

Starosta MČ Praha 8 Roman Petrus hájí zájmy místních obyvatel v otázce Troja Horizons. Víme, že se několik měsíců se stavěl proti instalaci světelné signalizace do Bohnic. Podpořme jej proto v jeho úsilí i za cenu varianty dočasného plného otevření ulice Trojské.

Uvedená věc prioritně spadá do odpovědnosti Magistrátu hl. m. Praha, zastoupeného primátorkou, potažmo jí zodpovědných náměstků a jim podřízených odborných útvarů a organizací řešících tuto problematiku. Pochopitelně ze zodpovědnosti nelze úplně vyvinit zastupitelstva jednotlivých dotčených městských části za poslední roky, protože vývoj i konečný stav jim byl dloudobě znám, a to že přesahoval jejích schopnost jej rozpoznat, nijak neomlouvá jejich pasivitu a nečinnost. Jsou to právě oni, zastupující zájmy svých obyvatel Prahy, kteří musí přenést tlak na Magistrat, stejně jako hejtman Středočeského kraje hájící zájmy mimopražských obyvatel.

Žádáme proto magistrátní zastupitelé, naše zastupitele MČ Praha 8 a kompetentní úředníky z odboru dopravy, aby vygenerovali a zajistili opravdový návrh řešení, které by sledovalo primární cíl i za cenu dočasných nepříjemných dopadů pro některé místní obyvatele se závazkem časového horizontu trvání takových opatření a návrhem výhledových opatření konečného řešení (případně jeho etapizace).

Finální studii budoucího pohledu na dopravu v Troji a Bohnicích prodiskutovanou s občanym, by vzhledem k výší proinvestovaných prostředků, měla schválit Rada HMP a potvrdit Zastupitelstvo, stejně jako tomu bylo v případě odkupu pozemku pod Ekocentrem.

S ohledem na tom, že se jedná o výrazné investice do úprav stávajících komunikací či do výstavby nových komunikací, tramvajových tratí, parkingů stejně jako je jisté, že omezeními budou dotčeny zájmy obrovského množství obyvatel Prahy, podnikatelů, firem i složek integrovaného záchranného systému, žádáme, aby vypracovaná a odsouhlasená konečná studie řešení koncepce dopravy v Bohnicích a Troji byla schválena Radou HMP a následně potvrzena rozhodnutím zastupitelstva Hl. m. Prahy.

 

Autorovi článku, který je obyvatelem sídliště Bohnice, k napsání článku stačil selský rozum v kombinaci s 20letou zkušeností v oboru dopravy a logistiky. Přesto uvítá zpracování odborných studií, které výše uvedenou analýzu potvrdí nebo vyvrátí. Pevně proto věří, že v otázce dopravy na Praze 8 nakonec zvítězí zdravý rozum a zájmy obyvatel Prahy, nad dlouhodobými rozpory starostů jednotlivých městských částí. Jsme připraveni společně se s obyvateli aktivně do řešení zapojit.

Ve středu odpoledne vyděsil obyvatele Bohnic pohled na stoupající tmavý kouř z přírodního parku Draháň-Troja. Když následně vyšlehly 10metrové plameny nad koruny stromů, mnohým z nás při představě, že hoří les kam rádi chodíme ze sídliště na procházky, u srdce skutečně zatrnulo.

Požár se po 17hodině rozhořel v místech, které obyvatelé sídliště rádi navštěvují v rámci procházek, venčení pejsků nebo posezení na nedaleké vyhlídce na vinice Salabky. Foto: Pavel Pokorný

Naštěstí v tu chvíli už hasičská vozidla za doprovodu Policie ČR opatrně vjížděla jedno za druhým úzkým chodníčkem do lesoparku směrem k ohnisku, aby jej lokalizovala. Místo požáru se nacházelo pouhých 100m od vzrostlého lesa, který iniciativa Proti plotu společně s obyvateli a starostou MČ Praha 8 nedávno zachránila od vykácení a následné výstavby „Ekocentra“ s parkovištěm.

Každý zásah je náročný nejen fyzicky.. nikdy nevíte, co Vás na místě čeká. Foto: Proti-plotu.cz

Jak se následně ukázalo, příčinou požáru byla stará zahradní chatka nacházející se na okraji lesa, která jako mnoho dalších v oblasti, slouží často k nelegálnímu přenocování bezdomovců nebo jejich dlouhodobějšímu provizornímu úkrytu během zimního období.

Těmto skromným chlapíkům od obyvatel sídliště Bohnice a Troje patří velké poděkování. Foto: Proti-plotu.cz

Díky rychlé a profesionální práci hasičské jednotky z Holešovic se oheň podařilo během 20minut lokalizovat a nerozšířil se tak do sousedního lesního porostu, kde by napáchal větší škody.

V každém případě to nemají s námi lehké..  Jen za posledních pár dní se jedná už o několikátý výjezd na Prahu 8.

Hned čtyři jednotky hasičů vyrazili 12. října 2017 k požáru střechy obchodního centra Krakov. Díky rychlé reakci byly škody minimální. Evakuováno bylo 200 lidí. Stejné Iveco v popředí bylo i dnes v lese. Foto: Marína Dvořáková | Zdroj: Český rozhlas

Začalo to před týdnem žhářem podpálených 2x jurt lesní školky, překvapivého požáru v OC Krakov, hořícího panelového bytu, záchrany ženy ze skály na Bohnické vyhlídce která tam možná zůstala od posledního sousedského grilování 🙂 až po dnešní požár na okraji lesa..

Areál byl postaven jako provizorní za II. světové války. Nakonec slouží hasičům dodnes. Najdete jej na Google mapách na rohu Plynární a Argentinské. Při pohledu na něj je zázrak, že jim ještě nespadl na hlavu. Kdo pak zachrání je ?

Pevně proto věříme, že hasiči z pražských Holešovic se konečně dočkají důstojného a odpovídajícího zázemí, které nahradí ostudné provizorní dřevěné domky z roku 1942 nacházející se v areálu na rohu Argentinské. Zaslouží si to více, než kdo jiný..  Denně riskují své životy pro záchranu majetku a životů obyvatel Prahy.

Nelze dále akceptovat průtahy a odkládání realizace nového hasičského areálu, zvláště když Praha hospodařila s přebytkem přes 12mld Kč.

Po kancelářských prostorech, o celkové ploše 22.400m2 od Skanska Property, se v nově postavené budově Visionary jen zakouřilo. Foto: Adam Vomáčka

Stavět v uvedené oblasti lze, jak ukazuje komerční projekt kancelářské budovy Visionary rostoucí závratným tempem hned naproti. Paradoxně budova s běžeckým oválem na střeše ještě neotevřela a už její patro chybou dělníků zachvátil požár. Tentokrát to daleko neměli.

S ohledem na nedávný kolaps dopravy v severní části Prahy 8 způsobený instalací jediné značky omezující vjezd do Troje, připravovaného nekoncepčního omezení dopravy v Bohnicích i nešvaru, jako je zahušťování sídliště bez ohledu na zoufalé parkování v úzkých ulicích..  je vlastně zázrak, že vůbec vozidla dlouhá přes 10m k cíli dojedou. Všechny tyto aspekty v každém případě prodlužují životně důležité dojezdové časy složek záchranného systému. Každý ze záchranářů Vám přitom potvrdí, že rozhodující pro zdárný zásah jsou první minuty. Tak uvidíme, zda nakonec zvítězí v otázce avizovaných změn v dopravě na Praze 8 opravdu zdravý rozum.

Oheň v panelovém domě se díky umakartovému jádru a stoupačkám rychle šíří do vyšších pater. Času opravdu není nazbyt. Často poslední záchranou je hasičská plošina operující do záchranné výšky cca. 37-44m. Zdroj: Týden.cz

Aktuálně zahájení stavby nového hasičského komplexu s investicí 350mil se plánuje na příští rok 2018, ale již dnes je zřejmé, že termín výstavby bude opět dle všeho posunut.

Určitě je to k zamyšlení pro všechny politiky, kteří se na nás v těchto dnech usmívají z billboardů a lamp pouličního osvětlení v kampaních v ceně realizace nového hasičského centra. Záslužné činy zcela jistě dlouhodobě přinesou více hlasů voličů, než prázdná hesla, která z plakátů po pár týdnech vymaže podzimní počasí.