Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pojďme se společně podívat detailněji na záměr, který připravuje hlavní město Praha. V následujích řádcích zjistíte vše o záměru, který přivede s lanovkou do Bohnic i větší dopravní ruch, parkující automobily cestujících, prodlouží intervaly autobusů a může být důvodem pro zavedení modrých zón na sídlišti. Týká se to tedy nepřímo všech obyvatel sídliště Bohnice.

V rámci aktuálně probíhajícího zjišťovacího řízení EIA je nyní ta správná chvíle požadovat případné úpravy projektu, dořešení nevyřešených otázek nebo jeho celkové přehodnocení.

Každá mince má dvě strany, proto i projekt lanovky má bezesporu vedle negativních aspektů i ty pozitivní, jakým je přímé a rychlé propojení s Prahou 6 a ZOO. Je tedy na radnici MČ Praha 8 a obyvatelích, aby zasláním relevantních připomínek byly stanoveny hranice a jasné podmínky pro posuzování stavby lanovky na životní prostředí a veřejné zdraví.

Pokud máte z lanovky nebo nepřímých vlivů provozu (např. nedořešené parkovaní) obavy, případně by jste rádi zahrnuli do projektu chybějící požadavky pro udržení kvality bydlení obyvatel, nebo jste v obsáhlém oznámení ZDE nalezli nesrovnalosti, adresujte všechny vaše připomínky podepsané celým jménem, Vaší adresou, datumem narození, a s předmětem „EIA stavba č. 44595″ nejpozději do 11.5.2020 23:59 jednou z následujích možností:

i.) zaslat připomínku na emailovou adresu: posta@praha.eu

ii.) poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

Magistrát HMP, Odbor ochrany přírody, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

iii.) nebo osobně v pondělí donést v úřední hodiny na jakoukoliv podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy

Po odeslání emailu Vám přijde z podatelny potvrzení o zaevidování s varováním, že bez následného potvrzení nebo el. podpisu není připomínka platná. Dle vyjádření z MHMP evidují všechny obdržené připomínky a není třeba na to reagovat.

Kdo s návrhem přišel ?

S projektem lanovky z Podbaby přes ZOO do Bohnic přišel na konci svého funkčního období tehdejší radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Další návrh lanovky mezi Prahou 1 a Letnou, financované ze soukromých zdrojů, byl starosty i IPRem odmítnut.

První rozpracovaná verze, která se v roce 2018 dostala do rukou iniciativy Proti-plotu.

Jak je patrné, předložený zajímavý návrh bez konzultace s ostatními radními se přesto chytil. Pracuje s ním proto i současná koalice Piráti, Praha sobě a TOP09 Magistrátu hl. m. Prahy. Byl připraven podrobně zpracovaný záměr doplněný studiemi a stanovisky dotčených odborů. Nyní projekt leží na Odboru ochrany prostředí MHMP v rámci zjišťovacího řízení – veškeré doklady ke stažení ZDE.

Varianty trasování 4. lanové dráhy v Praze byly zpracovány v tzv. „Studii proveditelnosti lanové dráhy.. “ zpracované v červenci 2018 sdružením firem Egis Rail, Ropid a CEDOP. Ve studii bylo popsáno několik variant technického řešení a umístění lanovky, nazvané podle barvy ve výkresu: žlutá, červená, zelená a fialová.

Rada hl. města Prahy dne 4.5.2020 vydala Usnesení č. 845, ve kterém souhlasí s koncepcí propojení Prahy 6 – Troje – Prahy 8 veřejnou dopravou a nařídila řediteli DP a dalším na projektu plně spolupracovat.

Základní technická data:

Vybrána byla lanová dráha v červené trase Bohnice-Troja-Podbaba“ vedená nad areálem čističky odpadních vod, a to především z následujících důvodů:

 • propojení levého a pravého břehu Vltavy v místě, kde dosud chybí dopravní infrastruktura
 • odvedení části dopravy mezi Prahou 6 – Prahou 8 z centra města
 • odlehčení Troje zatížené víkendovými návštěvníky ZOO
 • levnější a rychlá varianta (cca. 1.5mld Kč) oproti tramvajové trati
 • zahrnutí lanovky do Pražské integrované dopravy (PID) s přestupem na příměstský vlak
 • zkrácení doby přepravy do Dejvic a centra
 • pražská atrakce s napojením na ZOO a Botanickou zahradu.

Trasa vychází z Podbaby, mezilehlá stanice Troja bude západně od okraje ZOO, koncová stanice se strojovnou je naplánována na okraji sídliště Bohnice.

Posuzovaným záměrem je výstavba a provoz lanové dráhy se třemi stanicemi Podbaba – Troja – Bohnice, která bude provozovaná v systému MHD. Délka lanovky bude 2,24 km.

Délka trasy 2.240   m
Rychlost mezi stanicemi 6,5   m/s
Přepravní kapacita 2.000 – 4.500   lidí/h/směr
Kapacita kabin 35   osob
Minimální doba pro výstup 26,25   s
Čas pro výměnu cestujících 127,7   s
Rychlost při nástupu / výstupu: 0,15   m/s
Průměrná rychlost brzdění 0,7   m / s²
Jízdní doba pro cestující: 6,9   min.
Provozní rychlost 19,4   km/h
Interval 63,0   s
Počet kabin 17 kabin

Lanovka má mít celkem 17 kabin, kde kapacita každé kabiny je 35 osob. Ilustrační foto.

Kabiny budou uzavřené a klimatizované, bez možnosti otevřít okna. Podlaha kabin bude dimenzovaná tak, aby odolala případnému výbuchu metanu ze stáčírny BioCNG v areálu ÚČOV.

Udávaná přepravní kapacita činí 2.000 osob/hod/směr, maximální pak 4.500 osob/hod/směr.

Provozní doba bude pouze přes den, od 6:00 hodin do 22:00 hodin. Odhadované vytížení lanovky Ropid očekává cca 5.150 osob/den/směr.

Záměr zatím není v souladu s územním plánem hl. m. Prahy. Podnět na změnu územního plánu podal Odbor investiční MHMP v září 2019 pod č. j. P392/2019 na Odbor územního rozvoje MHMP.

Dodavatel lanovky nebyl dosud oficiálně vybrán.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ:

Předpoklad zahájení stavby: březen 2023

Předpoklad dokončení stavby: září 2023

Předpokládaná doba výstavby: 6 měsíců

***********************************

V místě tří stanic lanovky dojde na celkové ploše 4.059 m2 k odstranění zeleně a hrubým terénním úpravám. Předpokládá se vykácení cca. 43 – 48ks dřevin.

Mezi stanicemi má stát pět vysokých sloupů lanovky.

Pro výstavbu bude nutné vybudovat železobetonové základy stanic a 5 sloupů lanovky. Sloupy lanovky budou z ocelové příhradové konstrukce. Stanice budou železobetonové vyzdívané objekty. Kabiny budou kombinované z oceli, hliníku, kompozitu a plexiskla.

Plánuje se využití technologie tzv. třílanového systému, který rozděluje funkci lan na jedno tažné a dvě nosná, což mimo jiné garantuje stabilitu kabin do rychlosti větru 100-110 km/h. Zdrojem energie pro provoz lanové dráhy bude elektřina.

Lanová dráha je navržena se třemi stanicemi – dolní stanice Podbaba, mezilehlá stanice Troja a horní stanice Bohnice. Strojovna lanovky s elektromotorem bude v Bohnicích.

Půdorysy budov s výškou naleznete v tabulkách níže.

Mezi stanicemi bude zapotřebí vybudovat pět podpěr. Dvě podpěry budou umístěny na Císařském ostrově, zbývající tři podpěry na pozemcích v k.ú.Troja situovaných severozápadně od ulice K Bohnicím (travnaté a zalesněné pozemky bez zástavby), viz. situační plánek.

Situační plánek umístění stanic a podpěr.

V oblasti Troje se nachází cenná území hodnotných biotopů, nesmí zde dojít ke kácení dřevin a musí se minimalizovat negativní vlivy na faunu a flóru.

Co když se něco stane ?

Bezpečnostní systém umožní odpojení kabin od pohonu a ty následně samovolně sjedou do níže položené stanice. Cestující tedy budou evakuováni ve stanicích a nebude nutné je evakuovat po trase lanovky. Navrhované řešení tak umožňuje výstavbu lanovky v popisované trase bez nutnosti vykácení stromů pod lanovkou v plochách vzrostlé zeleně.

Přechod nad stavbami je dán především ochranou systému v případě požáru okolních budov. Doporučená výška (vzdálenost kabin od střechy budov) je 20 m a vzdálenost mezi kabinami a boční částí budov je 8 m.

Tento odstup může být snížen na několik metrů, pokud budou přijata určitá opatření k co nejrychlejšímu zjištění požáru, například systém detekce požáru přímo spojený se střediskem řízení provozu.

Trasa v poslední červené verzi vede nad areálem Ústřední čistírny odpadních vod a již mimo výběhy ZOO. Zároveň je navržena, aby nekolidovala s případným tramvajovým mostem Podbaba – Troja *

*  podle Strategie rozvoje tramvajových tratí se počítá s realizace tratí Kobylisy-Bohnice a Podbaba-Suchdol do roku 2030. TT Podbaba-ZOO-Bohnice pak s realizací po roce 2030. Lanovka je projektována v synergii s těmito záměry.

Obyvatelé Bohnic tramvajovou trať dlouhodobě nepovažují za svou prioritu a preferují elegantnější a levnější řešení v podobě např. elektrobusů s dobíjecí stanicí, které zajistí dopravní obslužnost celého sídliště.

DOPRAVA V BOHNICÍCH PO OTEVŘENÍ LANOVKY:

Jak je v záměru uvedeno, vzhledem k tomu, že lanovka v plánované trase doplňuje chybějící dopravní propojení Bohnice – Dejvice, dá se tak očekávat, že především v oblasti Bohnic bude přitahovat dopravu ze severozápadu Prahy a blízkých obcí, pro které bude nové rychlé a kapacitní spojení atraktivní. To může v důsledku vést k nárůstu parkování u stanic lanovky.

Je vcelku zarážející, že součástí zpracovaného záměru NENÍ řešení parkování P+R pro návštěvníky ZOO a středočeské řidiče, kteří zaparkují vozidlo na sídlišti a budou chtít dál pokračovat lanovkou.

V návrhu je uvedena nicneříkající zmínka o nutnosti komplexního řešení pro jednotlivé městské části. Je to stejné, jako postavit a otevřít Blanku bez dalšího pokračování v Troji a pak se divit, že celá Praha stojí a je třeba regulovat vjezdy do tunelu..

Tím oznamovatel zároveň paradoxně nemusí v rámci posuzování EIA řešit očekávané emise z parkujících stovek vozidel návštěvníků, kteří zde každý den zaparkují, ale v projektu nejsou oficiálně zahrnuty.

Pokud bychom nedořešené body shrnuli :

i.) v oznámení záměru se naznačuje využití kapacit dvou budoucích záměrů v okolí, tedy nového vstupního komplexu Botanické zahrady a Kauflandu Troja s celkovým počtem 458 parkovacích stání

ii.) zavedení modrých zón na sídlišti Bohnice pro rezidenty (projekt sídliště ze 70.letech nebyl koncipován na 1-2 vozidla/rodina. Proto již teď je více automobilů, než parkovacích míst a zóny to nevyřeší)

iii.) vybudování parkovacího domu v Bohnicích (přichází v úvahu na místě parkovací plochy vedle polikliniky, místo Troja Horizons, nebo na parcele č.p. 1324/67 k.ú. Troja, kterou MČ zvažuje prodat ?)

iv.) v rámci posuzování vlivu na zdraví obyvatel v záměru není zahrnut relevantní údaj emisí a hluku z několika stovek až tisíc aut, které denně v Bohnicích zaparkují

V textu záměru se uvádí, že lanovka nebude přímo generovat novou dopravu a tím zvýšené emise, nicméně v další větě už píší, že dojde k částečnému přesměrování stávající dopravy v dopravní síti, protože koncové stanice lanovky se stanou novým cílem pro tranzitující cestují, kteří místo IAD (individuální automobilové dopravy) budou dále pokračovat pomocí MHD. Část cestujících nechá auto rovnou doma, část zaparkuje poblíž stanice lanovky.

Doprava a ruch v Bohnicích v posledních letech roste. Zvažme proto pečlivě každý nový projekt, který by měl do sídliště přivést další tranzitní dopravu.

Lze tedy předpokládat částečné omezení tranzitní dopravy směrem k Blance, ale provoz na páteřních komunikacích sídliště se tím nesníží s přihlédnutím na další automobily cestujících k nové lanovce, kteří dříve jezdili přes Holešovičky a jiné trasy.

Připravované spojení lanovkou má za cíl odlehčit přetížené lince C a převzít tak část cestujících MHD směřujících nyní autobusy na Kobylisy, případně Holešovické nádraží, dále přes centrum. Nová data vytíženosti autobusů, zejména linek č. 102, 112, 144, 200 a 236, následně vyhodnotí Ropid s případným prodloužením jízdních intervalů autobusů. V oznámení záměru je i výslovně uvedeno, že po dostavbě 3x TRAM tratí budou autobusy „zcela zredukovány“.

Kolaps dopravy severu Prahy po uzavření serpentinek do Troje. Foto: Fb Bohnice-Čimice-Troja

Pokud by k tomu skutečně došlo, většina obyvatel sídliště bude mít delší docházkovou vzdálenost na jednotlivé TRAM zastávky MHD, a tím dojde k prodloužení času potřebného na cestu z domova do zaměstnání. Slibovaná časová úspora při cestě lanovkou za 1.500 000 000 Kč by tak mohla být pouze dočasná.

HLUK Z PROVOZU LANOVÉ DRÁHY

Hluk je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících kvalitu především městského prostředí a je považován za jeden z nejzávažnějších faktorů negativně působících na zdravotní stav obyvatel.

V akustické studii byl posouzen stacionární hluk z jednotlivých stanic (strojovny), podpěr (přejezdy kabin přes podpěry a volnoběh vodícího zařízení na podpěrách), a vlastního provozu dráhy. Uvádí, že hluk bude v denní době bude kolem 47 dB.

Část hluku z automobilů odstíní i nová budova stanice. Lidé jsou tedy v limitu. Je zde i zmíněn požadavek, aby technologie lanovky byla co nejtišší s ohledem na minimalizaci rušení zvířat v ZOO.

Dále byla posouzena změna v provozu automobilové dopravy, která je spojena s vybudováním lanové dráhy. Přílohou oznámení je i hluková studie vycházející z neaktuálních čísel 2014–2018 intenzity automobilové dopravy (největšího zdroje hluku ve městě) a měření hluku z roku 2019 na třech místech.

Ve studii se uvádí, že v ulici Lodžská/K Pazderkám dochází již teď k překročení hlukových limitů 65–75 dB, což může mít za následek zvyšování celkové nemocnosti, vzniku neuróz, poruch spánku, poškozování sluchu i chorobných změn krevního tlaku obyvatel. Protože záměr lanovky nepřekračuje hygienické normy a nepřesahuje nejvyšší současně naměřené nadlimitní hodnoty, je stavba lanovky v pořádku.

ZAMYSLEME SE SPOLEČNĚ, CO OPRAVDU CHCEME…

Každý další projekt přináší do oblasti hluk překračující únosné hranice pro klidné bydlení. I když jednotlivé projekty splňují hygienické normy, není dostatečně brán zřetel na kumulaci negativních dlouhodobých vlivů z aktuálních i zamýšlených záměrů na tisíce místních obyvatel!

Pojďte počítat s námi:

 • prudký nárůst automobilového provozu v Lodžské do/z Blanky
 • zvýšení hustoty provozu a zásobování kolem nového OC Krakov
 • nárůst individuální automobilové dopravy k poliklinice Mazurská
 • odvoz dětí do školy Mazurská
 • provoz lanovky a zvýšení počtu parkujících vozidel Středočechů
 • projekt OD Kaufland Troja s očekávanými 1.200 000 průjezdy automobilů za rok
 • výstavba nového vstupního areálu Botanické zahrady s cílem zvýšit návštěvnost z 320.000 na 600.000 návštěvníků za rok
 • výstavba 11NP BD Troja Horizons
 • výstavba parkoviště P+R k lanovce
 • výstavba hlučné tramvajové trati po obvodu sídliště

Není toho už trochu moc na malý obdélník souboru pozemků o délce 320 m??

Volných zelených ploch ve velkoměstě postupně ubývá a jednou postavený záměr zde bude už další desítky let, bez možnosti navrátit vše do původního stavu, ať už s ohledem na proinvestované prostředky nebo vlastnická práva.

Mnoho z obyvatel si vybralo Troju a Bohnice k bydlení a založení rodiny především pro okolní ojedinělou přírodu a klid. Proto i za cenu o 10 min delší cesty do zaměstnání nebo za nákupem, obyvatelé Bohnic a Troje preferují městskou zeleň s přidanou kvalitou bydlen před zbytečnými projekty. Pokud se situace stane pro rodiny neúnosnou, odstěhují se raději za Prahu. A to je cesta, kterou by jít město rozhodně nemělo..

Read Full Post »

Od pondělí 20. dubna 2020 si můžete opět vyzvednout na pokladnách Botanické zahrady Troja Vaší roční sousedskou permanentku. Ty jsou vydávány od roku 2011 společně s vybudováním 4x samoobslužných vstupů v rámci dohodnuté kompenzace pro místní obyvatele, za trvalé oplocení lesoparku s vyhlídkou.

Kdo má nárok na sousedskou permanentku ?

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Stejně jako většina příspěvkovkých institucí, i Botanická zahrada v Troji musela dočasně dne 13.3.2020 uzavřít své expozice s ohledem na nařízení Vlády ČR v rámci zpomalení šíření koronaviru.

Rozkvetlá Japonská zahrada v Troji už čeká na své návštěvníky. Foto: BZ

Pro obyvatele Bohnic a Troje je proto potěšující zpráva, že již od pondělí 20.4.2020 budou venkovní expozice znovu pro veřejnost otevřeny za uvedených preventivních pravidel:

👉 Do zahrady bude možné vstoupit pouze hlavními vstupy s pokladnou (z ulice K Pazderkám, Nádvorní a u zastávky MHD Kovárna). Samoobslužné vstupy budou až do odvolání mimo provoz


👉 Pro platbu vstupného je vhodné používat bezkontaktní metodu

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Pro sousedy z Kobylis: stavební úřad MČ Praha 8 – odbor územního rozvoje a výstavby, vydal ROZHODNUTÍ o umístění stavby „Rezidence Rolnická“

Jak je z fotky prezentovaného projektu patrné – v místě, které je klidovou zónou pro okolní obyvatele a rozhodně nebylo nikdy určeno pro bytovou zástavbu 🤨

Rozhodnutí bylo zveřejněno 16.4.2020 na el. úřední desce s 15denní lhůtou (respektive 15+14!) pro případné odvolání. Ano je to legální, zatímco všem ostatním účastníkům řízení je rozhodnutí zasláno poštou, dotčení obyvatelé si musí bohužel permanentně hlídat úřední desku… Je však s podivem, že v počátku stavební úřad nebral sousedy jako účastníky řízení, přestože dle zákona § 109 zákona č. 183/2006 Sb. na to mají nárok!

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

žijeme společně v hustě obydlené zástavbě v rámci pražské metropole. Z toho samozřejmě plynou i vyšší rizika pro potenciální přenos koronaviru SARS-CoV-2 mezi obyvateli. Není třeba panikařit, ale s ohledem, že se tomu nelze vyhnout… je zcela namístě maximální zodpovědnost, ohleduplnost a připravenost na náročné období, které přichází.

Oficiální údaje o nemocných a mrtvých z Číny nesedí… v Itálii, Španělsku nebo USA o tom ví už své.

Eventualitu rozšíření viru z Číny i naše Vláda podcenila a je proto škoda, že některá zásadní opatření a nákupy ochranných pomůcek nebyly realizovány dříve 1).

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Rád bych touto cestou vzdal hold neskutečně skromné, ale duchem i srdcem neuvěřitelné dámě, která i přes pokročilý věk se zajímala o své okolí, historické fotky děvčat v moravských krojích, a nikdy nezapomněla na své kamarádky, které k ní chodily rády na skleničku vína. Bylo mi ctí poznat Danu Zátopkovou osobně v rámci kampaně proti Kauflandu v Troji.

Foto: Milan Malíček, Právo

Patřila k lidem, u kterých jejich ztráta bolí a vykouzlí slzičku v oku. Pevně proto věřím, že je opět šťastná po boku svého manžela tam někde nahoře.. 🌹

Read Full Post »

Dovolte nám touto cestou poděkovat Vám všem za úžasnou podporu i pomoc, díky které občanská iniciativa Proti-plotu.cz během krátkých 12 měsíců ušla společně s vámi ohromný kus cesty. Loňský rok, nesoucí se ve znamení dobrosrdečného Vepře, symbolizoval v čínské mytologii pozitivní energii, chuť pomáhat ostatním, inteligenci a sílu. S ohlédnutím zpět si myslíme, že se nám to s Vaší pomocí podařilo beze zbytku naplnit.

Jednoznačně to byl rok velmi rozmanitý i náročný s ohledem, že veškeré aktivity děláme ve svém volném čase. Jsme však rádi, že přes několik aktivních projektů jsme si vždy našli čas a pomohli dalším obyvatelům ve složitém boji s developery bezplatným poradenstvím, předáním kontaktů nebo zpracováním podkladů.

Zelená příroda kolem našich domovů, kde si v bezpečí můžete hrát hry s dětmi, projít se s pejskem, zaběhat si, nebo jen tak sednout si na lavičku ve stínu stromů, je jednou z nejcennějších deviz bydlení ve velkoměstě. Městskou zeleň je třeba důsledně chránit.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Older Posts »