Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Na 30. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy dali zastupitelé zelenou odkupu parcely č. 1304/1 vedle Botanické zpět do majetku města! To je vynikající zpráva pro všechny, kteří se odmítli před rokem smířit s účelovou výstavbou Ekocentra s parkovištěm v místě vzrostlého lesa přírodního parku Draháň-Troja, a pustili se do boje.

Zda v uvedeném území žil kdysi loupežník přepadávající bohaté pocestné, se dnes už trojští pamětníci nedokáží shodnout, v každém případě les byl, je a bude hojně navštěvován občany sousedního 30.000 sídliště v rámci procházek, her s dětmi, venčení pejsků a sportovních aktivit. V roce 1995/96 byl pozemek vrácen v restituci do soukromých rukou. Následně v roce 2008 prodán a v roce 2016 přišli dva majitelé s projektem, kde se netajili využít a vytěžit z pozemku maximum bez ohledu na MČ i obyvatele Prahy 8.

 

Investoři měli v plánu vykácet část dubového lesa, který je součástí přírodního parku Draháň-Troja. Veřejnosti zmateně prezentovali Ekocentrum s parkovištěm a založili společnost Rock arena Troja s.r.o..

V případě, že by se účelový projekt napasovaný do mezer v zákoně podařil investorům zrealizovat a moc už nechybělo, došlo by k prolomení zeleného území kolem Botanické zahrady a návodu pro další spekulanty a majitele pozemků, jak parcely zhodnotit bez ohledu na určení pozemku, krajinný ráz Trojské kotliny nebo veřejný zájem.

Vzrostlý dubový les, vysázený za asistence místních obyvatel v 60. letech 20. století, tvoří přírodní protihlukovou bariéru mezi rušným sídlištěm Bohnice a klidovou venkovní expozicí Botanické zahrady. Místem prochází jeden nejčastějších vstupů z Bohnic k cyklostezkám podél Vltavy a navazujícímu parku Stromovka. I z tohoto pohledu by byla škoda, kdyby došlo k defragmentaci ucelené souvislé městské zelené plochy zcela zbytečnou zástavbou, zvláště když už obyvatelé přišli částečně oplocením BZ o lesopark s vyhlídkou.

Občané Prahy potřebují volné zelené plochy v okolí rozpálených panelových bytů k rekreaci, procházkám, venčení pejsků nebo sportu.

V květnu 2016 se iniciativa Proti-plotu proto společně s širokou veřejností a radnicí MČ Praha 8 nekompromisně postavila za 5minut dvanáct proti účelové výstavbě Ekocentra s parkovištěm pro 29 vozidel, restaurací a 34m rozhlednou namísto vzrostlé městské zeleně v přírodním parku Draháň-Troja. Všechny aktivity, které investor v projektu zmiňoval, a díky kterým obdržel souhlasná razítka od kompetentních odborů magistrátu, již má, nebo v brzké době bude mít v rámci nového severního hlavního vstupu 50m vedle Botanická zahrada – příspěvková organizace hl. města Prahy.

Během neskutečných dvou dní MČ Praha 8, MČ Troja, BZ a občané vyjádřili formou petice s 8.509 podpisy a 680 nesouhlasných vyjádření zaslaných na Ministerstvo životního prostředí zásadní NESOUHLAS k záměru výstavby „Naučné a poznávací aktivity – Troja“.  Více ZDE: popis kauzy

Do té doby sebejistý zástupce investorů p.Oubracht si začíná pomalu uvědomovat, že bude čelit tlakům na všech rovinách, které z dlouhodobého hlediska nemůže ustát.

Díky objeveným nesrovnalostem v projektové dokumentaci i ohromnému množství nesouhlasných stanovisek nechalo Ministerstvo životního prostředí ČR spadnout záměr do EIA, kde se velmi detailně posuzuje vliv plánované stavby a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí. Zástupci investora p.Oubrachtovi rovněž nařídilo vypořádat se s více jak 380 stránkami připomínek vč. vypracování dalších studií. Například iniciativa Proti-plotu během prezentace veřejně investora konfrontovala s faktem, že ve vizualizaci účelově zmenšili skutečnou výšku rozhledny, místo parkoviště zakreslili louku s maminkami na dekách, a výšku okolních stromů navýšili o 10m oproti skutečnosti, aby pohledově projekt splňoval pražské stavební předpisy.

Naše vizualizace dle skutečných rozměrů se zakreslením rozpáleného parkoviště pro 29 automobilů už tak idylicky nevypadá. Pod tohle by už žádný úředník souhlasné razítko nedal.

Posledním hřebíčkem byla změna stanoviska Botanické zahrady k napojení na jejich rozvody. Do té doby sebejistí investoři ustoupili. Pochopili, že jejich záměr nemá šanci v tomto místě v žádném případě uspět a lze právem předpokládat, že případný jakýkoliv jiný projekt bude posuzován s ohledem na lokalitu, stejně. Proto přistoupili na nabídku města pozemek směnit nebo odprodat.

Jednání byla vedena v několika variantách, přičemž nakonec byla odsouhlasena varianta přímého odkupu. Trpělivou prací radního Grabein Procházky došlo k dohodě se soukromými investory o odkupu parcely dle zpracované odhadní ceny.

Během vyjednávání majitelé Václav Paparega a Marian Ješko, kteří v roce 2008 zakoupili pozemek od restituentky Vlasty V. za 17.500.000 Kč, se ještě pokusili pozemek prodat přes Sreality.cz  za 36.147.500 Kč. V textu uvedli, že se jedná o komerční pozemek. Výjimečné přípustné So4 opravdu vymezuje přesně, co a za jakých podmínek je v uvedeném území přípustné. Asi i proto si vybrali účelový projekt tzv. Ekocentra, s kterým nakonec stejně neuspěli.

I když už se jednalo o výstřel do prázdna, přesto jsme preventivně jednateli realitní kanceláře Ivo Herichovi zaslali poštou upozornění  s příslušnou dokumentací, z níž vyplývá, že se zástavbou tohoto území nelze perspektivně počítat. Na tento fakt jsme jej výslovně upozornili a oprávněně očekávali, že každého případného zájemce o tento pozemek bude, ve vlastním zájmu, úplně a pravdivě informovat o těchto skutečnostech.

Občané i radnice dali během veřejné prezentace záměru jasně najevo, že o stavbu v podobě účelového Ekocentra s rozhlednou v uvedeném místě nestojí. A vyhráli!

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se připojili k iniciativě Proti-plotu.cz v boji za záchranu lesa v přírodním parku Draháň-Troja. Pokud se občané spojí a podpoří je vedení MČ Praha 8 a následně Magistrát hl. města Prahy, lze zvítězit i nad mnohem silnějším soupeřem. Výsledkem je cenné usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 2.11.2017 schvalující odkup pozemku zpět do vlastnictví města.

Pevně věříme, že vzrostlá zeleň na parcele č.1304/1 vedená v tuto chvíli jako orná půda, bude převedena zpět na les zvláštního určení jako les příměstský se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8 odst. 2 c zákona č.289/1995 Sb., o lesích) pod správu Lesů hl. m. Prahy. Tedy tak, jak tomu bylo před rokem 1970, než došlo k vynětí parcely z lesního fondu viz. historický dokument vynětí LPF-1970-Troja ZDE.

Pokud by se k pozemku podařilo přičlenit další zelené plochy v okolí Botanické zahrady a přírodní památky Velké Skály, přineslo by to občanům sousedícího sídliště i Botanické zahradě větší jistotu, že zelený prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity obyvatel Prahy zůstane nadále zachován a bude tak uchráněn před dalšími pokusy jej necitlivě zastavět.

Velké poděkování patří níže vyjmenovaným i mnohým dalším úředníkům a lidem, kteří nám celou dobu nezištně krok za krokem, pomáhali.

 •  obyvatelům sídliště Bohnice i Troje
 •  primátorce hl. města Prahy Adrianě Krnáčové (ANO)
 •  náměstkyni primátorky Petře Kolínské (SZ)
 •  náměstku primátorky Petru Dolínkovi (ČSSD)
 •  celé Radě hl. města Prahy s radním Karlem Grabein Procházkou (ANO)
 •  zastupitelům hl. města Prahy
 •  vedoucímu péče o zeleň hl. města Prahy Danu Frantíkovi
 •  starostovi MČ Praha 8 Romanu Petrusovi (ČSSD)
 •  místostarostovi MČ Praha 8 Petru Vilgusovi (SZ)
 •  místostarostovi MČ Praha 8 Radomíru Nepilovi (ANO)
 •  předsedkyni finančního výboru Elišce Vejchodské (SZ)
 •  předsedovi komise pro životní prostředí MČ Praha 8 Vítu Cezovi (ČSSD)
 •  Ministerstvu životního prostředí ČR
 •  starostovi MČ Troja Tomáši Bryknarovi
 •  ex-řediteli Botanické zahrady Oldřichu Vackovi
 •  řediteli Zoologické zahrady Praha Miroslavu Bobkovi
 •  obvodnímu mysliveckému spolku Praha 8
 •  Jitce Fašianokové a Dagmar Šustové
 •  redaktorovi týdeníku Naše Praha 8 Oskaru Kuptíkovi
 •  TV Praha Johance Hubičkové
 •  FB skupině Bohnice-Čimice-Troja Jiřího Vítka
 •  Argumentor.cz Lucii Vurbsové
 •  výboru SVJ Trojský Vrch
 •  nadaci VIA

S ohledem na výjimečnou lokalitu i těsné sousedství Botanické zahrady budeme rádi, když hlavní město Praha uchrání toto cenné území pro další generace v rámci souvislé zelené plochy využívané k rekreačním účelům Pražanů i návštěvníků Botanické zahrady a ZOO.

Se stále vyššími nároky na jedince v zaměstnání, zrychlujícím se životním stylem i omezenými možnostmi seniorů, se obyvatelé města snaží kompenzovat stres a únavu sportovními aktivitami či procházkami v přírodě. Tomuto se velmi detailně věnují i zpracované opakované analýzy na objednávku magistrátu tzv. monitoring městských lesů, které dokládají, že zatíženost hlavních parků v Praze typů Obora Hvězda, Divoká Šárka…  Ta každým rokem narůstá.

Dostatek volných zelených ploch, které umožňují bezpečné a sportovní vyžití pro naše nejmenší, je jedním z důležitých aspektů, které lidé v rámci bydlení oceňují.

Tyto prakticky bezúdržbové vzrostlé zelené plochy rovněž čistí vzduch od jemných mikročástic poletavého prachu produkovaného automobily, jsou domovem zvěře a ptactva a snižují výrazně teplotu v bezprostředním okolí.  Z hlediska dalšího rozvoje Prahy a plánovaného zahušťování je proto třeba bezpodmínečně tyto zelené plíce a oázy ve velkoměstech udržovat a chránit před jejich vykácením a zastavěním.

… a to se nám nakonec společně podařilo. Děkujeme

 

Reklamy

Pokud do hlavního proudu umístíte umělou překážku nebo dokonce jej uzavřete, doprava stejně jako voda se rozlije do celého okolí, a paralyzuje vše kolem. A co se stane, když jednu z tras omezíte, druhou uzavřete, třetí začnete rekonstruovat a čtvrtá je stále jen na papíře??? Pak desetitisícům obyvatel na severu Prahy, aby se dostali do práce a škol nezbude nic jiného, než si koupit rogalo 🙂 Ti co mají strach z létání, a není jich málo, si mohou dojít několik kilometrů pěšky na metro nebo využít alternativní objízdnou trasu přes Kralupy… ale pěkně popořádku.

Naštvaní obyvatelé jdou do práce pěšky. Cestou asi měli dost času přemýšlet, koho letos volit, aby se situace už neopakovala..  Foto: PID

V těchto dnech mnoho zodpovědných obyvatel Prahy 8 zamířilo do volebních místností splnit svou povinnost občana České republiky, aby tak podpořili svého kandidáta nebo politickou stranu v rámci probíhajících sněmovních voleb. Většina z nich má ve své volbě už jasno. Pamatují si, co dotyčný politik udělal/a prospěšného pro blaho obyvatel nebo zlepšení kvality bydlení v okolí jejich domovů.

Voleb do Poslanecké sněmovny se zúčastnilo přes 60% všech voličů. Necháme se překvapit, jak jejich názor na lokální a státní politiku posledních let zamíchá s kartami preferencí politických stran.

Samozřejmě najdou se i tací, kteří za přepážkou ještě naposledy nerozhodně prohrabou hromadu lístků s miniaturním písmem, aby zpocenou rukou a bez brýlí našli alespoň ten zaručený tip, který dostali na chodbě ZŠ od sousedky. Jediné, na co si místo jména v tu chvíli vzpomenou je, jak vítězoslavně pronesla: „konečně mi v televizi poběží opět moje oblíbená Ordinace v růžové zahradě namísto těch strašných politických debat“. No i to je život, s kterým se musí politici umět vyrovnat.

Mohlo by se tak zdát, že svět kolem našich domovů se pomalu vrací zpět do poklidných kolejí. Jen to ale jen zdání, dalo by se říci, ticho před bouří…

Bezradní řidiči na fotce právě přišli již o druhou ze tří tras propojující sídliště Bohnice s tunelovým komplexem Blanka. Druhý den byla cedule zakazující vjezd do Troje odborem MČ Praha 7 přelepena – zatím pouze dočasně za předpokladu, že bude nalezena shoda v politické rovině.

Jak jsme Vás podrobně informovali v předchozím článku, v návaznosti na kolapsu veškeré dopravy v severní části Prahy 8, kterou zapříčinilo umístění jediné dopravní značky zakazující vjezd motorových vozidel v ranních hodinách dolů serpentinami do Troje, se dne 9.10.2017 sešli starostové MČ Prahy 7, MČ Troja a MČ Praha 8 s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem zodpovědný za otázku dopravy v Praze. V rámci politického kompromisu byla dohodnuta opatření, která by měla dle jejich názoru přinést zklidnění a vyřešení dopravy v oblasti Troje a Prahy 8.

Průběžný radar nastavený na 30km/h v ranní špičce moc pokut řidičům nerozdá… stejně tak hustou dopravu nevyřeší ani navržené informační cedule.

Iniciativa Proti-plotu.cz však neskrývá výrazné obavy, že soubor navržených dopravních opatření nic neřeší, naopak výrazně zkomplikuje automobilovou i MHD dopravu nejen v oblasti 30.000 sídliště Bohnice, ale zároveň poškodí i další městské části a sníží kvalitu života Pražanů. To je poněkud v rozporu s volebními hesly na billboardech.

Jen pro úplnost doplňujeme, že uzavření ulice Trojská inicializovala na jaře 2017 MČ Praha 8 z důvodu ochrany 300 obyvatel, kteří zde bydlí. Jako důvod uvedla i/ připravovanou kompletní výměnu asfaltového povrchu,  ii/ nevyhovující parametry obslužné komunikace pro tranzitní dopravu cca. 5.000 vozidel, která ulicí po otevření Blanky denně projížděla. Video s vyjádření starosty MČ Praha 8 p.Petruse, proč se rozhodl uzavřít Trojskou (od 1:30)  ZDE.

Dle našich informací starostové MČ Troja a MČ Praha 7 na jednání 9.10 navrhovali opětovné úplné otevření ulice Trojské, případně střídavý provoz nebo otevření ulice Trojská ze severu v ranních hodinách od 7:00-10:00 při zachování volného průjezdu z jihu. Všechny tyto návrhy byly ze strany MČ Praha 8 odmítnuty jako nepřijatelné.

 

Za vznikem sporu stojí jarní uzavření ulice Trojská MČ Praha 8, což přineslo do Troje ještě delší kolony popojíždějících vozidel. Starostovi MČ Troja tak došla trpělivost. Jednou jsme součástí Prahy a není možné uzavírat komunikace na úkor jiných. Řešením by mohlo být zavedení střídavého provozu v Trojské ulici, ráno dolů a odpoledne nahoru – tuto variantu však MČ Praha 8 zatím odmítá.

Nejsme tedy jediní, kteří se domnívají, že dočasným řešením celé nepříjemné situace by mělo být opětovně otevření ulice Trojské po avizované celkové rekonstrukci (i za cenu střídavého provozu/čas). K dispozici by tak byly opětovně alespoň 3 trasy propojující severní oblast Prahy s tunelovým komplexem Blanka s novým přemostění, jehož stavba stála neuvěřitelných 39miliard Kč. Zároveň by došlo alespoň k částečnému snížení zátěže z tranzitní dopravy u obyvatel bydlících v Troji, podél Zenklovi a V Holešovičkách.

I v jiných městských částech Prahy se snaží vyřešit nárůst tranzitní dopravy přes jejich území. Nikde však kvůli tomu nezavírají komunikace jako u nás.

Na jakých konkrétních opatřeních se politici na schůzce 9.10.2017 dohodli?

 • zvažovaná výstavba světelné signalizace na křižovatce Lodžská/ K Pazderkám *  TSK dostala za úkol vypracovat studii
 • úsekový radar v serpentinách 30km/h
 • otočení provozu v Trojské od 1.11.2017, nově by se smělo jezdit pouze směrem dolů
 • instalace světelných informačních tabulí, které každé ráno ukážou přijíždějícím motoristům, že trasa přes Kobylisy i Troju je ucpaná
 • studie dopravy v oblasti

Při pohledu na uvedené body se jedná spíše o regulaci než konstruktivní řešení.

Místo 2 minut Trojskou budu řidiči nově absolvovat 12min okružní jízdu přes celou Troju, kolem ZOO a sídliště Bohnice. Zatížení poznají jak motoristé, autobusy v Troji tak i Pražané bydlící v těsném sousedství ulic. Pokud ulice nevyhovuje parametry, lze je částečně napravit v rámci připravované rekonstrukce a nastavit střídavý provoz. Ráno dolů, večer nahoru a o víkendu bez omezení.

Výsledkem realizace navrhovaných opatření bude jen zahuštění dopravy a uměle vytvořené kolony popojíždějících automobilů vypouštějící exhalace pod okny obyvatel Troje i sídliště Bohnice jak na páteřních trasách, tak nově i vedlejších komunikacích. Následovat budou další a další navazující restrikce a omezení dopravního systému v oblasti s vynaložením vysokých investic. Jak už všichni známe z minulosti, chybné prvotní rozhodnutí už nikdo z politiků nepřizná. Byla by proto škoda neuváženým krokem spustit celou lavinu.

Plánovaná světelná signalizace zastaví v ranní špičce veškerou dopravu z Bohnic a způsobí totální kolaps vč. autobusových linek MHD. Sanitky na polikliniku Mazurská mohou jezdit přes chodník a trávu. Koláž: Blesk.cz

Jedním z diskutabilních návrhů je uvažovaná výstavba světelné signalizace na křížení ulic Lodžská / K Pazderkám. Jak si asi mnoho starousedlíků vzpomene, jednou už v uvedené křižovatce stála a byla nakonec v 90.letech odstraněna jako nepotřebná. Její opětovné umístění by v ranní špičce způsobilo totální kolaps na páteřní komunikaci Lodžská, která odvádí veškerou místní i tranzitní dopravu pryč ze 30.000 sídliště Bohnice.

Popojíždějící kolony kladou výrazně vyšší nároky na psychiku a pozornost řidičů. Stačí chvilka nepozornosti, a komunikace je díky nehodě neprůjezdná. Jedním z takových míst jsou i serpentinky. Po instalaci úsekového radaru budou někteří řidiči raději hlídat tachometr, místo aby sledovali provoz a bílý okraj vozovky bez krajnice. Nebrzděme proto dopravu zbytečnými omezeními.

V případě kolon tak dojde i k ucpání a skokovému nárůstu dopravy na vedlejších komunikacích napojující se na Lodžskou. Tedy ulice Hnězdenské, kde se nachází největší bytový komplex Trojský vrch se 700 byty, SOL a rušné OC Krakov s KFC. Rovněž tak i v Mazurské, kde je poliklinika a odkud vyjíždějí autobusové linky 144 a 177 propojující obyvatele 30.000 sídliště Bohnice s metrem Kobylisy. Asi i málokdo ví, že každé ráno zahýbá do ulice velké množství automobilů rodičů, které své ratolesti na cestě do práce vyhazují před ZŠ Mazurská. Jen s obtížemi, a za cenu prodloužení dojezdového času, se tak stojícími kolonami proderou sanitky záchranné služby vezoucí ze sídliště akutní případy nebo pacienty z/do polikliniky Mazurská. A co na to úředníci z odboru dopravy, kteří v uvedené lokalitě nebydlí? Už avizují realizaci vyhrazeného pruhu pro autobusy. Toto řešení však ulice Mazurská bez výrazných zásahu do parkování, ani krátký úsek Lodžské, neumožňují.

Jsme toho názoru, že pokud se otevře opět ulice Trojská, MČ Troja odstraní značky zakazující vjezd do serpentinek a pak už bude jen na Hlavním městu Praze, aby urychleně začalo s realizací navazujícího pokračování Blanky MO a tlačilo na stát v rámci stále odkládaného a chybějícího severního silničního okruhu SOKP kolem Prahy s přemostěním na Prahu 6. Jen tak může alespoň z části odlehčit oběma městským částem zasažených denní tranzitní dopravou mimopražských řidičů.

Stačí malý impuls, zkrat a dítě Vám vběhne bez rozhlédnutí pod kola. Reakční doba na zastavení prakticky nulová. Uvědomí si následky svého rozhodnutí MČ Praha 8 včas ? Foto: auto iDnes.cz

Navržené nekoncepční opatření může ohrozit nepřímo i děti chodící každé ráno do škol ulicemi sídliště Bohnice. Takovou ulicí bude např. Hnězdenská, kde díky její poloze lze očekávat výrazný nárůst automobilové dopravy, protože řidiči jí začnou využívat automaticky jako objízdnou trasu před ucpanou světelnou křižovatkou Lodžská/ K Pazderkám. V Troji stojí každé ráno strážník MP u přechodu před školou a dbá na bezpečnost pelášících malých školáků. Má už MČ Praha 8 spočítáno, kolik strážníků bude potřeba na všechny stěžejní přechody v Bohnicích každý den?

Na řešení konceptu dopravy v Praze je třeba se dívat jako celek i z pohledu připravovaných projektů, jakým je rekonstrukce páteřní komunikace Zenklova nebo uvažované zavedení tramvajové linky na sídliště Bohnice. To by mimo jiné přineslo další úbytek 2 silničních pruhů v ulici Lodžská. Budou kolony aut následné popojíždět už od Zdib ?

V návrhu politiků rovněž není zohledněn aspekt budoucích vlivů na dopravu v podobě připravované cca. 1-2leté kompletní rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Zenklova pod Bulovkou, případné tramvajové trati do Bohnic nebo výstavby obchodního domu Kaufland v zeleném pásu Na Pazderce, kde investoři z JTH Trend sami v projektu přiznávají, že stavba přinese do uvedené oblasti očekávaný nárůst automobilové dopravy.

V odpolední špičce mezi 16-18:30hod hlavní tahy v Praze přestávají kapacitně stačit.

Iniciativa Proti plotu si je vědoma, že současná nevyhovující dopravní situace zatěžující obyvatele Prahy stálé vyšší hustotou dopravy, není ovlivněna rozhodnutími současných politiků. Jakkoli se zdá obyvatelům uvedený stav aktuálně neúnosný a dramatický, jeho podstata se tiše a postupně rodila po desítky let, jednak rozhodnutím o trasování městského okruhu a jeho realizací bez dalších navazujících opatřeních, stejně jako nepřímým přispěním levných hypoték, které umožnily raketový nárůst půjček na výstavu rodinných domů v okolí Prahy, ale opět už bez navazujících nezbytných dopravních staveb.

S trochou nadsázky použita fotografie s historickým autobusem ŠKODA. V každém případě fantazii, jak přitáhnou více lidí do MHD, se meze nekladou. Expresní linka propojující Prahu 8 s Prahou 6 za zvážení určitě stojí. Foto: Pražský patriot.cz

Paralelním řešením může být i zvýšením atraktivity MHD oproti individuální dopravě za využití nových možností, které dnes máme. Každý den ze sídliště Bohnice odjíždí velké množství obyvatel za prací a do škol na sousední Prahu 6. Automobilem trvá cesta na Vítězném náměstí 15minut, zatímco při využití městské hromadné dopravy (autobus + 2x metro) se jedná o neuvěřitelných 40min. Pro představu pěškyjste tam za cca. 60min. Elegantním a levným řešením oproti tramvajové trati tak může být, za podpory Ropidu, zavedení nové expresní autobusové linky propojující Prahu 8 s Prahou 6 skrze tunel Blanka. Věříme, že mnoho obyvatel by toto možnost uvítalo a nechalo následně svá vozidla doma. Rozhodně by město udělalo radost tímto rychlým spojením i studentům koleje Karlovy univerzity z Troje. Pokud se projekt v testovacím provozu osvědčí, může expresní linka z Prahy 6 klidně pokračovat tunelem ještě dále na Prahu 5.

Rovněž na Ořechovce na Praze 6 se museli vypořádat s extrémním nárůstem dopravy proudící denně z Blanky. Na průjezdné trase zvolili omezení rychlosti na 30km/hod s nastavenou předností zprava. S ohledem, jak komunikace vypadá,  stále mnoho řidičů tuto skutečnost neregistruje, takže kolize a troubení jsou zde nově na denním pořádku.

Doprava v Praze je už v dnešní době komplexní živý systém, kde jakýkoli nekoncepční zásah nebo omezení způsobí kolaps veškeré dopravy nejen v inkriminovaném místě, ale i na opačné straně Prahy, kde by to laik vůbec neočekával. S ohledem na to, že ve hře jsou výrazné investice jak do úprav stávajících komunikací, avizovaného přemostění Vltavy, nových tramvajových tratí nebo P+R parkingu, nepovažujeme tento postup rozhodnutí za ideální.

Informační cedule v ranní špičce jen ukazují to, co každý motorista dávno ví. Ať zvolí jakoukoliv trasu, stejně bude popojíždět v koloně. Tu samou službu Vám dnes nabízí i Google maps, a zdarma.

Společně si musíme uvědomit, že hledáme okamžité řešení krizové situace, kterou zřejmě nelze považovat za definitivní ani trvale vyhovující. Jsme proto toho názoru, že adekvátním řešením by mělo být vypracování studie v rámci krátkodobých a dlouhodobých opatření skutečnými dopravními experty – projektanty, kteří připraví odbornou studii širších efektů jednotlivých opatření s vlivem na dopravu v celé Praze. Průběžné výsledky takové studie by měly být následně projednány s veřejností, kde experti mohou výsledky studie ověřit a případně upravit i díky věcným argumentům a poznatkům vycházejících z každodenních postřehů místních obyvatel.

Nikdo z řidičů netuší, zda se závora na Prašném mostě zvedne za 10 nebo 20minut.. Pokud bude od listopadu zakázán vjezd vozidlům do ulice Trojská směrem nahoru, v odpolední špičce se tím výrazně prodlouží kolony stojících aut. Ty budou popojíždět už od Plynární přes Trojský most, další pak zablokují výjezd z tunelu Blanka. Následuje omezení rychlosti v tunelu na 50km/h a zavření nájezdů do Blanky na Praze 6 nebo Praze 5.. Výsledkem je totální kolaps dopravy na povrchu i z důvodů, že i/ tunel natáhl do oblasti více automobilů  ii/ MČ zklidnili dopravu snížením počtu pruhu (např. Veletržní).

Dopravní studie lze modelováním dopravní situace poměrně jednoduše vytvořit. Víme, že pro podobné případy vlastnil, bývaly útvar hlavního architekta, dnes asi útvar plánování rozvoje města, počítačový program s obrovským množstvím dat parametrů celé komunikační sítí v Praze, včetně komplexních statistický dat o jejich dopravní zátěži v jednotlivých obdobích, dni a hodinách. Do uličních sítí je možné vkládat aktuální údaje o  stavu sítí, do dopravních proudů vkládat odpory v podobě omezení počtu pruhů, omezení rychlosti, jednosměrnosti komunikací, zúžené silniční pruhy kolem tramvajových zastávek, světelnou signalizaci nebo její intervaly. Praha je prostě tak komplexní systém, že otevření výkopu ve vozovce někde na Smíchově se může v důsledku projevit v Troji popojíždějící kolonou z Blanky, což přinese spuštění závor na Praze 6, a následuje kolaps dopravy na Letné a oblasti Holešovic. Stejně tak lze pozorovat vliv vyššího zatížení Troje při stavebních pracech na Jížní spojce.

V nově zrekonstruované ulici Veletržní byl kupodivu položen velmi hlučný hrubý asfalt. Pruh pro kola využívá jen minimum cyklistů. Nebylo by lepší na ušetřeném místě vysadit městskou zeleň, která alespoň částečně vykompenzuje místním obyvatelům exhalace a prach z hustého provozu ?

Jak jsem si vysvětlili, alternativní situace v Bohnicích a Troji lze opakovaně modelovat s různými opatřeními navrhovanými tak, aby na sledovaných úsecích bylo dosaženo potřebných kapacitních parametrů a současně byly zjištěny dopady na okolní části města. Různými opatřeními navzájem působícími lze dosáhnout i jisté optimalizace návrhu s ohledem na současnou funkční infrastrukturu.

Starosta MČ Praha 8 Roman Petrus hájí zájmy místních obyvatel v otázce Troja Horizons. Víme, že se několik měsíců se stavěl proti instalaci světelné signalizace do Bohnic. Podpořme jej proto v jeho úsilí i za cenu varianty dočasného plného otevření ulice Trojské.

Uvedená věc prioritně spadá do odpovědnosti Magistrátu hl. m. Praha, zastoupeného primátorkou, potažmo jí zodpovědných náměstků a jim podřízených odborných útvarů a organizací řešících tuto problematiku. Pochopitelně ze zodpovědnosti nelze úplně vyvinit zastupitelstva jednotlivých dotčených městských části za poslední roky, protože vývoj i konečný stav jim byl dloudobě znám, a to že přesahoval jejích schopnost jej rozpoznat, nijak neomlouvá jejich pasivitu a nečinnost. Jsou to právě oni, zastupující zájmy svých obyvatel Prahy, kteří musí přenést tlak na Magistrat, stejně jako hejtman Středočeského kraje hájící zájmy mimopražských obyvatel.

Žádáme proto magistrátní zastupitelé, naše zastupitele MČ Praha 8 a kompetentní úředníky z odboru dopravy, aby vygenerovali a zajistili opravdový návrh řešení, které by sledovalo primární cíl i za cenu dočasných nepříjemných dopadů pro některé místní obyvatele se závazkem časového horizontu trvání takových opatření a návrhem výhledových opatření konečného řešení (případně jeho etapizace).

Finální studii budoucího pohledu na dopravu v Troji a Bohnicích prodiskutovanou s občanym, by vzhledem k výší proinvestovaných prostředků, měla schválit Rada HMP a potvrdit Zastupitelstvo, stejně jako tomu bylo v případě odkupu pozemku pod Ekocentrem.

S ohledem na tom, že se jedná o výrazné investice do úprav stávajících komunikací či do výstavby nových komunikací, tramvajových tratí, parkingů stejně jako je jisté, že omezeními budou dotčeny zájmy obrovského množství obyvatel Prahy, podnikatelů, firem i složek integrovaného záchranného systému, žádáme, aby vypracovaná a odsouhlasená konečná studie řešení koncepce dopravy v Bohnicích a Troji byla schválena Radou HMP a následně potvrzena rozhodnutím zastupitelstva Hl. m. Prahy.

 

Autorovi článku, který je obyvatelem sídliště Bohnice, k napsání článku stačil selský rozum v kombinaci s 20letou zkušeností v oboru dopravy a logistiky. Přesto uvítá zpracování odborných studií, které výše uvedenou analýzu potvrdí nebo vyvrátí. Pevně proto věří, že v otázce dopravy na Praze 8 nakonec zvítězí zdravý rozum a zájmy obyvatel Prahy, nad dlouhodobými rozpory starostů jednotlivých městských částí. Jsme připraveni společně se s obyvateli aktivně do řešení zapojit.

Ve středu odpoledne vyděsil obyvatele Bohnic pohled na stoupající tmavý kouř z přírodního parku Draháň-Troja. Když následně vyšlehly 10metrové plameny nad koruny stromů, mnohým z nás při představě, že hoří les kam rádi chodíme ze sídliště na procházky, u srdce skutečně zatrnulo.

Požár se po 17hodině rozhořel v místech, které obyvatelé sídliště rádi navštěvují v rámci procházek, venčení pejsků nebo posezení na nedaleké vyhlídce na vinice Salabky. Foto: Pavel Pokorný

Naštěstí v tu chvíli už hasičská vozidla za doprovodu Policie ČR opatrně vjížděla jedno za druhým úzkým chodníčkem do lesoparku směrem k ohnisku, aby jej lokalizovala. Místo požáru se nacházelo pouhých 100m od vzrostlého lesa, který iniciativa Proti plotu společně s obyvateli a starostou MČ Praha 8 nedávno zachránila od vykácení a následné výstavby „Ekocentra“ s parkovištěm.

Každý zásah je náročný nejen fyzicky.. nikdy nevíte, co Vás na místě čeká. Foto: Proti-plotu.cz

Jak se následně ukázalo, příčinou požáru byla stará zahradní chatka nacházející se na okraji lesa, která jako mnoho dalších v oblasti, slouží často k nelegálnímu přenocování bezdomovců nebo jejich dlouhodobějšímu provizornímu úkrytu během zimního období.

Těmto skromným chlapíkům od obyvatel sídliště Bohnice a Troje patří velké poděkování. Foto: Proti-plotu.cz

Díky rychlé a profesionální práci hasičské jednotky z Holešovic se oheň podařilo během 20minut lokalizovat a nerozšířil se tak do sousedního lesního porostu, kde by napáchal větší škody.

V každém případě to nemají s námi lehké..  Jen za posledních pár dní se jedná už o několikátý výjezd na Prahu 8.

Hned čtyři jednotky hasičů vyrazili 12. října 2017 k požáru střechy obchodního centra Krakov. Díky rychlé reakci byly škody minimální. Evakuováno bylo 200 lidí. Stejné Iveco v popředí bylo i dnes v lese. Foto: Marína Dvořáková | Zdroj: Český rozhlas

Začalo to před týdnem žhářem podpálených 2x jurt lesní školky, překvapivého požáru v OC Krakov, hořícího panelového bytu, záchrany ženy ze skály na Bohnické vyhlídce která tam možná zůstala od posledního sousedského grilování 🙂 až po dnešní požár na okraji lesa..

Areál byl postaven jako provizorní za II. světové války. Nakonec slouží hasičům dodnes. Najdete jej na Google mapách na rohu Plynární a Argentinské. Při pohledu na něj je zázrak, že jim ještě nespadl na hlavu. Kdo pak zachrání je ?

Pevně proto věříme, že hasiči z pražských Holešovic se konečně dočkají důstojného a odpovídajícího zázemí, které nahradí ostudné provizorní dřevěné domky z roku 1942 nacházející se v areálu na rohu Argentinské. Zaslouží si to více, než kdo jiný..  Denně riskují své životy pro záchranu majetku a životů obyvatel Prahy.

Nelze dále akceptovat průtahy a odkládání realizace nového hasičského areálu, zvláště když Praha hospodařila s přebytkem přes 12mld Kč.

Po kancelářských prostorech, o celkové ploše 22.400m2 od Skanska Property, se v nově postavené budově Visionary jen zakouřilo. Foto: Adam Vomáčka

Stavět v uvedené oblasti lze, jak ukazuje komerční projekt kancelářské budovy Visionary rostoucí závratným tempem hned naproti. Paradoxně budova s běžeckým oválem na střeše ještě neotevřela a už její patro chybou dělníků zachvátil požár. Tentokrát to daleko neměli.

S ohledem na nedávný kolaps dopravy v severní části Prahy 8 způsobený instalací jediné značky omezující vjezd do Troje, připravovaného nekoncepčního omezení dopravy v Bohnicích i nešvaru, jako je zahušťování sídliště bez ohledu na zoufalé parkování v úzkých ulicích..  je vlastně zázrak, že vůbec vozidla dlouhá přes 10m k cíli dojedou. Všechny tyto aspekty v každém případě prodlužují životně důležité dojezdové časy složek záchranného systému. Každý ze záchranářů Vám přitom potvrdí, že rozhodující pro zdárný zásah jsou první minuty. Tak uvidíme, zda nakonec zvítězí v otázce avizovaných změn v dopravě na Praze 8 opravdu zdravý rozum.

Oheň v panelovém domě se díky umakartovému jádru a stoupačkám rychle šíří do vyšších pater. Času opravdu není nazbyt. Často poslední záchranou je hasičská plošina operující do záchranné výšky cca. 37-44m. Zdroj: Týden.cz

Aktuálně zahájení stavby nového hasičského komplexu s investicí 350mil se plánuje na příští rok 2018, ale již dnes je zřejmé, že termín výstavby bude opět dle všeho posunut.

Určitě je to k zamyšlení pro všechny politiky, kteří se na nás v těchto dnech usmívají z billboardů a lamp pouličního osvětlení v kampaních v ceně realizace nového hasičského centra. Záslužné činy zcela jistě dlouhodobě přinesou více hlasů voličů, než prázdná hesla, která z plakátů po pár týdnech vymaže podzimní počasí.

V návaznosti na pondělním kolapsu veškeré dopravy v severní části Prahy 8, který způsobila jediná dopravní značka zakazující vjezd do Troje, došlo dne 9.10.2017 za účasti náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) k setkání starostů obou městských částí.

Zachráněný deštěm promočený předvolební leták z ulice s obětinami po vzoru tibetských klášterů 🙂 Snad přinesou občanům Bohnic konečně zasloužený klid jak v dopravě, Troja Horizons, záchraně lesa vedle Botanické, tak nakonec i zbytečného obchodního domu Kaufland Troja v zeleném pásu Na Pazderce.  Jinak celá Rada hl.m Prahy aktivně uvedené věci řeší, za což děkujeme.

Oceňujeme, že týden po uměle vytvořeném konfliktu se našla vůle uvedenou situaci řešit a politici přijali pozvání starosty MČ Praha 7 p.Čižinského (KDU-ČSL), který se ujal role koordinátora setkání. Každý ze starostů hájící zájmy občanů příslušné městké části přišel se svým návrhem řešení, jak omezit transitní dopravu skrze Troju a zároveň pomoci pomalu, ale jistě kolabující dopravě severního města, kde obyvatelé marně čekají roky na most propojující Prahu 6 s Prahou 8 nebo silniční okruh, který by odvedl část transitní dopravy.

Jediná dopravní značka zakazující vjezd do Troje způsobila kolaps na celé Praze 8. Účel to splnilo, po medializaci se hledá řešení, jak snížit zatížení obyvatel MČ Troja tranzitní dopravou. Navrhovaná řešení ale nic neřeší.

Silnice přes Troju je už 2 roky obyvateli sídliště Bohnice, Čimice, Dolních Chaber i přilehlých obcí, denně hojně využívána jako spojnice propojující sever Prahy s tunelovým komplexem Blanka, a je aktuálně jedinou alternativou ke kapacitně nezvládajícímu Kobyliskému náměstí, kde provoz každé ráno kolabuje.

Obrázek z dnešního rána. Kolona vozidel popojíždí od první zatáčky v serpentinkách. Zdržují jí přirozeně dvě dopravní značky STOP a strážník, který na přechodu před Trojskou školou a gymnáziem do 8:06 hlídá přecházející děti. Za školou se provoz plynule rozjíždí.

Díky tomu stále více řidičů jezdí raději kolem ZOO, což má v ranní špičce za následek kolony stojících vozidel až do serpentinek. Hřebíčkem do rakve pak bylo překvapivé rozhodnutí MČ Praha 8, přes nesouhlas MČ Troja, o uzavření ulice Trojské směrem do centra. Jedná se přitom o nejkratší trasu k Blance, která částečně pomáhala oběma přetíženým trasám.

Developerský projekt Nové Chabry počítá postupně s výstavbou celé čtvrti. Navýšení počtu obyvatel v oblasti přinese nárůst dopravního zatížení i více dětí. Majitelé ze střední vrstvy pokud použijí automobil, mají buď možnost vystát frontu od Bauhausu přes Kobyliské nám. k mostu Barikádníků nebo to vzít přes Bohnice do Troje. Rozhodně nebudou za 5min na metru, jak slibuje developer. Zdroj: http://www.jparch.cz

Když si k tomu připočteme výše zmíněnou masivní novou bytovou výstavbu celé čtvrti v Dolních Chabrech a menší projekty v satelitech kolem Prahy generující stále další automobily, i malý Pepíček ze 2.třídy si na prstech spočítá, že žádné z navrhovaných řešení nemůže nic vyřešit, spíše naopak ještě více zkomplikuje život 30.000 obyvatelům Bohnic!

Na čem se politici dohodli a co to přinese obyvatelům našeho sídliště Bohnice ?

1.) Změna průjezdnosti ulice Trojská. Foto: Daniel Vitouš

 • Ulice bude nově průjezdná pouze ze severní části na jih, tedy od Kobyliského náměstí k ulici Pod Lisem. Je to přesně naopak, než tomu bylo dosud. V opačném směru z jihu na sever projet nepůjde,“ sdělil starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD)

Poznámka iniciativy Proti-plotu.cz:  ráno se situace kolem Kobyliského náměstí zlepší, v odpoledních hodinách mezi 16-19h budou vracející se automobily popojíždět v kolonách už od Výstaviště přes Trojský most, další automobily zablokují výjezd z Blanky do Troje a zastaví tak veškerý provoz na výjezdu z tunelu – omezení provozu v celé soustavě tunelů v rámci městského okruhu směrem Troja! Následuje uzavření nájezdů do Blanky. Kolabuje doprava na povrchu v oblasti Jížní spojky na Praze 4, Smíchova na Praze 5, Bubenče a Dejvic na Praze 6 a Letné i Holešovic na Praze 7. Vše kvůli omezení dopravy přes serpentinky.

Možné řešení za pár korun ? Pokud ulice Trojská nemá parametry pro oboustranný provoz jak říká radnice, řešením by mohlo být zavedení střídavého provozu, tedy do 13hod povolit vjezd pouze z Kobylis dolů a odpoledne naopak nahoru. Efektivní řešení bez nutných investic pomůže dvěma zbývajícím vytíženým komunikacím a obyvatelům v ranní/večerní špičce.

2.) Nová světelná signalizace na křižovatce Lodžská / K Pazderkám. Zdroj koláže: Blesk.cz

 • Instalace semaforů na křižovatku Lodžské a K Pazderkám, který dle přání starosty Troje by měl „dávkovat“ automobilový provoz do serpentinek v ranní špičce (pověřena TSK vypracovat studii, realizace v řádu měsíců)

Poznámka iniciativy Proti-plotu.cz: v ranní špičce při omezení vjezdu do Troje zmatkující řidiči, kteří nezvládají zip, dokonale zablokují levý pruh v Lodžské pro odbočení směrem Kobylisy. Stojící kolony automobilů k poště. Autobusy linek 144 a 177 nevyjedou z konečné Poliklinika Mazurská. Řidiči začnou využívat objízdnou trasu přes ulici Hnězdenská, čímž ohrozí děti jdoucí ráno do nedalekých několika škol. Nebude možné vyjet z parkoviště OC Krakov, kolona aut až do garáže zde paralyzuje parkovaní, zásobování i dopravu v této ulici. Instalace semaforu na křížení Lodžská / Hnězdenská už nic nevyřeší.

3.) Úsekový radar umístěný na komunikaci K Bohnicím. Zdroj: Auto forum.cz

 • Umístění radarů v serpentinkách pro úsekové měření maximální rychlosti 30km/h

Poznámka iniciativy Proti-plotu.cz: Řešení, které přinese především prostředky do poklady hl. města Prahy za 10-20.000 přestupků za rok. A pomoc dopravě? Již teď úsekem jezdí řidiči, který mají problém na silnici bez krajnice udržet se ve svém pruhu a zasahují často do protisměru. Méně zkušení řidiči budou nově z psychologického hlediska sledovat více tachometr, než dění kolem – tzn. v serpentinkách přibude ještě více dopravních nehod, zranění a vozidel v příkopu = opakovaný kolaps okolní dopravy

4.) Digitální informační cedule ukazující aktuální dopravní situaci. Zdroj: Aktuálně.cz

 • Instalace digitálních cedulí informující řidiče ze severu o aktuální dopravní situaci

Poznámka iniciativy Proti-plotu.cz: Cedule průjezdnost nezlepší. Se stále dalšími omezením, zúženími a cyklistickými pruhy odnikud nikam komunikace v Praze přestávají kapacitně stačit provozu v ranní špičce, veškeré trasy jsou ucpané. Na to, že to v místě bude stát, nejsou třeba cedule za miliony. Jen okrajově, např. informační cedule v Evropské nemají efekt a zveřejněné údaje jsou nedostačující nebo zkreslující.

5.) Obchodní dům Kaufland by měl vzniknout v zeleném pásu v těsném sousedství přírodního parku Draháň-Troja a přivede do oblasti další dopravu.. Zahrne TSK tuto skutečnost do připravované studie ? Přes 95% místních obyvatel z okolí jej nepotřebuje ani tady nechce..

 • Vypracování studie mapující dopravu v naší oblasti  s návrhy řešení

Poznámka iniciativy Proti-plotu.cz: Je potřeba ve studii zohlednit připravovaný dvoupatrový obchodní dům Kaufland Troja v zeleném pásu Na Pazderce, který přitáhne do oblasti další dopravu. Bez toho není možné aplikovat navržená řešení. Rovněž dle generelu Botanická zahrada v Troji plánuje vybudovat nový hlavní vstup na severu doplněný o novou kancelářskou centrální budovu. Vzniknou další 1-2x semafory po 100m ??

Dokončení severního okruhu Praze (SOKP) stále chybí bez ohledu na zvolenou finální variantu. Zdroj: Okruhprahy.cz

Iniciativa Proti-plotu doporučuje: Místo experimentů za peníze daňových poplatníků by stačilo plně obnovit provoz na všech třech hlavních tazích, aby se automobilový provoz opět rozložil a řidiči měli více variant, jak se dostat dolů do centra a k Blance. Situaci v střednědobém horizontu může vyřešit navazující tunel z Blanky směrem na sever v rámci MO, nové přemostění na Prahu 6 a především realizace stále odkládaného chybějícího severního okruhu kolem Prahy.

Vedle toho musí být účelněji podporovány alternativní možnosti omezení individuální dopravy v rámci skutečně promyšlených koncepcí po vzoru západních měst. Současné cyklopruhy za ceny silnicí 1.kategorie vedené souběžně s nejrušnějšími komunikacemi více cyklistů na cestě do škol a zaměstnání nepřilákají. Ba naopak, neucelená koncepce, pruhy na sebe často nenavazující nebo končící uprostřed rušné křižovatky, jsou rizikovými místy pro všechny účastníky silničního provozu.

Poněkud rozpačité dopravní značení pro cyklisty v Bohnicích na křižovatce ulic Zelenohorská a Radomská. Autor: Jiří Janků

Na Praze 8 byly ulice Trojská i serpentiny do ZOO pro cyklistu poměrně rozumné alternativy jak se dostat ze Severního města do Troji či Holešovic. Po otevření tunelu Blanka si na rušnou silnici troufne vyjet jen značně otrlý cyklista, který neustále očekává, kdo jej dříve nebo později srazí do příkopu.

Pokud se cyklisté budou bát jezdit v hustém provozu, který Blanka bohužel dnes ve zmíněných ulicích generuje, nechají kolo raději doma a buď použijí MHD nebo přispějí svým autem k tvorbě oněch nenáviděných kolon.

Snad každý z nás už viděl dítě, které bez rozhlédnutí vyletí zpoza aut. Nepřehledné situace a bohužel i světelné přechody navozující pocit bezpečí jsou místy, které generují velké množství nehod, často smrtelných. Chceme toto i v doposud klidných Bohnicích? Asi ne bez ohledu na spory politiků. Zdroj: auto iDnes.cz

Vyjmenované „opatření“, na kterých se zatím politici v rámci ochoty dohodli, dle našeho názoru spíše rozvrtají desítky let fungující vcelku bezproblémovou dopravu na sídlišti Bohnice, ještě více zkomplikují provoz na páteřním hlavním tahu z 30.000 sídliště, vynutí si postupně další investice, omezení i instalace více semaforů, které povedou ke snížení kvality života v této oblasti vyšším dopravním zatížením a každodenního ohrožení životů našich dětí!

Občanské sdružení Pražské matky dlouhodobě poukazuje na nebezpečí střetu těch nejmenších a nezranitelnějších se stále komplikovanějším provozem v naší metropoli. Zkusme proto vyřešit problém dopravy v Bohnicích a Troji racionálně bez předsudků a naschválů. Změnu pocítíme všichni na rozdíl od politiků, kteří zde nebydlí.

Nesouhlasíte s navrhovaným řešením? Máme ještě čas nalézt vhodnější alternativu. Bydlíme a jezdíme uvedenými místy denně desítky let, proto jsme toho názoru, že dokážeme dopravní situaci reálně odhadnout lépe, než odborníci od stolu, kteří u nás nikdy nebyli.

Pošlete emailem svůj názor a návrh řešení kompetentním osobám, jejichž kontakty naleznete níže, aby měli více podkladů pro plánované studie. Předmět emailu: Doprava v Bohnicích 2018. Děkujeme

Primátorka hl. m. Prahy, Adriana Krnáčová ( ANO 2011)  Adriana.Krnacova@praha.eu

Náměstek primátorky hl. m. Prahy, Petr Dolínek ( ČSSD) Petr.Dolinek@praha.eu

Ředitel odboru dopravních agent hl. m. Prahy, Ing. Jan Heroudek, Jan.Heroudek@praha.eu

Starosta MČ Praha 8, Roman Petrus ( ČSSD) Roman.Petrus@praha8.cz

Starosta MČ Troja, Ing. Tomáš Bryknar ( Trojský kůň 2014) Bryknar@mctroja.cz

Starosta MČ Praha, 7 Mgr. Jan Čižinský ( KDU-ČSL) CizinskyJ@praha7.cz

Vedoucí dopravního odboru MČ Praha 7, Ing. Jan Kovařík KovarikJ@praha7.cz

Vedoucí dopravního odboru MČ Praha 8, Mgr. Ing. Jaroslav Kašpárek Jaroslav.Kasparek@praha8.cz

 

Zákaz vjezdu do ulice K Pazderkám, která spojuje Bohnice a Troju, překvapil řidiče v pondělí ráno. Dopravní značku zakazující vjezd osobních vozidel ( po-pá 7:30-9:30 ) tam umístilo TSK na popud starosty Troje. Chtěl tímto krokem upozornit na dlouhotrvající problém husté transitní dopravy, která se každé ráno valí skrze jejich městskou část. Ve hře byla varianta semaforu na křížení ulice Lodžská / K Pazderkám, časové omezení vjezdu do Troje a nebo úsekový radar v ulici K Bohnicím. S omezením vjezdu do Troje zásadně nesouhlasí MČ Praha 8 stejně jako magistrát Hl. města Prahy.

Pondělní ráno nezačalo vůbec šťastně pro desetitisíce obyvatel Prahy 8..  Ulice K Pazderkám v 7:45hod. Po vystání 10min překvapení řidiči zjistili, že díky nově osazeným cedulím zákazu vjezdu dolů už ráno neprojedou. Úsměvné je, že vlevo si staví naddimenzovanou kostku zastupitel MČ Troja. Jezdil by přes Kobylisy?

I když jednu z dopravních značek stačil do rána vyvrátit silný bohnický vítr, stejně to nestačilo..  Zaskočené a pořádně naštvané řidiče nekompromisně otáčela hlídka městské policie zpět směr Kobylisy. Mimochodem, stejní strážníci stojí velmi často i o víkendu v Trojské a vybírají pokuty za průjezd dolů.

Strážníci městské police byli neoblobní. Ještě, že nemají na autě heslo „Pomáhat a Chránit“. Tak i zaměstnanec ZOO, která je hned pod kopcem, se musel otočit a jet přes hodinu v popojíždějící koloně do práce…  Vlevo vyvrácená nová dopravní značka. Zdroj: FB Miroslav Špičák

Díky jedné dopravní značce a aktivitě strážníků naprosto zkolabovala veškerá doprava v celé severní části Prahy 8. Ze všech směrů se před Kobyliským náměstím vytvořily několikakilometrové kolony pomalu popojížděních aut a autobusů. Řidiči ze severu stáli už od Bauhasu, od západu pak popojížděli kolony od plaveckého stadionu Šutka, což se ještě nikdy nestalo. Houkající sanitky měly problém úsekem projet. Páteřní autobusová linka č. 144 linka zajišťující dopravní obslužnost obyvatel sídliště Bohnice jela trasu místo obvyklých 7min neskutečných 50min. Větší část cestujících v městské hromadné dopravě proto raději vystoupila a šla na metro Kobylisy několik kilometrů pěšky.

Docela ostuda, obzvláště před volbami.. Pražané vystupují z autobusů a jdou raději z Velké skály na Kobylisy několik kilometrů pěšky. I tak přišli do škol a zaměstnání pozdě. Zdroj: Pražská integrovaná doprava

Tímto hodně nezvyklým krokem přišlo Severní město s několika desítkami tisíc obyvatel z Bohnic, Čimic a částečně i Dolních Chaber, bez jakéhokoliv upozornění, ze dne na den o již druhou důležitou dopravní spojnici do tunelového komplexu Blanka postaveného více jak 43 miliard korun.

Dopravní uzel v podobě Kobyliského náměstí zkolaboval pod nezvyklým náporem automobilů stejně asi jako mnoho řidičů i cestujících v autobusech. Několikakilometrové kolony se táhly všemi směry. Sanitky neměly šanci. Zdroj: FB Lucie Pitrová

Dopravní situace se výrazně zhoršila na jaře 2017, kdy MČ Praha 8 přes odpor MČ Troja uzavřela ulici Trojskou pro transitní provoz směrem k Blance. V tu chvíli se provoz automaticky přesunul na dvě zbývající trasy. Nyní po uzavření další trasy Kobyliské náměstí právem kolabuje a již nestačí kapacitně zvládat ranní automobilový provoz obyvatel Prahy 8 i středočeských řidičů.

A stále jsou zde další pokusy, jak dopravu ze sídliště zkomplikovat. Investor miliardář Pavel Sehnal v rámci projektové dokumentace TH tvrdí, že vozidla ze stavby neomezí provoz na okolních komunikacích. Tímto obrázkem to vyvracíme!

Jak iniciativa Proti-plotu v rámci podpory obyvatel v kauze Troja Horizons několikrát oficiálně uvedla, ulici K Pazderkám, kde je vedena dopravní rezerva, považujeme za stěžejní páteřní komunikací propojující sídliště Bohnice s tunelovým komplexem Blanka i Trojským mostem, a musí zůstat zachována bez zbytečných a nestandartních napojení obslužné komunikace z bytového domu Troja Horizons, stejně jako nebezpečného otáčení vozidel před serpentinkami a v křižovatce Lodžská/ K Pazderkám.

Dopravní průzkum na křižovatce Lodžská / K Pazderkám prokázal výrazné zvýšení a natáhnutí dalších vozidel do oblasti po otevření tunelového komplexu Blanka. Za hlavami slečen měla původně vyrůst stanice metra, místo toho tam má nyní stát Kaufland Troja, který přes 95% obyvatel Bohnic nechce.

V pondělí se proto iniciativa připojila k protestu a využila veškeré naše kontakty i komunikační kanály, abychom společně s dalšími rozzlobenými obyvateli se postavili proti tomuto bezprecedentnímu nesmyslu, jehož účelem bylo dle všeho jen vytvořit tlak a dostat kompetentní osoby konečně ke stolu.

Rozhodně nepovažujeme za šťastné, aby si politici brali jako rukojmí občany Prahy a komplikovali jim stále novými omezujícími opatřeními již tak složitý a uspěchaný život. Pak při pohledu na všechny předvolební reklamy na lampách pouličního osvětlení nevíte, zda koukáte ještě na usmívající se politiky nebo reklamu na cirkus Berousek.

Pevně věříme, že obě městské části, které mimochodem opravdu trápí nadměrný automobilový provoz díky nedokončenému navazujícímu spojení z Blanky, chybějícímu mostu do Suchdola i stále nedořešeného trasování Severního okruhu, se dohodnou a otevřou trvale obě uzavřené ulice, než bude vybudováno lepší řešení.

Kousek pásky a trocha dobré vůle.

P.S. po neskutečně silné reakci obyvatel na FB skupiny Bohnice-Čimice-Troja a zájmu médií, bylo dopravní omezení od úterý dočasně zneplatněno a vozidla mohou zatím projíždět Trojou bez omezení.

Jedna příjemná zpráva, která určitě potěší! Díky ohromné podpoře 8.500 obyvatel, starosty MČ Praha 8 a Rady Hl. města Prahy se zdá, že jsme poslední krůček od záchrany 14.459m2 vzrostlého lesa v sousedství Botanické zahrady.

Investor měl v úmyslu vykácet část vzrostlého lesa Přírodního parku Draháň-Troja, aby tam postavil „Ekocentrum“ s parkovištěm pro 29 vozidel.

Od okamžiku, kdy se začátkem června 2016 dozvěděla veřejnost o záměru výstavby v místě přírodního parku Draháň – Troja a zapojila se společně s iniciativou Proti-plotu do boje za záchranu Trojského lesa, se pro investory se založenou společností Rock arena Troja s.r.o. situace zcela otočila. Do té doby sebejistý zástupce investorů p.Oubracht tvrdě narazil na všech frontách.

Občané i radnice dali jasně najevo během prezentace investora, že o stavbu v podobě účelového Ekocentra s rozhlednou v uvedeném místě nestojí.

I přes kladná stanoviska k záměru se totiž podařilo, že projekt „Naučné a poznávací aktivity – Troja“ díky zaslaným 680 nesouhlasným vyjádřením a nalezeným nesrovnalostem spadnul nařízením Ministerstva životního prostředí do EIA, kde se velmi detailně posuzuje vliv plánované stavby a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí.

Do té doby sebejistý zástupce investorů p.Oubracht si začíná pomalu uvědomovat, že bude čelit tlakům na všech rovinách, které z dlouhodobého hlediska nemůže ustát. Směna nebo odprodej pozemku HMP, která by byla výhodná pro obě strany, je nakonec tím nejlepším řešením.

Když investoři zjistili, že zamýšlená realizace stavby centra s parkovištěm je v tomto chráněném území nerealizovatelná a museli by zapracovat do projektu přes 380 stránek námitek, rozhodli se pozemek raději prodat. To byl i nastavený cíl iniciativy Proti-plotu, který se podařilo za 2.5 měsíce splnit. Stručné shrnutí celé kauzy naleznete ve starším článku ZDE.

Zastavěním doposud ucelené zelené rekreační plochy vedle sídliště Bohnice by došlo k precedencu a nastartovaní postupného zániku lesů kolem Botanické zahrady, které jsou v rukách soukromých osob nebo spekulantů.

Tímto děkujeme panu starostovi Petrusovi, místostarostům p.Nepilovi i p.Vilgusovi stejně jako celé Radě Hl. města Prahy, která veřejnost v boji za zachování rekreační zeleně plně podpořila a začala s investory aktivně konkrétní podmínky přímého odkupu pozemku zpět do majetku města. Jednání byla vedena v několika variantách, přičemž byla nakonec prosazena varianta přímého odkupu. Dne 13. června 2017 schválil nákup pozemku č. 1304/1 k.ú. Troja Výbor pro správu majetku a majetkové podíly HMP.

Materiál byl následně dne 26. září 2017 jednomyslně schválen Radou hl. m. Prahy, čímž se výrazně přiblížilo konečné a úspěšné vyřešení této kauzy. „Podpořili jsme úsilí městské části Praha 8 a místních občanů, aby nebyla zmenšena rozloha stávajícího veřejně přístupného dubového lesa. Chceme totiž zachovat přírodní charakter této lokality,“ uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek.

Starosta Roman Petrus k tomu sděluje: „Tento projekt byl ukázkovým příkladem negativních investorských záměrů, jejichž cílem je pouze zisk bez ohledu na kvalitu života obyvatel. Významně jsme se proto postavili proti jeho realizaci a jsem moc rád, že už se nacházíme těsně před jeho definitivním úspěšným vyřešením.“

Přes 8.500 obyvatel podepsalo petici za záchranu Trojského lesa. Obyvatelé Prahy chrání přírodu v okolí svých domovů a jsou rozhodnutí za ní bojovat, o čemž se přesvědčili i do té doby sebejistí investoři projektu Naučné a poznávací aktivity.

Odkup pozemku by měl být definitivně schválen 2. listopadu 2017 na jednání Zastupitelstva Hl. m. Prahy – dáme vědět výsledek. Pevně věříme, že vzrostlá zeleň na parcele č.1304/1 vedená v tuto chvíli jako orná půda bude převedena zpět na les zvláštního určení jako les příměstský se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8 odst. 2 c zákona č.289/1995 Sb., o lesích). Pokud by se podařilo k němu přičlenit další zelené plochy v okolí Botanické zahrady a přírodní památky Velké Skály, přineslo by to občanům sousedícího sídliště větší jistotu, že zelený prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity zůstane nadále zachován a bude tak uchráněn před dalšími pokusy jej zastavět.

Dostatek volných zelených ploch, které umožňují bezpečné a sportovní vyžití pro naše nejmenší, je jedním z důležitých aspektů, které lidé v rámci bydlení požadují.

Držíme všechny palce, aby prodej zdárně proběhl, a naše kapacity jsme mohli plně věnovat dalším projektům v okolí, o kterých Vás již brzy budeme informovat.

Jak jsme Vás na začátku července informovali, před svátky 4.7.2017 stavební úřad MČ Praha 8 zveřejnil na úřední el. desce ÚMČ územní rozhodnutí o umístění stavby bytového domu Troja Horizons, který by měl vyrůst na zelené louce vedle polikliniky Mazurská. Lhůtu na odvolání stanovil na 15dní. Jak jsme následně zjistili, pro občany – účastníky řízení, kteří uvedené usnesení neobdrželi poštou, běží lhůta až od 15.dne zveřejnění na úřední desce, tzn. na případné odvolání mají 30dní.

Elektronická úřední deska… – pokud obyvatelé Prahy 8 nechtějí nic ve svém okolí prošvihnout, musí jí ve svém zájmu průběžně sledovat fyzicky nebo na následujícím odkazu: http://www.praha8.cz/deska

Poté, co nařízením města došlo k převedení všech podkladů z odboru dopravy MČ na nadřízený magistrát, obyvatelé SVJ Pomořanská vkládali své naděje do 79 námitek podaných na odbor územního rozvoje a výstavby MČ. Stavební úřad MČ Praha 8, v zastoupení Ing. arch. Evy Vávrové, však nepřihlédl k jediné námitce od obyvatel stejně jako od Institutu plánování a rozvoje Hl. města Prahy který zastupuje město v otázkách územního plánování a rozvoje, a všechny body v rámci odůvodnění bezprecedentně zamítnul. S nesouhlasným stanoviskem MČ Praha 8 se vypořádal, že zamítá pouhé konstatování zásadního nesouhlasu se záměrem, protože neobsahuje žádné konkrétní důvody.

Tisková konference k „Troja Horizons“ ze dne 19.5.2017 svolaná starostou MČ Praha 8 p.Petrusem za účasti novinářů a dotčených obyvatel.

Pro všechny dotčené od obyvatele po 9letech sporu, stejně jako IPR a MČ Prahu 8, se jednalo o velké překvapení a studenou sprchu. Ředitel IPRu Mgr. Boháč stejně jako starosta MČ Praha 8 Roman Petrus nám v okamžité reakci přislíbili, že zcela jistě podají proti rozhodnutí svá odvolání. Inciativa Proti-plotu se proto rozhodla podpořit stavbou dotčené obyvatele SVJ Pomořanská, a dát dohromady odvolání za veřejnost.

Je zřejmé, že i přes probíhající jednání o směně pozemku mezi investorem Prague Constructions a.s. a radními HL. m. Prahy, se miliardář Pavel Sehnal rozhodně nevzdává a souběžně vedle jednání o směně dále usiluje o získání stavebního povolení. Ano, jedná se o stejného Sehnala, který letos v lednu oprášil politickou stranu ODA a nyní v rámci předvolební kampaně láká voliče pomocí billboardů.

Tak tohle nás opravdu pobavilo. Investor Pavel Sehnal, s kterým 9let urputně bojuje MČ Praha 8 a obyvatelé za záchranu zeleně vedle polikliniky, osobně v nadživotní velikosti 😃  Pomůže to změnit jeho názor na městskou zeleň kolem našich domovů, obzvláště když v rámci kampaně uvádí: „více parků do měst“ ?

V každém případě po zběžném prostudování 76 stránek vydaného územního rozhodnutí jsme zprvu měli pocit, že se jedná o velmi precizně připravený dokument, který půjde jen velmi těžko něčím napadnout. Čím hlouběji jsme se ale do uvedeného rozhodnutí začetli, tím více jsme se nestačili divit. Jednak se potvrdilo naše přesvědčení, že velká část zdůvodnění, kde citace zněly spíše jako z prospektu developera než od nestranného stavebního úřadu…. opravdu úřednice opsala z projektové dokumentace dodané investorem – kde je text záměrně stylizován pro dosažení konkrétního cíle, tedy výstavby objektu. Z tohoto pohledu uvedené jednání v nás vzbuzuje opodstatněné obavy, zda se jedná opravdu o korektní a nestranný přístup ze strany úřadu.

Jako jeden z mnoha případů uvádíme odpověď k námitkám č. 10 a č. 30, ve kterých stavební úřad MČ zdůvodňuje naddimenzovanou hmotu objektu vůči okolí následovně:  „…objekt je navržen tak, že svou výškou vytváří spojovací článek mezi stávající osmipodlažní zástavbou a výškovými domy na druhé straně Lodžské. Objemově je dům upraven tak, aby svými posuvnými hmotami (severní část je oproti jižní části posunuta západním směrem) vycházel z principu, podle kterého jsou navrženy stávající sousední bytové domy. Vnějším vzhledem se objekt snaží začlenit do svého okolí…“ 

Text v průvodní a souhrnné technické zprávě DUR k akci Bytový dům Troja Horizons (revize 05/2014) RH-ARCH s.r.o. jako by vypadl z pera úřednice..

Mnoho dalších tvrzeních je vyloženě tendenčních nebo předjímají pozitivní vliv stavby na své okolí, např. když na námitku č. 5 uvedl: „ …z hlediska vazeb na bezprostřední okolí je důležitá existence komerčních ploch, což oživí lokalitu a nevyužívaný park při křižovatce K Pazderkám a Lodžská dostane nový smysl.“   Z výše uvedeného není zřejmé, která dostupná data stavební úřad pro svou úvahu použil. Rovněž citace v rámci zdůvodnění neobsahuje žádná data (ani odkaz na ně), ze kterých by takový závěr vyplýval.

V rámci dotazníkového šetření iniciativa Proti-plotu oslovila skoro 1.100 domácností v bezprostředním okolí obou zamýšlených staveb, tedy Kauflandu i Troja Horizons.

My ty podklady máme. S ohledem na výsledky dotazníkového šetření z března 2017, které proběhlo v bíle označených bytových domech, se v rámci vyhodnocení dotazníků přes 97.5% obyvatel zcela jasně vyjádřilo, že je zcela nebo podstatně spokojeno s nabídkou obchodů a služeb ve svém okolí a odmítá další zástavbu v okolí jejich domovů. Rovněž bychom rádi upozornili, že pouhých 250m se od záměru Troja Horizons se nachází nové moderní 3NP OC Krakov, které za 4 roky své existence stále hledá koncept na zvýšení návštěvnosti a rozšíření palety nabízených služeb.

Velmi detailně jsme se v rámci odpovědi věnovali i druhé části v podobě úsměvné fráze „nevyužívaného parku…“ viz. níže. S ohledem na všechna fakta se jedná pouze o další zavádějící a účelové tvrzení ze strany stavebního úřadu převzaté z podkladů investora. Jsme toho nátoru, že hodnotící obecná a ničím nepodložená tvrzení stavebního úřadu nemají v územním rozhodnutí orgánu státní správy, který má vystupovat nezávisle, své místo!

Dostatek volných zelených ploch, které umožňují bezpečné a sportovní vyžití pro naše nejmenší, je jedním z důležitých aspektů, které lidé v rámci bydlení požadují.

I malé dítě v dnešní době ví, že zelené plochy ve velkoměstech plní funkce rekreační, oddychové a volnočasové. Dále chrání zdraví obyvatel před mikročásticemi jemného poletavého prachu, který na sebe vážou a působí jako přírodní klimatizace. Veškerá městská zeleň tak výrazně snižuje teplotu a zvyšuje vlhkost vzduchu v bezprostředním okolí. Tuto funkci plní travnaté pásy, keře i jednotlivé stromy umístěné mezi stávající sídlištní výstavbou. Nemusí být proto každá městská a izolační zeleň hned parkem, který na údržbu potřebuje výrazně vyšší finanční prostředky. Toho si všimnul i IPR a Magistrát v rámci Strategie v boji proti extrémním teplotám ve velkoměstě a navrhují více zeleně do města. Důležitost stromů ve městě zmiňuje v článku Metro 27.7.2017 rovněž i radní Hl. města Prahy RNDr. Jana Plamínková, pod nichž spadá oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí.

Tato zjištění jsou však v rozporu s realitou, kdy dochází k postupné likvidaci zelených ploch obdobnými komerčními projekty jako bylo Ekocentrum, plán výstavby Kauflandu Troja a další. Určitě doporučujeme si přečíst velmi výstižný komentář Martina Fendrycha na toto téma na Aktuálně.cz  ZDE: Poučení z veder: Stromy jsou nejlepší klimatizace. Beton zlo

Jak ukazuje následující teplotní mapa Prahy v rámci projektu Českého rozhlasu, nejhorší situace je u velkých tmavých ploch, jakými jsou brownfieldy, tedy v metropoli oblasti nádraží, velká parkoviště, hustá zástavba či střechy továrních a nákupních hal.

Údaje ze satelitu Landsat 8 z 24.června 2016 jasně ukazují výrazné teplotní rozdíly mezi zastavěnou aglomerací města a zeleni v podobě Riegerových sadů na pravé straně. Zdroj: https://interaktivni.rozhlas.cz/horko-ve-mestech/

Chladněji je naopak u řeky nebo v blízkosti stromů,  např. Vltava je schopná ochladit stavby ve svém okolí asi o čtyři stupně, pocítí to lidé bydlící v první či druhé řadě domů ve směru od říčního břehu. Dva až tři stupně ale zvládnou srazit i malé stromy a trávník mezi domy. To je důvod, proč je na Vinohradech asi o 4 °C příjemněji než na Smíchově. Velké porosty, jako lesoparky, si udržují až o osm stupňů nižší teploty než bytová zástavba v jejich okolí.

Architekt Havránek navrhl v 70.letech ucelené urbanistické řešení nového sídliště Bohnice pro 30.000 obyvatel. Vůbec nevadilo, že zde chyběla divadla, kina a spousta dalších věcí, sídliště Bohnice bylo obklopené zelení a přírodou. Další v podobě stromů a parků byla nově vysazena. Díky zeleni a dostatku slunce, se toto místo stalo postupně novým domovem, na který do dnešních dnů jeho obyvatelé nedají dopustit.

Zde je proto až úsměvné, jak příslušný stavební úřad MČ obhajuje výstavbu Troja Horizons účelovým tvrzením, že zastavěná plocha s ohledem na okolní zeleň činí pouze cca. 10%, takže se nejedná o velký zásah. Nicméně již zapomněl uvést, že majitelem zmiňovaných okolních ploch (vedených jako městská zeleň IZ a ZMK)  je Hl. město Praha, nikoliv investor Prague Constructions a.s.! Nelze proto započítávat uvedené plochy a uvádět jako jeden z důvodů povolující investorovi naddimenzovanou výstavbu.

Je to stejné asi, jako bychom zastavěli prakticky celý pozemek a v rámci územního rozhodnutí uvedli, že v okolí je ještě velká zelená plocha v podobě Botanické zahrady, příspěvkové organizace hl. m. Prahy, tak proč si obyvatelé stěžují. Zároveň toto tendenční tvrzení je krajně nebezpečné a vybízí k tzv. „salámové metodě“, tedy k dalšímu ukrajování zelených ploch na rozhraní Troje a Bohnic, s čím dlouhodbě nesouhlasí ani radnice MČ Praha 8.

Zelené plochy v rámci sídliště jsou doslova zelenými plícemi a svěží oázou, kam se lze schovat před extrémními teplotami z rozpálených panelových bytů a ulic a relaxovat bez ohledu na věk.

Iniciativa Proti-plotu zastává názor, že velkou a i dnes oceňovanou hodnotou Sídliště Bohnice je původní urbanisticko-architektonický koncept, podle něhož bylo navrženo a vystavěno s velkým počtem veřejných a zelených ploch. Ty ani dnes nechápeme jako volné plochy k zastavění, ale jako jedinečnou přednost této čtvrti, kterou je potřeba důsledně chránit a rozvíjet.“

Vedle mnoha dalších nesrovnalostí vč. nedořešeného otáčení (4 x 1h/30dní + 450dní) nákladních vozidel Tatra 815 před serpentinkami do protisměru, jsme nalezli v dokumentaci nesmírné množství do očí bijící formálních a věcných nedostatků. Domníváme se, že tyto zásadní nedostatky, ze kterých v budoucnu mohou vyplynout neshody nebo dojít k ohrožení obyvatel, měl stavební úřad zrevidovat a řádně opravit, než přistoupil k vydání rozhodnutí. Nerozumíme tomu, že přes svou odbornost si nedokáže v rámci spisu tyto základní parametry analyzovat, ověřit a musí být na tuto skutečnost upozorněn občany bez patřičného odborného zázemí.

Investor v rámci projektové dokumentace TH tvrdí, že vozidla ze stavby neomezí provoz na okolních komunikacích. Tímto obrázkem to vyvracíme! Souhlasná stanoviska Policie hl. m. Prahy a odboru dopravy MČ Prahy 8 se týkají pouze napojení na ulici K Pazderkám, ale už neřeší otáčení vozidel ze stavby před serpentinkami, kde viz. obr. stojící naložená Tatra 815 o hmotnosti 22t omezí/ohrozí účastníky v obou směrech. Požadujeme proto přezkoumání vydaných povolení.

Nepodloženou naší domněnkou tohoto poněkud zbrklého jednání, mohla být snaha ÚMČ vydat za každou cenu územního rozhodnutí, aby byla splněna podstatná podmínka v rámci rozhodnutí MCP8 077395/2015 k napojení obslužné komunikace z domu Troja Horizons, a nedošlo tak k vypršení stanovené 2leté lhůty s vymezenou platností do 8.7.2017.  Vydáním územního rozhodnutí dne 4.7.2017 se tak vyvarovali dalšího napadnutí úřadu ze strany investora.

Z výše popsaného se právem domníváme, že stavební úřad MČ Praha 8 – odbor územního rozvoje a výstavby, dle námi nalezených a doložených skutečností, hrubě porušil nebo špatně vyhodnotil většinu podaných námitek. Rovněž neplnil svěřenou roli svědomitě a řádně, jak ukládá Stavební zákon. I z tohoto pohledu se následně jeví zamítnutí všech 79 námitek těmito zaměstnanci jako bezprecedentní, ne-li rovnou účelové a vybízí k otázce, co za tím stojí.

Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem mělo velké množství nedostatků, že jsme mohli připravit občanům rovnou 2x ODVOLÁNÍ viz obr. o celkem 32 stranách. Jedno připravila právnička na základě obdržených připomínek jejíchž služby občané zaplatili ze svého, druhé pak připravila zdarma iniciativa Proti-plotu.cz

Dotčeným občanům jsme v úterý 1.8.2017 předali dvě rozdílné verze odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí. Ve středu 2.8.2017 byly osobně podány na podatelnu MČ Praha 8 k postoupení na Magistrát. Uvidíme, jak s nimi úředníci naloží.

Ze shora výše uvedených důvodů jednoznačně vyplývá, že vydané územní rozhodnutí vedené pod spis. zn. MCP8 082629/2008/OV.Pet,Váv  je stiženo natolik zásadními vadami, které způsobují jeho nezákonnost a nepřezkoumatelnost, že musí být v celém rozsahu zrušeno a předmětné územní řízení zastaveno.

Radnice MČ Praha 8, která je proti dalšímu zahušťování sídliště Bohnice, občanům v časopise Osmička tvrdí:  „nemáme na stavební úřad a jeho rozhodnutí žádný vliv“. Jak se dnes ve zveřejněném dokladu na FB Proti plotu ukázalo, není tomu úplně tak..  Rada MČ Praha 8 odsouhlasila vedoucímu stavebního odboru ing Kryštofovi II.Q odměnu 83.000 Kč s odůvodněním mimo jiné: „…za profesionální reakci na tlak veřejnosti ohledně některých krizových stavebních projektů v území.“

Tedy myšleno projektů typu Troja Horizons, Fast Food Střelničná, BD Mazurská, Kaufland Troja a dalších, proti kterým bojují občané společně s tou samou radnicí. Nerozporujeme uvedenou částku. Jsme pouze toho názoru, že finanční motivace klíčových zaměstnanců stavebního úřadu by měla vést v rámci zákona ke shodě se stanoviskem radnice. V opačném případě se jedná o divadlo a výsledkem je, že občané si z vlastních prostředků musí hradit právníky a ve volném čase roky bojovat proti vydaným rozhodnutím stavebního úřadu. To by se stávat i v kontextu s nově vydanou strategii Magistrátu a IPRu „více zeleně do Prahy“, asi nemělo.

 

O novinkách v této kauze Vás budeme dále průběžně informovat. V každém případě dále věříme, že radní HMP naleznou s investorem shodu v otázce vhodného pozemku pro směnu a 9let dlouhý spor konečně dospěje ke zdárnému konci. Věřte, že uděláme pro to za podpory radnice a starosty, maximum.

Rada Hl. města Prahy se aktivně zapojila do pomoci občanům MČ Praha 8. Podpořte je v jejich snaze ukončit téměř 10let vleklý spor s kořeny v období vlády primátora Béma, Janouška a dalších.. Foto: Mikuláš Křepelka / EuroZprávy.cz / INCORP images

Pokud chcete pomoci a nechcete, aby se sídliště Bohnice dále nezahušťovalo na úkor zelených ploch mezi domy, napiště prosím celé Radě Hl. města Prahy  kontakty ZDE  email s poděkováním a prosbou, aby dotáhli avizovanou směnu pozemků do konce. Děkujeme

Vzor emailu, případně napistě vlastními slovy:                                                       ——————————————-

Vážená paní primátorko, vážení radní,

děkujeme za Vaší aktivitu a pomoc v rámci směny pozemku pod bytovým domem Troja Horizons. Máme velké obavy i s ohledem na čerstvě vydané uzemní rozhodnutí k umístění stavby Troja Horizons. Stavební úřad MČ Praha 8 nezohlednil ani jednu ze 79 námitek vč. těch z IRPu. Pevně proto věříte, že bude co nejdříve nalezena shoda s investorem p.Sehnalem v nalezení náhradního pozemku a parcela 1285/38 tak zůstane zachována jako městská a izolační zeleň sídliště Bohnice. Moc děkuji

S pozdravem