Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Stavební úřad MČ Praha 8 – odbor územního rozvoje a výstavby, překvapivě vydal územní rozhodnutí k umístění bytového domu Troja Horizons. Dům o 11NP by měl stát na zelené louce vedle polikliniky Mazurská. Informace byla zveřejněna před svátky dne 4.7.2017 na elektronické desce městského úřadu, tedy v období, kdy je většina obyvatel mimo Prahu. Doba na odvolání byla stanovena 15dní od uveřejnění.

Vizualizace bytového domu zasahujícího do izolační zeleně sídliště Bohnice. Podle institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy se zde stavět nikdy nemělo..

Přečetli jsme si podrobně celé 76ti stránkové rozhodnutí a nemůžeme se zbavit dojmu, že dokonale vypracovaná textová pasáž, kde se stavební úřad (ing. arch. Eva Vávrová) vypořádává se všemi námitkami, napsala ve skutečnosti „top právnička“ najatá investorem Prague Constructions. Všech 79 námitek BEZPRECEDENTNĚ zamítnuto – některá zdůvodnění jsou tendenčně upravená a předjímají pozitivní vliv stavby Troja Horizons na okolí, obyvatele nebo izolační zeleň. Pokud by tvrdil stavební úřad, že je napsal, pak ve stěžejních bodech evidentně straní pouze investorovi, což je po 9letech sporů poněkud překvapivý obrat. Co za tím stojí ?

Stavební úřad nezohlednil ani nevzal v potaz jedinou námitku ze 79 podaných ostatními subjekty a dotčenými obyvateli. Je opravdu nezávislý a nestranný ?

 

Citace stavebního úřadu zní jak z prospektu nebo pera developera: „Umístění a realizace navrhované stavby bude mít na své okolí pozitivní vliv a vybudováním nových prostorů na bydlení není v daném případě spojeno s narušením jednotlivých složek kategorie pohody bydlení. V důsledku umístění navrhované stavby dojde k navýšení investic do prostředí, oživení oblasti, zvýšení atraktivity okolí jako celku, posílení kvality a množství dostupných služeb apod., které v souhrnném efektu povedou k posílení pohody bydlení v daném místě.“

„Předmětné pozemky se dle územního plánu nachází na území se zvýšenou ochranou zeleně, které je pouze směrným prvkem a nikoliv prvkem závazným.“

„Z hlediska vazeb na bezprostřední okolí je důležitá existence komerčních ploch, což oživí lokalitu a nevyužívaný park při křižovatce ulic K Pazderkám a Lodžská dostane nový smysl.“ – vskutku filozofické pojednání. Komerčních ploch je zde dostatek viz. dotazníkové šetření  z března 2017 v rámci plánované výstavby obchodního domu Kaufland Troja vedle. Zřejmě právnička investora, respektive ing. arch. Vávrová na rozdíl od obyvatel na FB, asi nikdy neslyšela o Strategii adaptace hlavního města Prahy v návaznosti na klimatických změnách. Každá zelená plocha snižující teplotu rozpálené sídlištní aglomerace nemusí být jen park… Více informací v článku zde.

Za společností Prague Constructions a.s. stojí miliardář Pavel Sehnal, který v lednu 2017 oprášil značku ODA a nyní se uchází o hlasy obyvatel.

Přes 30.000 obyvatel sídliště Bohnice si velmi cení zeleně a okolní přírody, která jim z velké části kompenzuje bydlení v husté aglomeraci paneláků a jiných sídlištních nedostatků poplatných své době. Proto obyvatelé společně s radnicí MČ Praha 8 odmítají další zahušťování v okolí svých domovů na úkor volného veřejného prostoru mezi domy s klidnými zónami zeleně, tedy v místech, které nebyly v rámci ucelené urbanistické studie Severního města k další zástavbě určeny. Děkujeme, že investor Pavel Sehnal deklaruje ochotu přistoupit na směnu pozemku a touto cestou apelujeme, aby respektoval opakovaná nesouhlasné stanoviska k výstavbě Troja Horizons od MČ Praha 8 stejně jako Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy i přání místních obyvatel.

IPR doporučuje HMP odprodej nebo směnu pozemku pod Troja Horizons, neboť jsou pozemky 1285/38 a 1285/40 k.ú. Troja součástí okolních veřejně přístupných vegetačních ploch sídliště Bohnice.

S ohledem na  zmapovanou historii ZDE předmětného pozemku od roku 1946, rozparcelování a následný prodej městské parcely 1285/38 do rukou dle všeho účelově vzniklé a nastrčené společnosti LInZA DEVELOPMENT „instalatéra ze Struhařova“ za 18.550.350 Kč, kteří jí po dvou letech „prodali“ společnosti Pavla Sehnala Prague Construction a.s. (jediným akcionářem SPGroup) za částku 50.950.000 Kč, si říkáme, že dohoda s městem je tím nejlepším řešením, jak začít s čistým listem.

Pověřen vyjednáváním s investorem Prague Construction a.s. byl radní ing. Karel Grabein Procházka (ANO 2011), který nás o této skutečnosti informoval: dopis ze 20.1.2017. Tomu se podařilo za podpory náměstka primátorky Petra Dolínka a dalších radních dohodnout a připravit podklady pro směnu. Bohužel však zvolené náhradní pozemky u Letňan Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy (IPR) zamítl z pohledu, že území nemá v tuto chvíli nadefinované budoucí urbanistické řešení s vymezením jednotlivých ploch pro komunikace, veřejnou zeleň nebo inženýrské sítě. Nyní je opět na HMP, aby zkusilo navrhnout jiné pozemky – hovoří se o Modřanech a Chodově, případně odkup obou parcel do majetku města, aby tak jednou pro vždy pomohlo vyřešit 9let dlouhý spor s kořeny v období vlády primátora Pavla Béma. Aktuální TV reportáže:  Česka televize, události v regionech Praha – klikni zde  a  TV Praha – klikni zde.

Co mohu nyní dělat ?

Klasickým způsobem obrany proti územnímu rozhodnutí je odvolání, které se podává se k nadřízenému orgánu prostřednictvím úřadu, který ho vydal. Typickým důvodem k odvolání je chybějící či nedostatečné vypořádání námitek či nesoulad stavby s územním plánem, což je i tento případ. Pokud jste tedy účastníkem řízení, podejte za sebe odvolání k nadřízenému orgánu, odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním na MČ Praha 8.  S ohledem na to, že účastníků řízení bylo přes 30, stavební úřad zvolil oznámení tzv. veřejnou vyhláškou na elektronickou úřední desku MČ Praha 8. Dle § 25 správního řádu zde musí rozhodnutí nejprve patnáct dní viset, aby se s ním mohli všichni dotčení účastníci, kteří jej neobdrželi osobně nebo poštou, řádně seznámit. Teprve patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Od tohoto dne doručení se tak začínají počítat lhůty, v tomto případě avizovaných 15dní! Tzn. nejpozději je možné odevzdat odvolání občanů do 3.srpna 2017. Pro ty, jenž obdrželi rozhodnutí poštou, platí 15dní.

Dokladů a spisů za 9let sporů je už několik metrů a protože se rozhodně nevzdáme, další brzy přibudou.

Iniciativa Proti-plotu je v kontaktu s paní Vodrážkovou z BD Pomořanská 482/483 a s dalšími, aby připravila společně další kroky vč. odvolání. Dle vyjádření starosty Romana Petruse místní samospráva MČ Praha 8 s posvěcením Rady podá proti rozhodnutí odvolání stejně jako Institut plánování a rozvoje hl.města Prahy. Pokud by chtěl někdo pomoci, napiště prosím radním z magistrátu kontakty na radní ZDE email s prosbou, aby dotáhli avizovanou směnu pozemků do konce. Děkujeme

Vzor emailu, případně napistě vlastními slovy:

Vážená paní primátorko, vážení radní,

děkujeme za Vaší aktivitu a pomoc v rámci směny pozemku pod bytovým domem Troja Horizons. Máme velké obavy i s ohledem na čerstvě vydané uzemní rozhodnutí k umístění stavby Troja Horizons. Stavební úřad MČ Praha 8 nezohlednil ani jednu ze 79 námitek vč. těch z IRPu. Pevně proto věříte, že bude co nejdříve nalezena shoda s investorem p.Sehnalem v nalezení náhradního pozemku a parcela 1285/38 tak zůstane zachována jako městská a izolační zeleň sídliště Bohnice. Moc děkuji

S pozdravem

Reklamy

Proti záměru výstavby „Naučné a poznávací aktivity Troja“ v podobě restaurace, parkoviště pro 29 aut a rozhledny namísto vzrostlého lesa, se v polovině minulého roku velmi razantně vyslovila široká veřejnost v čele s iniciativou Proti plotu a podporou městské části Praha 8. Radnice podnítila Magistrát hl. m. Prahy, který od té doby začal, zejména pod vedením náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), vyjednávat o získání  pozemku do vlastnictví hl. m. Prahy tak, aby došlo k zachování přírodního charakteru této lokality a k zabránění jakékoli výstavby.

Investor měl v plánu vykácet 2.333m2 vzrostlého lesa, který je součástí ucelené zeleně Přírodního parku Draháň-Troja.

Po několika měsících velmi náročných jednání se situace dostala do stavu projednávání konkrétních podmínek přímého odkupu tohoto pozemku. V  úterý 13. 6. 2017 došlo na Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP za účasti náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), místostarosty městské části Praha 8 Radka Nepila (ANO) a zastupitele městské části Praha 8 Víta Cézy (ČSSD) ke schválení úplatného nabytí pozemku parc. č. 1304/1. Odsouhlasený materiál bude dále postoupen Radě hl. m. Prahy a následně zastupitelstvu hl. m. Prahy k definitivním schválením. Již v tuto chvíli se jedná o výrazný posun, neboť tento materiál obsahuje konkrétní podmínky odkupu a zároveň má širokou politickou podporu. Uvedenou dohodu s bližšími detaily nám oficiálně potvrdila i primátorka Adriana Krnáčová (ANO) – dopis ke stažení ZDE.

Proti stavbě Ekocentra se postavilo přes 8.500 obyvatel, za pouhé 2dny MŽP obdrželo přes 680 nesouhlasných stanovisek vč. od MČ Praha 8, MČ Troja nebo ředitele Botanické zahrady. Díky uvedeným skutečnostem a nalezeným chybám Ministerstvo životního prostředí nařídilo posuzovat projekt dle EIA. Investor následně souhlasil s možnou směnou/odkupem. Od léta 2016 veřejnost netrpělivě čeká, až město splní slib a pozemek vykoupí, aby les zůstal zachován pro obyvatele Prahy.

Starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) k tomu říká: „Jako městská část děláme vše pro to, aby se na tomto místě žádný projekt rozhledny ani ničeho podobného nikdy nerealizoval. Došlo by k narušení celistvosti zdejších zelených ploch, k velkému kácení zeleně a k nárůstu hluku v lokalitě“. Zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza (ČSSD) k tomu dodává: „S našimi aktivitami nekončíme. Stejně jako jsme razantně vystoupili v květnu 2016 na veřejném projednávání s developerem, stejně rázně budeme postupovat až do chvíle, než bude pozemek definitivně v majetku hl. m. Prahy. Nyní jsme se k tomu výrazně přiblížili.

Cílem iniciativy Proti-plotu je, aby vzrostlá zeleň na parcele č.1304/1 vedená v tuto chvíli jako orná půda, byla po směně a opětovném vlastnictví v majetku HLMP převedena zpět na les zvláštního určení jako les příměstský se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8 odst. 2 c zákona č.289/1995 Sb., o lesích), tedy zpět do původního stavu před rokem 1970. Pokud by se podařilo k němu postupně přičlenit další zelené plochy v okolí Botanické zahrady a přírodní památky Velké Skály, přineslo by to občanům sousedícího sídliště větší jistotu, že zelený prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity zůstane nadále zachován, jak slíbil občanům i náměstek primátorky Petr Dolínek a především..  bude uchráněn před dalšími pokusy jej zastavět.

 

Zdroj: Naše Praha 8

Iniciativa Proti-plotu.cz se připojila k výzvě Platformy 21 proti novele zákona omezující práva veřejnosti zasahovat do stavebních řízení. Za výzvou stojí nevládní organizace sdružené v asociaci Zelený kruh, tedy právní kancelář Frank Bold, Hnutí Duha, hnutí Brontosaurus, 70 občanských spolků a řada osobností veřejného života. Výzvu podpořilo behem krátké doby již přes 8.100 občanů.

Chybou přece není, že se občané mohou vyjádřit. Chybou je, pokud státní správa neumí na připomínky efektivně, rychle a v souladu s právem reagovat.

Poslanci v dubnu pozměňovacími návrhy změnili ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pro návrhy poslance Jaroslava Foldyna (ČSSD) hlasovali v poslanecké sněmovně zejména poslanci ANO, TOP09, KSČM a ODS. Přeloženo to znamená, že díky tomu nově zákon nedovoluje spolkům účastnit se územních a stavebních řízení.

V praxi jsou to přitom právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám, průmyslové činnosti (např. těžbě) či kácení stromů v jejich okolí. Jednotliví občané se účastnit řízení nemohou, pokud nevlastní v bezprostředním okolí stavby pozemek. Smůlu mají dokonce i tehdy, pokud například vlastní „jen“  byt ve společném bytovém domě !

Nové pražské předpisy změkčují požadavky kladené na investory, tedy např. zmenšují odstupové vzdálenosti mezi domy, výrazně snížují minimální hodnotu osvětlení obytných místností ve stávající zástavbě nebo předepsaný počet parkovacích míst. Schválením novely stavebního zákona, která jde na ruku developerům, by obyvatelé prakticky přišli o možnost se účinně bránit.

Jak uvedl učitel a senátor za KDU-ČSL Zdeněk Papoušek: „Lidé prostřednictvím svých spolků často zabránili bezohlednostem i nezákonnému chování různých firem. Dosáhli třeba toho, že příslušná stavba musela být upravena tak, aby nezohavovala panoráma města, výrobní hala, která porušovala hygienické normy, musela být odhlučněna, nebo skládka, která kontaminovala půdu, se odstranila. Základní lidské právo hovořit do záležitostí, které se ho týkají, zde nachází své konkrétní, rozumné vyjádření. Lidé, kteří takto změnili chod věcí k lepšímu, nemohou být označováni za ideology s nepřiznanými bočními úmysly či ekoteroristy. Jsou to lidé, kterým není jedno, co se kolem nich děje, a chtějí napravit nepravosti. V Senátu podpořím všechno, co povede k tomu, aby jejich právo vyjadřovat se k rozhodování o stavbách, bylo zachováno“.

Senátoři ČSSD i KDU-ČSL svorně požadují, aby veřejnosti toto právo v demokratické společnosti nebylo upřeno. I podle renomovaných právníků ze čtyř českých univerzit by vyškrtnutí práv občanů bylo v rozporu s ústavou. Stejného názoru je i Ústavně-právní výbor Senátu. V každém případě poslanci schválená novela v aktuálním znění neřeší základní vládní zadání – nezjednodušuje a nezrychluje povolovací řízení, jen (s)prostě vyloučila občany. Paradoxně povolovací procesy se tak nezkrátí ani o jediný den. Zaslali jsme proto všem senátorům z Prahy žádost o jejich podporu.

Obyvatelé sídliště Bohnice se postavili proti výstavbě účelového Ekocentra s 29 parkovacími místy namísto vzrostlého lesa v přírodním parku Draháň-Troja. Investor už měl v kapse většinu souhlasných razítek a podle úředníků se zamezením stavby už nešlo „nic dělat“. Šlo – našli jsme spoustu nesrovnalostí, projekt spadl nařízením MŽP díky těmto chybám a obdrženým 680 nesouhlasným vyjádřením, do EIA řízení. Následně investor raději rezignoval a souhlasil s odprodejem pozemku městu. Pokud ne, byli jsme připraveni stát se přes spolek  jedním z účastníků stavebního řízení. Nový zákon by toto už neumožnil.

Jestli navrhované znění projde po Poslanecké sněmovně i dnešním jednáním Senátu, bude veřejnost zbavena práva zapojovat se do správních řízení, v nichž mohou hájit svá práva. V praxi to znamená, že veřejnost zůstane:

  • bez dostupných informací
  • bez možnosti podat proti postupu developera námitku
  • bez možnosti požadovat přezkum postupu
  • bez analýzy odborníků

Bez účasti dotčené veřejnosti, tedy bez nezávislé (a bezplatné) kontroly kvality a zákonnosti, budou schvalovány a realizovány nejzásadnější a nejrizikovější projekty s dopadem na celou společnost s nevratným poškozením uvedené lokality. Tato skutečnost jde na roku dlouhodobé lobby ze strany developerů a investorů – miliardářů, kterým by už nic nestálo v cestě. Jinými slovy budou stavět bez ohledu na místní obyvatele, radnici, stávající zeleň i infrastrukturu.

Akorát jsme obdrželi informaci, že Senát schválil pozměňovací návrhy k novele stavebního zákona a ten se vrátí zpět do Sněmovny. Vrácení práv pro občany vyjadřovat se ke stavbám a jiným zásahům v jejich okolí mezi nimi však chybí! K přijetí tohoto návrhu chybělo pouhých pět hlasů… Z našich zdrojů přímo ze senátu máme informaci, že hned 8 senátorů bylo dnes mimo díky dlouhodobě plánované zahraniční cestě a proto se dnešního jednání nemohli zúčastnit. Minulý týden se proto snažili, aby projednání novely zákona proběhlo dne 1.6., tento návrh však nebyl schválen. Náhoda nebo dobře naplánovaný krok ?

V každém případě novela zákona i v senátní verzi tedy škrtá práva občanů připomínkovat svými spolky výstavbu a průmyslové činnosti v okolí svých domovů. Občanská práva navrhli v dubnu vyškrtnout poslanci. Novela se jim teď vrací zpět na stůl. Mají poslední šanci odvrátit největší omezení občanských práv po roce 1989.

Celou kauzu dále monitorujeme. Více informací naleznete na www.vrattelidemprava.cz

V neděli 28.5.2017 se na ukázkovém greenu uskutečnil první ročník golfového turnaje pod záštitou, dle všeho místostarosty Matěje Fichtnera, pod kterého spadá údržba zeleně na Praze 8. S ohledem na termín konání této prestižní akce i permanentnímu a neutuchajícímu zájmu občanů, o kterém informovala v hlavních zprávách i TV Nova, se nakonec podařilo většinu zelených ploch na sídlišti Bohnice dostat do odpovídajícího stavu prezentovatelného na stránkách časopisu Green, který se specializuje výhradně na trávnikářské praktiky.

Donedávna zarostlý pozemek, na kterém soukromý investor chce postavit bytový dům Troja Horizons, se proměnil v ukázkový green. Pro zvětšení rozklikni.

Startovním odpalištěm se stala zelená dlouho neudržovaná plocha vedle polikliniky Mazurská, o jejíchž zachování už 9let bojuje MČ Praha 8 a místní občané. Tropické nezvyklé horko pro toto roční období zaskočilo přihlášené účastníky, kteří s povděkem využili stínu okolních vzrostlých stromů, vychlazeného občerstvení i golfových buggy „autíček“ pro přepravu mezi jednotlivými jamkami. Aspoň z dálky tak vypadala.. Extrémní počasí a zpočátku i neznalost místního urbanisticky členěného terénu, za který vděčíme arch. Havránkovi, byla znát a notně se projevila i v konečném bodovém hodnocení turnaje, který by se rád jednou stal součástí PGA tour. S nejlepším výsledkem se umístila juniorka Andrea Kolebačová s double bogey, tedy s průměrem na jamce dva údery nad par. Snad jen škoda, že přes profesionální organizaci golfový turnaj poněkud zastínil tradiční festival Mezi ploty v areálu nedaleké psychiatrické léčebny Bohnice.

Třeba se kompetetní úředníci poučí a příští rok začnou s úpravami městské zeleně, v kontextu na aktuálním počasí, poněkud dříve. Ukončí tak záplavu FB příspěvků, kdy v přerostlé trávě s parametry deštného pralesa hlásí občané ztracené venčící se pejsky stejně jako menší děti, které byly na druhé straně vodítka 🙂  O kýchajících alergicích ani nemluvě.

Vozidlo tzv. carpark golfera poznáte vcelku snadno. Nejraději parkuje přímo na greenu 🙂 V tomto případě se však jedná o následek údržby zeleně někde na Praze 8. Foto: Luboš Dufek

Lze hrát vůbec golf ve městě? Při úpravě fotky v úvodu o tom autor ještě nic netušil.. Ale ano, lze. Jedná se o tzv. urban golf.  Hraje se v Paříži, Londýně, Barceloně, a dalších městech po celém světě. Jeho kořeny spadají do poloviny devadesátých let minulého století (USA). Nemá žádná pravidla, nevyžaduje speciální oblečení a neplatí se poplatky. Hráči potřebují pouze golfovou hůl, nejčastěji sedmičku nebo devítku a míček. Speciálně pro urban golf se vyrábí tvrdší a těžší míčky. Fantazii se zde meze nekladou a pravděpodobně i proto se řadí do skupiny extrémních sportů. Jediným problémem jsou chodci, lapiduchové z bohnické léčebny, výkladní skříně a další křehké překážky, kterých jsou města plná.

Golf je obecně velmi drahý sport díky výbavě i poplatkům za členství v klubech. Snad i proto, k jeho škodě a většímu rozšíření, je zaškatulkován jako snobská záležitost. V urban golfu všechny tyto drahé náklady odpadají. Zůstává jen talent a vůle něco dokázat. Dnes na ulici, zítra možná mezi nejlepšími na Masters..

Kořeny golfu spadají do 16.století v oblasti Skotska. Hrávalo se na veřejných pozemcích s přírodními překážkami, jak je tomu na některých místech dodnes. Roku 1754 byl v St Andrews založen golfový klub a o osmdesát let později tomuto klubu udělil William IV. status “Royal and Ancient“. Dnes je Royal and Ancient Golf Club of St Anrews spolu s United Golf Association (USGA) celosvětově nejvyšší instance pro všechny otázky ohledně pravidel. Oslovili jsme je proto s věcným dotazem, kdy doporučují sekání trávy ve městě.

Před rokem 1764 hřiště St Andrews mělo 22 jamek, jiná třeba jen 6 nebo i 25 jamek. V roce 1858 byla pravidla golfu sjednocena. Od té doby jedno kolo golfu má tvořit 18 jamek. Nepsanou 19.jamkou se pak stala klubovna s barem.

V každém případě golfová hřiště nejsou oplocená. Oplocení znamená určité vyčlenění z přírody, které není vhodné pro místní obyvatele, zvířata ani vegetaci. Jsme proto rádi, že vedle Pine Valley, které je golfovými architekty považováno za nejkrásnější, ojedinělé a zároveň i nejtěžší vnitrozemské hřiště na světě, máme díky nezvyklé aktivitě zahradníků v tuto dobu, vlastní Bohnické hřiště, které zcela jistě vystraší i nejlepší světové hráče, stejně jako všechny tzv. carpark golfery zvyklé donedávna parkovat své automobily na trávě vedle polikliniky.

Zatravněné tramvajové tratě nejen snižují hluk a propojují městské části.. dálo by jimi teoreticky jednou na jeden odpal poslat míček až do Prahy 6.

Někdy je až neuvěřitelné, kam jsou designeři a investoři schopni v jejich budování zajít. Nově vznikající hřiště se ženou za vidinou vizuální dokonalosti, kterou podporují televizní přenosy či upravené fotografie v médiích. Hřiště musí být prostě dokonalé a pokud možno vypadat jako americké Augusta National. Evokovat tak umělý ostrov zasazený v přírodním prostředí, v němž nalezneme vše od velmi drahého písku, přes palmy a orchideje, až po neuvěřitelně zelený trávník, vzdáleně připomínající sousední Botanickou zahradu. Investoři mají peníze a tak chtějí tuto krásu mít a ještě počítají s návratností investic. Teď Vám prozradím malé tajemství, např. zmiňovaná Augusta je téměř tři čtvrtě roku zavřená, jen aby byla v perfektním stavu pro ten jeden jediný týden, kdy hostí turnaj Masters. No, tady na sídlišti jsme rádi za každý kousek zeleně mezi panelovými domy, kde nemusíme platit vstupné, ani řešit otevírací dobu..  a to každý den po celý rok.

Kapské město – symbióza bydlení s okolní přírodou.

Jak jsme na začátku naznačili, krásně posekaný pozemek z úvodní fotky patří miliardáři Pavlu Sehnalovi, který o něj dlouhodobě nepečoval, když pomineme vykácení zdravých stromů.. Po 9letech sporů s MČ a místními obyvateli souhlasí se směnou pozemku za jiný, tak držíme palce, aby radní HMP směnu dotáhli do zdárného konce.

Jedno nostalgické ohlédnutí do Bohnic na sekání trávy v okolí Krakova. Místo 5 sekaček jeden pořádný kůň.. a taky to šlo. Foto: Tomáš Růžek

Udržovanou izolační a městskou zeleň potřebovali a stále potřebují obyvatelé sídliště Bohnice ke svému dennímu životu, procházkám se psy, běhání nebo jen posezení na lavičce ve stínu stromu, aby unikli úmornému vedru z panelových bytů, které panuje např. v těchto dnech. Budeme rádi, když náhradní společnost zajišťující údržbu zeleně za Komwag a.s., jejichž 5 sekacích vozítek v neděli doslova lítalo po místní zeleni, vydrží elán i nasazení v rámci péče o městskou zeleň i nadále.

 

S ohledem, že tento článek byl napsán při vnitřní teplotě místnosti 28´C, může obsahovat kombinaci skutečných a fiktivních údajů. Jádro a kostra příběhu je však skutečná. Děkujeme Martině Petříkové za cenné informace použité v rámci vypracované studie Environmentální pozadí golfových hřišť.

 

V pátek dne 19.5.2017 proběhla v 10:00hod v prostorách Krakova tisková konference svolaná starostou MČ Praha 8 Romanem Petrusem (ČSSD), předsedou komise pro životní prostředí Vítem Cezou, dotčenými občany panelových domů Pomořanská, zástupcem iniciativy Proti-plotu a novináři vč. TV Praha (reportáž zde).

Starosta Roman Petrus vysvětluje přítomným novinářům zamotanou 9ti letou historii celé kauzy k pozemku, který je vidět skrze prosklené okno.

V září 2016 iniciativa podpořila obyvatele a MČ Praha 8 bojující přes 8let proti výstavbě Troja Horizons zasahující do parkové a izolační zeleně našeho sídliště. Zde se podařilo posunout celý projekt díky zpracovaným 33 odborným připomínkám zaslaných na stavební úřad v rámci nařízeného veřejného projednání ke dni 6.10.2016 a rozšířit tak pohled s výrazným přesahem na budoucí rozvoj sídliště Bohnice a investice HMP.

Radnice MČ Praha 8 i občané jsou proti dalšímu zahušťování sídliště Bohnice na úkor zelených ploch i s ohledem na aktuální infrastrukturu, která je v mnoha ohledem za hranicí projektovaných možností ze 60.let 20.století.

Bod se dostal na projednání zasedání zastupitelstva HMP, kde jsme byli připraveni před přítomnými radními a zastupiteli v rámci prezentace vše vysvětlit. Nakonec byl bod stažen, nicméně Rada HLM dotčeným občanům přislíbila, že dojde k nápravě a nalezne nakonec řešení přijatelné pro všechny strany.

Pověřen vyjednáváním s investorem Prague Construction a.s. byl radní ing. Karel Grabein Procházka (ANO 2011), který nás o této skutečnosti ve vší slušnosti informoval: dopis ze 20.1.2017. V rámci směny se radnímu podařilo za podpory náměstka primátorky Petra Dolínka a dalších radních, dohodnout a přípravit podklady pro směnu.

Úspěšné dokončení celé 9ti leté kauzy Troja Horizons prozatím pozastavil IPR. Pro náměstkyni Mgr. Kolínskou se jedná snad už o zamotaný Gordický uzel, který se snaží dlouhodobě v rámci příprav nového Metropolitního plánu s IPRem vyřešit a nalézt tolik potřebnou shodu pro další rozvoj Prahy.

Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy (IPR) však nesouhlasí s vybranými pozemky v majetku města v k.ú. Vysočany a směnu 13.4.2017 zablokoval. Náhradní pozemky, které jsou v tuto chvíli zemědělsky obdělávány, považuje za příliš zásadní na to, aby je město s investorem směnilo s ohledem na jejich umístění v urbanisticky cenném území v docházkové vzdálenosti od metra Letňany. Dle platného ÚP se jedná o zastavitelné území, které však nemá nadefinované budoucí urbanistické řešení s vymezením jednotlivých ploch pro komunikace, veřejnou zeleň nebo inženýrské sítě. Dokud toto nebude nastaveno, se směnou uvedených pozemků IPR nesouhlasí. Rovněž ale IPR doporučuje HMP odprodej nebo směnu pozemku pod Troja Horizons, neboť jsou pozemky 1285/38 a 1285/40 k.ú. Troja součástí okolních veřejně přístupných vegetačních ploch sídliště Bohnice. Zamítnutím směny v tomto okamžiku došlo k zablokování shody mezi městem, MČ Praha 8 a investorem Pavlem Sehnalem po 9letech sporů, několikaměsíční práce radních HMP, metrových hromad dokumentů ležících na podlaze stavebního úřadu MČ Praha 8, několika soudních napadnutí stejně tak i naděje občanů, že po letech strádání a strachu najdou konečně zasloužený klid. Nyní je opět na HMP, aby zkusilo navrhnout jiné pozemky případně odprodej obou parcel do majetku města.

Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně, aktivně v rámci sociologického průzkumu mapuje a v publikaci shrnuje i Akademie Věd ČR.

V každém případě s ohledem na námi podrobně zmapovanou historii ZDE předmětného pozemku od roku 1946, rozparcelování a následný prodej městské parcely 1285/38 do rukou dle všeho účelově vzniklé a nastrčené společnosti LInZA DEVELOPMENT „instalatéra ze Struhařova“ za 18.550.350 Kč, kteří jí po dvou letech „prodají“ společnosti Pavla Sehnala Prague Construction a.s. (jediným akcionářem SPGroup) za částku 50.950.000 Kč, si říkáme, že dohoda s městem je tím nejlepším řešením, jak začít s čistým listem.

Společnost LInZA DEVELOPMENT se základním kapitálem 200.000 Kč vznikla 2.února 2004, tedy jen 8 měsíců před vznikem pozemku, který následně zakoupili. Dnes jako mnoho dalších společností, vytvořených ke konkrétnímu účelu, je v likvidaci.

Mezitím si investor najímá top právničku a napadá přerušení územního řízení. Požaduje, aby byl jeho případ odebrán stavebnímu úřadu MČ a předán k řešení na příslušné odbory Magistrátu, což se 22.5.2017 opravdu částečně stalo. Dopravní odbor MČ předává veškeré podklady k TH na magistrát. Jedná se tak de facto o nepřátelské převzetí rozhodovacích pravomocí MČ Praha 8 nesouhlasící s prosazovanou výstavbou na svém území. Napříč politickým spektrem celé radnice, 3. dosavadních starostů, zastupitelstva i rady MČ, byl přitom vydán nespočet nesouhlasných stanovisek k dalšímu nekoncepčnímu zahušťování sídliště Bohnice projektem Troja Horizons a jemu podobnými, které vznikají v zelených prolukách a parčících mezi jednotlivými bytovými domy. Celý 9let vleklý spor je protkán spoustou udělených výjimek i zázraků na hraně korupčního jednání a nekoncepčních postupů.

Projekt Troja Horizons za léta sporů má stále spoustu vad, jako naddimenzovanou výšku, nestandartní vyvedení přes izolační zeleň na páteřní komunikaci K Pazderkám atd.. Rovněž IPR se stavbou nesouhlasí.

Schválením investičního záměru by se jednalo o přímé zhoršení kvality bydlení místních obyvatel i nevratného poškození urbanisticko-architektonické koncepce celého sídliště. To zde nehovoříme o případném znehodnocení a zkomplikování vlastních dlouhodobých záměrů hl. města Prahy na spojení vltavských břehů v rámci plánované TRAM tangenty propojující Prahu 6 a Prahu 8, o které se asi i díky dotacím EU opět velmi živě v posledních měsících diskutuje. Ulice K Pazderkám je přitom dle vyjádření DP Hl.m Prahy vedena jako územní rezerva MHD v nadřazené územně plánovací dokumentaci, v tzv. Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy.

Proto i v tomto případě prosíme Radu HLM Prahy, stejně jako náměstkyni Mgr. Petru Kolínskou a ředitele IPRu Ondřeje Boháče, aby s ohledem na vývoj celé kauzy našli společnou shodu a odprodej (směna) byla konečně úspěšně dokončena. Iniciativa podpoří občany i MČ a podnikne všechny nezbytné kroky, které povedou k zamezení výstavby v uvedené zelené ploše mezi stávající bytovou výstavbou a poliklinikou Mazurská.

Rovněž i v tomto znovu otevřeném projektu se na Vás obrátíme s případnou žádostí o konkrétní pomoc.

V květnu 2016 se iniciativa Proti-plotu společně s širokou veřejností a radnicí MČ Praha 8, tvrdě postavila proti účelové výstavbě Ekocentra s parkovištěm pro 29 vozidel, restaurací a 34m rozhlednou namísto vzrostlé městské zeleně v přírodním parku Draháň-Troja. Během neskutečných dvou dní MČ Praha 8, MČ Troja, BZ a občané vyjádřili formou petice s 8.509 podpisy a 680 nesouhlasných vyjádření zaslaných na Ministerstvo životního prostředí zásadní NESOUHLAS k záměru výstavby „Naučné a poznávací aktivity – Troja“.

Občané i radnice dali jasně najevo, že o stavbu v podobě účelového Ekocentra s rozhlednou v uvedeném místě nestojí.

Díky medializaci projekt spadl na Ministerstvu životního prostředí do velké EIA a bylo investorům nařízeno vypořádat se s více jak 380 stránkami připomínek vč. vypracování dalších studií. Do té doby sebejistí investoři ustoupili a pochopili, že jejich záměr nemá šanci v tomto místě v žádném případě uspět. Lze právem předpokládá, že případný jakýkoliv jiný projekt bude posuzován s ohledem na lokalitu, stejně.

Do té doby sebejistý investor Marian Ješko si začíná pomalu uvědomovat, že bude čelit tlakům na všech rovinách, které z dlouhodobého hlediska nemůže ustát. Směna nebo odprodej pozemku HMP, která by byla výhodná pro obě strany, je nakonec tím nejlepším řešením.

Na základě uvedených skutečností náměstek primátorky Petr Dolínek radnici i občanům slíbil, že hlavní město Praha uvedený pozemek KN 1304/1 k.ú. Troja o výměře 14.459m², vykoupí a převede opět na městský les pro volnočasové aktivity a odpočinek občanů 30.000 sídliště Bohnice a Troje. Článek o záchraně Trojského lesa vyšel ve většině medií dne 16.8.2016 např. v článku ZDE na: Aktuálně.cz nebo v městském časopise Osmička.

Začátkem dubna 2017 jsme obdrželi informaci o plánu výstavby parkoviště pro návštěvníky ZOO v místě zachráněného lesa. Velké poděkování patří řediteli Miroslavu Bobkovi, který se 100% negativnímu ohlasu postavil okamžitě čelem a zajistil, aby tento návrh byl z generelu rozvoje zahrady ihned vymazán, což nám následně potvrdil i autor generelu arch. Tuček.

Iniciativa stejně jako občané nadále slibu věří a s napětím očekávali radostnou zprávu, kdy záchrana Trojského lesa bude stvrzena podpisem pod příslušnými smlouvami mezi investory a městem. Průběžně proto zasílala každý měsíc dotazy na Magistrát hlavního města Prahy, jak celá věc postupuje. Poslední zprávu jsme obdrželi emailem z kanceláře náměstka Petra Dolínka dne 25.4.2017 s tím, že: „město dle doporučení Majetkové komise MHMP jedná o výkupu tohoto pozemku do vlastnictví HMP. Slib pana náměstka samozřejmě stále platí a udělají vše pro to, aby zelený prostor zůstal nadále pro Pražany zachován“.

Myslím, že zde není třeba komentáře. Kvalitní šťastný lidský život vyčíslit penězi nelze.

Dne 15.5.2017 jsme obdrželi od náměstkyně primátorky Mgr. Petry Kolínské (SZ) emailem informaci, že „Majetková komise RHMP na svém jednání dne 8.12.2016 nedoporučila směnu, ale výkup pozemku. Jednání s vlastníky vede Odbor Hospodaření s majetkem HMP, který s nimi možnost výkupu projednal. Vlastníci souhlasí s výkupem za cenu dle znaleckého posudku a úhradu doposud vynaložených nákladů do projektové přípravy jejich záměru. Tento návrh bude předložen k projednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP.“

O to více nás zarazil a zároveň překvapil níže uvedený inzerát ze dne 28.4.2017, který jsme na základě upozornění několika občanů objevili na stránkách inzerce Sreality.cz.

Jak je patrné, majitelé Václav Paparega a Marian Ješko, kteří v roce 2008 zakoupili pozemek od restituentky Vlasty V. za 17.500.000 Kč   a/ nedokáží doložit HMP skutečné vynaložené náklady    b/ chtějí získat z pozemku co nejvíce bez ohledu na jeho další osud. V každém případě jednateli realitní kanceláře Ivo Herichovi jsme zaslali emailem i poštou upozornění  vč. příslušné dokumentace, z níž vyplývá, že se zástavbou tohoto území nelze perspektivně počítat. Proto jej na to výslovně upozorňujeme a oprávněně očekáváme, že každého případného zájemce o tento pozemek bude, ve vlastním zájmu, úplně a pravdivě informovat o těchto skutečnostech.

Zelené plochy v okolí sídlíště Bohnice navštěvují hojně cyklisté, maminky, starší lidé na procházce stejně jako sportovci nebo lidé s pejsky. Je nás každým rokem stále více.. Neberte nám kvůli krátkodobému zisku poslední zelené neoplocené plochy přírody v našem okolí.

Oslovili jsme rovněž neprodleně i HMP, kterým jsme zaslali veškeré zjištěné podklady s dotazem a žádostí o urychlené vyřešení výkupu tohoto pozemku. Dne 1.6.2017 jsme obdrželi od náměstka primátorky pana Dolínka následující email:

Dobrý den, dovoluji si Vás informovat o aktuálním stavu věci. Dne 15.3.2017 proběhlo ve věci výkupu pozemku ppč.1304/1 v k.ú. Troja jednání s vlastníky. Dohodli jsme se, že návrh vzešlý z tohoto jednání předložíme k projednání Hospodářskému výboru ZHMP po doložení dokladů k vynaloženým nákladům. Dle sdělení zástupce vlastníků z minulého týdne ještě kompletují tyto podklady. Předpokládám, že zbývající doklady doloží v nejbližší době  a materiál bude neprodleně předložen na nejbližším Hospodářském výboru. S pozdravem Petr Dolínek

Budeme proto rádi s ohledem na výjimečnou lokalitu i těsné sousedství Botanické zahrady, když hlavní město Praha svůj slib dodrží a zachrání tak neprodleně toto cenné území pro další generace v rámci souvislé zelené plochy využívané k rekreačním účelům Pražanů i návštěvníků BZ. Občané Prahy potřebují volné zelené plochy v okolí rozpálených panelových bytů k rekreaci, procházkám, venčení pejsků nebo sportu. Tomuto se velmi detailně věnují např. vypracované analýzy na objednávku magistrátu v rámci monitoringu městských lesů, které dokládají, že zatíženost hlavních městských parků v Praze typů Hvězda, Šárka apod. každým rokem narůstá s tím, jak se mění životní styl. Rovněž tyto prakticky bezúdržbové vzrostlé zelené plochy čistí vzduch od jemných mikročástic poletavého prachu produkovaného automobily, jsou domovem zvěře a ptactva a snižují výrazně teplotu v bezprostředním okolí. S hlediska dalšího rozvoje Prahy a plánovaného zahušťování je proto třeba bezpodmínečně tyto zelené plíce a oázy ve velkoměstech udržovat a chránit před jejich vykácením a zastavěním.

Budeme Vás nadále informovat, v případě potřeby Vás požádáme o konkrétní pomoc.

V reprezentativních prostorách Grabovy vily se zástupci iniciativy Proti-plotu na konci dubna zúčastnili akce pořádané MČ Praha 8. Vedoucí odd. strategického rozvoje a místní Agendy 21, Bc. Iva Hájková, představila veřejnosti pravidla participativního rozpočtu MOJE OSMIČKA. Ten má za cíl zkvalitňování životního prostředí kolem našich domovů na Praze 8 na základě námětů, tipů a nápadů ze stran veřejnosti. Uzavírka zaslaných návrhu je stanovena na středu 31. května 2017.

Grabova vila – zelená oáza uprostřed rušného velkoměsta. https://www.praha8.cz/grabova-vila.html

Z rozpočtu MČ Praha 8 je pro realizaci vítězných návrhů v roce 2018 připravena částka 10.000 000 Kč. Návrhy ve formě malých projektů mohou být podány v rozmezí 100 tis. Kč až 500 tis. Kč, velké projekty v rozmezí 501 tis. Kč až 1 mil. Kč. Návrhy určené k realizaci v rámci participativního rozpočtu musí mít lokální charakter, musí se týkat úprav veřejných prostranství, být veřejně prospěšné a mít investiční charakter. Podporovány nejsou tzv. měkké projekty, tedy akce, aktivity, projektová dokumentace apod. Jak takové návrhy pak v praxi vypadají, můžete vidět například na sousední Praze 6 v rámci projektu nápad pro Šestku (klikni zde).

Místostarosta Petr Vilgus (SZ) vysvětluje, zda je možné návrh podat i na výstavbu chybějící pěší komunikace v místě bydliště paní.

Určitě je tady velký prostor pro tvořivost jednotlivců, SVJ, školních tříd nebo různých místních spolků a kroužků, jak výrazně zlepšit ve Vašem sousedství současné nevyhovující prostory, podpořit volnočasové aktivity v rámci sportu nebo relaxace nebo jen udělat místo bezpečnější např. instalací osvětlení či jiného vybavení. Pro ty, kteří nechtějí shánět 15 podpisů nebo se necítí, aby svůj projekt před veřejností a MČ v rámci dalšího kola obhajovali, mohou např. na FB stránkách Bohnice-Čimice zvolit a hlasovat pro 4x nejúspěšnější nápady, které budou následně přihlášeny.

Veškeré informace a průběžně aktualizované formuláře jsou k dispozici ke stažení na následující webové stránce: https://mojeosmicka.zapojtese.eu/pravidla/

Žije se Vám na sídlišti Bohnice dobře, máte nějaké oblíbené místo nebo naopak místo, kterému se raději vyhnete? Chcete změnit své okolí a nevíte jak? Na níže uvedeném odkazu můžete vyplnit pocitovou mapu https://www.praha8.cz/Jak-se-vam-zije-v-Praze-8.html

Děti k rozvoji osobnosti potřebují i kontakt s přírodou a čistým životním prostředím. Co jim alespoň malý kousek takové oázy vytvořit i v rušném velkoměstě ? Navrhněte projekt v okolí Vašeho bydliště nebo v místech, které rádi společně navštěvujete.

Děkujeme touto cestou MČ Praha 8 za možnost zapojení aktivních občanů do veřejného života s cílem zlepšit veřejné prostory kolem našich domovů. Pevně věříme, že z malého semínka jednou vyklíčí mohutný strom, pod jehož korunou díky otevřené spolupráci radnice s veřejností bude příjemné posedět a vnoučatům hrdě ukázat projekty, na kterých jsme se společně „strašně dávno“ osobně podíleli.