Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Čas v letošním roce skutečně neuvěřitelně letí. Připravili jsme pro Vás proto další číslo zpravodaje z oblasti Troje a v pokračování pak i z Bohnic. Dozvíte se důležité informace i zajímavosti z okolí Vašich domovů, o kterých se jinde nikde nepíše. Pohodlně se tedy usaďte s šálkem horké kávy nebo čaje, a začtěte se do článku.

Výstavba na okraji louky Velké skály

Obrátilo se na nás už několik obyvatel s dotazy ohledně odstranění veškeré vzrostlé zeleně na západním okraji louky na Velké skále z důvodu připravované zástavby.

Cedule informující o vydaném stavebním povolení č.j. MCP8 262384/2020/OV.Ves, které nabylo právní moci dne 27.3.2021, s termínem dokončení 31.12.2022. To je pravděpodobně i hlavním důvod zahájení přípravných prací, kdy bagrem došlo ke shrnutí veškeré vegetace z pozemku. Foto: Jana Chlustinová

Vlastníkem pozemku č.1101/14 k.ú. Troja je společnost Paeonia Invest a.s. patřící úspěšné české tenisové hráčce. Zarostlý pozemek, v katastru vedený jako ovocný sad, dlouhé roky ležel ladem a evokoval tak u obyvatel pocit, že je součástí sousední přírodní památky. Nicméně dle stávajícího územního plánu Hl. m. Prahy se jedná o plochu zastavitelnou a vymezenou jako území čistě obytné OB-A.

V místě má dle investora vzniknout „Vila Troja“ – novostavba podsklepeného rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími, zastřešená plochou střechou. Stavba se nachází v ochranném pásmu přírodní památky Velká skála. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy tedy musel k této činnosti v ochranném pásmu přírodní památky vydat svůj souhlas.

Přírodní památka Velká skála v celé své podzimní kráse. Foto: Lukáš Pecháček

Místní obyvatelé vyjádřili rovněž i obavy, že dojde k zablokování pěší cesty na pozemku č.1101/15 k. ú. Troja, která po jižním okraji pozemku vede z ul. K Haltýři na louku pod vrchem Velká skála. Z obytného komplexu Velká skála se jedná o poslední zbylý přímý průchod na louku.

Jedná se o tento vstup. Jižní část pozemku parc. č. 1101/14 je k průchodu na louku klíčová. U ul. K Haltýři sice stezka začíná na neoplocené části pozemku parc. č. 1101/15, ale poté pokračuje po jižní části pozemku parc. č. 1101/14. Stezka takto vede přinejmenším od srpna 2002. 

Doporučujeme sousedům obrátit se na MČ Praha 8 s dotazem, jak je v rámci stavebního řízení ošetřeno zachování pěší průchodnosti územím během výstavby.

V plánu péče přírodní památky Velká skála k zásadám využití ochranného pásma (OP) se přímo uvádí: „Nevyhovujícím využíváním OP by byla exploatace pro výstavbu obytných či jiných objektů, zpevněných komunikací a ploch, sportovišť apod.“ A dále ještě: „Ochranné pásmo by bylo vhodné využít na soustředění návštěvníků území mimo centrální části“. V praxi to tedy znamená udržovat stávající pěšiny a cesty. Proto by tato cesta i do budoucna měla zůstat zachována.

Z prezentace investora k zástavbě na svahu v místě zrušených zahrádek Šutka.

Jedná se vlastně i o ukázku, co by se dělo v případě rozšíření zastavitelných ploch v přírodní lokalitě Trojské kotliny. Na tomto příkladu lze porovnat, co je prezentováno o budoucí výstavbě v reklamních materiálech Zahrádek Šutka a podkladové studii Šutka zázemí, kde se píše o zachování stávající zeleně a obytné krajině, o šetrných domech v zeleni kde budou lidé bez aut.. apod. A jak to pak vypadá ve skutečnosti, kdy bagr veškerou vegetaci na pozemku odhrnul na hromadu, a ani jeden strom nezachová, vidíte zde. K tomu se vážou nákladní Tatry odvážející ohromné množství zeminy pryč, přivážející beton a další stavební materiál přes komunikace, které nejsou na takovou zátěž dimenzované. Tématu se budeme dále věnovat.

Veřejné projednání změny územního plánu kolem Šutky

Vizualizace záměru „Sportovního zázemí Šutky“, kde více jak 1/2 plochy zabírá nová výstavba s očekávaným nárůstem dopravy v celé oblasti. Zdroj: Lexia

Dne 9.11.2022 proběhlo veřejné projednání bodu Z 3521/28 v prostorách CAMPu na Praze 2. Společně se spolkem ARNIKA a několika sousedy jsme se projednání osobně zúčastnili.

Úřednice z odboru územního rozvoje MHMP odříkávají v sále CAMPu připravené podklady k územní změně Z 3521/28. To ještě netuší, co je čeká..

Přítomné úřednice z odboru územního rozvoje MHMP, stejně tak autorku studií vlivu na udržitelný rozvoj, a pány z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy jsme konkrétními a jasnými dotazy evidentně zcela zaskočili a většinu dotazů nedokázali zodpovědět.

Odříkaná připravená prezentace se tak zhroutila jako z domeček z karet. Nedozvěděli jsme se ani, jaký je tedy konkrétní přínos pro obyvatele výstavbou záměru „Sportovního zázemí Šutky“, když ve skutečnosti dojde k zmenšení ploch zeleně a sportu na úkor developerské zástavby.

Zcela bezradní úředníci pak nakonec neochotně potvrdili, že ke změně vydali nesouhlasné doporučení s ohledem na očekávané problémy z hlediska dopravy, případně mají k záměru „vlažný“ přístup, nicméně z pozice úředníků jednají na popud zastupitelů, kteří záměr schválili.

Naopak politici mají důvod se usmívat. Složení Rady MČ Praha 8 pro volební období 2022-2026, která rozhoduje o všem na území Prahy 8. Tito konkrétní politici posílají do světa po dohodě s investory všechny návrhy, a úředníci pak jen plní jejich zadání. Foto: MČ P8

Připomeňme si, že i v této kauze jsou silně zainteresovaní politici ANO, STAN a další z MČ Prahy 8. Ovlivňují tak už několik let celý řetězec schvalování účelovými či nepravdivými tvrzeními a neposkytnutím zpracované studie před hlasováním zastupitelům. Jako důležitý důvod změny ÚP předkládají přislíbenou kontribuci ve výši cca 20 mil Kč, kterou má radnice za cca miliardové zhodnocení soukromých pozemků zástavbou od vlastníků dostat.

Podrobně jsme už vše popsali v předešlých článcích. V zákonné lhůtě do 16.11.2022 jsme proto společně s dalšími odeslali zpracované písemné připomínky. 

 

Kollerovu vilu v Troji již nehledejte

Nedostatek volných pozemků k zástavbě vede investory k tomu, že nakupují i dlouho opomíjené zatížené brownfieldy, stará nákupní centra, a pokud leží na atraktivním místě, tak klidně i luxusní vily (např. tu fotbalisty Kollera pod loukou Velké Skály). Ta vyrostla na hraně Trojském svahu před lety i přes připomínky úřadů. 

Nový majitel ovšem Kollerovu vilu i se zahradou doslova srovnal se zemí, aby si v místě postavil projekt podle svých představ.

Zaznamenali jsme zpracovaný projekt citlivě zasazený do okolní přírody. Evidentně se do vkusu miliardáře netrefil.

Dnes v místě stojí obrovská betonová kostka nerespektující pohledovou hranu Trojského svahu, ani přírodní památku Havránka v těsném sousedství. Pokud by důsledně politici a úředníci trvali na dodržení územních limitů a stanovených koeficientů, pak trendu obměny nevyhovujících budov za nové v metropoli nelze asi nic vytknout.

Tenisový klub Troja nahradí viladomy

V hledáčku developerů jsou poslední roky i přírodní území a sportovní areály, tedy důležité a nenahraditelné plochy vymezené pro volnočasové aktivity Pražanů. V metropoli jich je stále málo a je evidentní, že nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu vede u současné generace dětí k nebezpečné obezitě vč. dalších přidružených zdravotních a psychických problémů.

Jen v našem okolí jsme zaznamenali snahy zastavět např. koupaliště Na Stírce (městem zachráněno), moderní tenisový Pádel klub v Písečné, část pozemků kolem Šutky vymezených pro sport, nebo zmíněný Tenisový klub Troja naproti ZOO. Zde získal investor JRD už povolení pro výstavbu dvou bytových domů, a nic už mu nebrání tenisovou halu zbourat. Informovali jsme Vás o tom cca před rokem a půl. Dochází tak k dalším zahušťování uvedené oblasti Troje. Nicméně připravovaná zástavba se alespoň nachází v místě, kde už něco stálo. 

Hrozí postupná zástavba i v místě vinice Salabka?

Trojská kotlina vytvarována po staletí řekou je každoročně oblíbeným výletním místem milionů návštěvníků Zoologické, Botanické zahrady, Trojského zámku a přírodního parku Drahaň-Troja.

Pohled na pohádkový Trojský zámek a okolí. Nelze se divit, že by zde uprostřed zeleně chtěl každý i bydlet. Foto: Martin Čech

Na svazích pak kouzelnou atmosféru dotváří barevné listy a hrozny z vinice sv. Kláry, Zilvarova a Salabka. Věděli jste ale, že Salabka je nejstarší vinicí v Praze? První zmínku o ní nalezneme už z roku 1226. Zdejší unikátní podloží oceňoval už král země české a císař římský Karel IV.

Své jméno pak získala v 18. století po zakladateli Janu Kašparu Salabovi. Později byla vinice zrušena a dlouhá léta ležela ladem.

Novodobá historie vinice Salabky se začala psát v letech 1954–1955, kdy byla vinice obnovena nově vzniklým Státním statkem hl. m. Prahy. Z tohoto období se dokonce zachovalo několik řádků původních keřů Ryzlinku rýnského, které patří k nejstarším svého druhu v Čechách a stále produkují jedinečné víno.

V rámci vinařské soutěže Vinalies Internationales v Paříži 2020 bylo trojské víno La Coquine – Chardonnay 2017 ze Salabky oceněno stříbrnou medailí a zařazeno do průvodce 1.000 nejlepších vín.

Dnes je viniční trať Salabka s rozlohou 4,5 ha největší v Praze. Díky stabilním klimatickým podmínkám, umístění na jižních svazích a specifickému složení půdy rodí výtečná vína.

V roce 2013 prošla usedlost s okolím rozsáhlou citlivou rekonstrukcí a došlo i k výstavbě viničního zázemí pro celou vinici. Pozemky viniční tratě patří dle katastru hned 4 majitelům, nicméně podle stále stejného traktůrku jezdícího po celé vinici usuzujeme, že Salabku obhospodařuje pouze jeden z nich.

Úchvatná podzimní paleta barev při pohledu z vyhlídky přírodní památky na vinici Salabka a okolní přírodu. Představa, že toto místo by mělo být postupně zastavěno příjezdovou cestou a stavbami je zcela nemyslitelná. Foto: Andrea Vojkůvková

Proto nás překvapilo úsilí majitele pozemku č. 1271/1 k. ú. Troja vybudovat samostatný sjezd na pozemek vinice pomocí vjezdové rampy a opěrných zdí s napojením na rušnou komunikaci K Pazderkám.

Tato snaha vychází z rozhodnutí ze dne 2.7.2013 v rámci stavebního povolení, které dle našeho názoru by mělo být již neplatné. Možná i z tohoto důvodu vlastník usiluje o nové povolení v rámci zahájeného územního a stavebního řízení. V místě napojení v ulici K Pazderkám dne 29.11.2022 v 9:00 proběhne ústní jednání.

Pokud je důvodem zajištění obslužnosti vinice, přijde nám navržené dopravní řešení za cca 3.000 000 Kč nadbytečné s přihlédnutím na již budovanou dlážděnou cestu nad celou vinicí Salabka – viz. obrázek. Zdroj: IPR hl. m. Prahy

Za snahou vybudovat napojení vinice na ulici K Pazderkám může být tak dle našeho názoru i možná výstavba druhého viničního domu, a v budoucnu případné další zástavby na místě současné vinice.

Někdy kolem roku 1997 totiž udělil stavební úřad souhlas s umístěním viničního domu (výrobny vína) pro obsluhu vinice. Výrobna byla následně skutečně vybudována na ploše cca 230 m2 v rámci usedlosti Salabka.

Dnes je ovšem vinice rozdělena hned na 4 pozemky patřící různým majitelům. Paradoxně minimálně dva z dalších majitelů tak chtějí souhlasu využít, a vybudovat na svém pozemku rovněž viniční dům.

Třetí majitel se pak už několik let snaží prodat svůj pozemek s přepracovaným projektem dalšího „viničního domu“ ve tvaru talíře. V roce 2019 byl pozemek s projektem v nabídce za 135.000 000 Kč.

Projekt z dílny AV Architekti je rozhodně zajímavý. Svým pojetím má ovšem s viničním domem pramálo společného.

Připomíná tak spíše luxusní bydlení na vinici a správně by neměl být tento záměr v sousedství přírodní památky Salabka povolen.

Dne 6.10.2022 pak v místě zamýšlené výstavby proběhlo místní šetření. Proti záměru se postavila i MČ Praha Troja. I dle našeho názoru jižní svah vinice Salabka by měl zůstat ucelený bez dalších budov s ohledem na přírodní charakter cenného území. Historické vinice jsou nedílnou součástí Troje a dělají jí tím, čím je.

Rekonstrukce Bohnického sběrače při ulici K Pazderkám

Začala postupná rekonstrukce kanalizace Bohnického vodního sběrače, který odvádí dešťovou a splaškovou vodu ze severu přes Troju do čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Potrubí vede v místě chodníku podél vinice Salabka.

Kapacita sběrače je v období dešťů nedostatečná. Silný vodní proud opakovaně rozebírá dlažební kostky v ulici Jiřího Jandy, a s dalšími kameny a štěrkem je po silnici nese až dolů k Zoologické zahradě. Zadavatelem zakázky je Hlavní město Praha.

Shodou okolností nedílnou součástí zakázky financované z veřejných prostředků na rekonstrukci infrastruktury je i příprava pro zasíťování soukromého pozemku parc. č. 1270/1 k.ú. Troja, jehož majitel, jak jsme popsali výše, usiluje o vybudování připojení s ulicí K Pazderkám. Jedná se nejspíše o „protislužbu“, že umožní na 4.8 m svého pozemku stavební práce. Evidentně tedy i tímto krokem majitel směřuje vše k výstavbě 2. nebo 3. „viničního domu“ na Salabce.

Pokud se zasíťované pozemky s komunikací následně dále rozparcelují na více částí, zajímá nás, co bude bránit tomu, aby si i další noví majitelé nepostavili také své „viniční domy“ na historické vinici Salabka?? Ta svou danou funkcí je určena k pěstování vinné révy, nikoliv k výstavbě. Rozhodnutí tedy leží na politicích MČ Troja a úřednících stavebního úřadu MČ Prahy 7 / MHMP.

V následujícím pokračování II. části se podíváme společně na zajímavosti a novinky z oblasti Bohnic, které jsme pro Vás v rámci iniciativy Proti-plotu zaznamenali.

Advertisement

Read Full Post »

Paleta barev v kontrastu s modrou oblohou vykouzlila i letos úchvatná zákoutí v Bohnicích a Troji, která obyvatele sídliště a návštěvníky z celé ČR vylákala do okolní barevné přírody užít si slunečné babí léto. Jak dlouho bude ještě zdejší zeleň existovat, je ovšem otázkou..

Všemi barvami hrající podzimní příroda Trojské kotliny v kombinaci s výhledem na Prahu je skutečně impozantní. Nejspíš proto láká jako magnet miliardáře a developery, aby jí zastavěli. Překvapivě jim k tomu pomáhají politici MČ Praha 8. Foto: Barbara Herza

Neznáme žádnou jinou přírodní lokalitu v Praze, na kterou by byl vyvíjen takový enormní tlak změnit územní plán a zastavět, tak jako je tomu u nás v Trojské kotlině!

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Připomeňme si v rychlosti základní fakta o EIA k záměru OD Kaufland Bohnice z ledna 2022. Jak jsme Vás informovali, odbor ochrany životního prostředí MHMP obdržel neskutečných 1.765 nesouhlasů od obyvatel, Magistrátu Hl. m. Prahy, MČ Troja a MČ Praha 8. Přesto neuznal prakticky žádnou připomínku a dne 22.6.2022 rozhodl, že záměr Kauflandu nemůže mít významný vliv na životní prostředí a „nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona“. Úřad zcela jednostranně vycházel pouze z podkladů investora, které byly až na výjimku nekriticky převzaty.

V době posuzování záměru „OD Kaufland“ v EIA měl životní prostředí Hl. m. Prahy v gesci dnes již bývalý náměstek primátora Hlubuček, obviněný z organizovaného zločinu a korupce. Foto: Vít Šimánek, ČTK

k
Po přečtení 65str. rozhodnutí člověk musel získat dojem, že si akorát dočetl brožurku s nakopírovanými citacemi z dodaných podkladů investora JTH, a nikoliv stanovisko nezávislého úřadu HMP, který by se neměl spoléhat pouze na data jedné strany, ale vše si řádně ověřit, a posoudit skutečný vliv stavby na životní prostředí a veřejné zdraví.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

V pondělí dne 26.9.2022 proběhlo setkání občanů Bohnic a Troje se senátorem za Prahu 8 Lukášem Wagenknechtem v otázce Kauflandu. Za záměrem postavit rušný hypermarket naproti Botanické zahradě v Troji i přes nesouhlas veřejnosti a všech institucí, stojí od roku 2016 teplický miliardář Jaroslav Třešňák.

Termín schůzky byl senátorem zvolen až po volbách, aby setkání nebylo prezentováno jako předvolební kampaň.

Přes sychravé počasí a pracovní dobu dorazilo na neformální setkání cca 50 obyvatel od miminek v kočárku až po seniory. Z důvodu permanentního hluku ze sousedních rušných komunikací bylo třeba hodně zvýšit hlas, a potvrzovalo to tak oprávněné námitky obyvatel, že hluk a intenzita provozu i bez plánovaného hypermarketu v oblasti výrazně narostla, a stává se skutečně obtěžující.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Pravidelně vždy před komunálními volbami vykukují z přecpaných schránek barevné volební noviny většiny kandidujících stran. Politici se předhánějí ve slibech, vyzdvihují co pro obyvatele udělali, a nabízí zaručené recepty na řešení nejpalčivějších problémů. Nebudeme rozebírat, že některé z nich už mohly být (vy)řešeny ve volebním období 2018-2022, kdy dotyční vykonávali svou funkci na radnici.

Evidujeme ovšem i množství sporných projednaných bodů, které se do volebních novin evidentně nehodí.. navrhli je a odhlasovali konkrétní politici za uplynulé 4 roky ve prospěch soukromých investorů, často bez vědomí obyvatel nebo proti veřejnému zájmu. Může to být tedy důvod, proč nyní někteří z nich náš předvolební dotazník nevyplnili a nechtějí nést veškerou zodpovědnost za svá hlasování v rámci jednotného stanoviska koalice.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

S přihlédnutím na množství informací jsme se rozhodli rozdělit předvolební speciál do dvou částí, kde první část naleznete níže a druhá část bude následovat o den později.

Rozběhlá předvolební kampaň v posledních dnech doslova zaplavila celou Prahu tisíci billboardy, poutači a reklamami na lavičkách s tradičními sliby a hesly politických stran. Ti, co mají neomezený rozpočet a často skryté peníze i od developerů, jsou logicky vidět na každém rohu a domě.

Ti menší nebo poctivější, pak chybějící prostředky do reklamy často nahrazují především osobním kontaktem venku mezi obyvateli. Je však evidentní, že politici neváhají investovat miliony, aby získali pozornost a získali důležité hlasy od Pražanů pro udržení se na svých komunálních postech i pro další období 2022-2026. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Volby se blíží a občané se začínají ptát, koho letos vlastně volit?? Tradiční sliby a politická hesla jsou fajn, ale jsou nic neříkající ve vztahu ke konkrétním záměrům v okolí našich domovů a ochraně zeleně. Komunální politika přitom významně ovlivňuje životy a kvalitu bydlení více, než si často připouštíme.
g
j
Občané Bohnic a Troje mají právo poznat ucelený názorový přehled jednotlivých veřejných lídrů na stěžejní body z naší lokality, aby se následně mohli dle svých osobních priorit rozhodnout, komu dát svůj hlas.
dh
Proto jsme v rámci občanské iniciativy Proti-plotu letos poprvé připravili elektronický předvolební dotazník, který byl odeslán dne 14.9.2022 všem politickým uskupením kandidující na radnici MČ Praha 8.
d
Za dva dny jsme obdrželi zpětnou vazbu nebo vyplněný dotazník od všech politických uskupení, kromě následujících 4x stran: ODS, Patrioti, TOP 09 a STAN, ANO 2011. Jak jsme všechny informovali, pokud některá strana dotazník do pondělní 10:00 hod nepošle – doplníme z vlastních ověřených zdrojů jejich dosavadní přístup a pohled, aby to nebylo nefér vůči ostatním.
g
Začátkem příštího týdne ucelené výsledky zveřejníme v předvolebním speciálu 2022 na našich stránkách www.proti-plotu.cz
✅

Read Full Post »

Iniciativa Proti-plotu se velmi ráda připojila i do podzimní celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko, jejímž cílem je aktivně bojovat proti černým skládkám a nepořádku v českých městech, vesnicích a přírodě. S ohledem na pěkné slunečné počasí jsme nepočkali na oficiální den 17.9.2022 a jak je už naším zvykem, pustili se do toho hned 🙂

V nepořádku se žít nedá, o tom ví i divoká zvířata. Uklizený domov, ať už byt, dům či zahrada, vypadá mnohem lépe a je zdravější, než kdyby byl plný rozkládajících se odpadků. A stejné je to s přírodou kolem našich domovů.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Čas vymezený úřadem Odboru životního prostředí hl. m. Prahy pro odeslání odvolání na MŽP v pondělí 25.7 23:59 skončil.

Děkujeme všem, kteří se i přes probíhající dovolené a letní prázdniny připojili k iniciativě Proti-plotu, a rozhodli se poukázat na podivný obrat odboru Magistrátu, který nejen že neakceptoval prakticky žádnou z tisíců obdržených připomínek, ale popřel i své vlastní z EIA Kaufland 2018. Stejně tak i zvolený termín s běžící lhůtou rozhodně nebyl náhodný. Více už v krátkém článku níže.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Odbor ochrany prostředí MHMP (oddělení posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel neskutečných 1.765 nesouhlasů od obyvatel za pár dní na konci ledna, a dále důležitá vyjádření požadující EIA s připomínkami od Magistrátu Hl. m. Prahy, MČ Troja a nakonec i MČ Praha 8.

Přesto po 5 měsících rozhodl (ke stažení ZDE), že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a proto „nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona“. Při zpracování rozhodnutí úřad celkem evidentně vycházel pouze z podkladů oznamovatele, které byly až na výjimku téměř nekriticky převzaty. A to i přesto, že nejsou v pořádku, nebo byly investorem zamlčeny podstatné skutečnosti.
(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Older Posts »